Ри­нок льо­ну олій­но­го

AgroMarket - - ДОСВІД, РИНКИ -

Виробництво льо­ну олій­но­го в Укра­ї­ні має тен­ден­цію до змен­ше­н­ня, на­віть не зва­жа­ю­чи на те, що в кра­ї­ні є екс­порт­ний по­пит на на­сі­н­ня льо­ну кра­їн ЄС, США, Ка­на­ди, який ста­но­вить близь­ко 40 тис. тонн що­ро­ку. За об­ся­гом ви­ро­бни­цтва олій­них куль­тур льон по­сі­дає п’яте мі­сце, по­сту­па­ю­чись рі­па­ку, сої, со­ня­шни­ку та гір­чи­ці. За остан­ні ро­ки різ­ко змі­ни­ли­ся клі­ма­ти­чні умо­ви в бік по­те­плі­н­ня, зав­дя­ки чо­му ви­ро­щу­ва­н­ня льо­ну олій­но­го стає ду­же акту­аль­ним, осо­бли­во в пів­ден­них і схі­дних обла­стях Укра­ї­ни. В основ­но­му ми­ну­ло­го ро­ку льон олій­ний ви­ро­щу­ва­ли в Дні­про­пе­тров­ській, За­по­різь­кій, Ми­ко­ла­їв­ській і Хер­сон­ській обла­стях. Основ­не виробництво олій­но­го льо­ну зо­се­ре­дже­но в сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах. Час­тка го­спо­дарств на­се­ле­н­ня в стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва цьо­го на­сі­н­ня за остан­ні ро­ки ко­ли­ва­ла­ся від 3 до 5%.

Про­тя­гом остан­ніх трьох се­зо­нів спо­сте­рі­га­є­ться змен­шен- ня ва­ло­во­го збо­ру на­сі­н­ня льо­ну. Цьо­му спри­я­ло зде­біль­шо­го ско­ро­че­н­ня по­сів­них площ, які 2014 ро­ку змен­ши­ли­ся на 10%. Однак зав­дя­ки під­ви­щен­ню вро­жай­но­сті куль­ту­ри ва­ло­вий збір ми­ну­ло­го ро­ку зріс на 20% — до 300 тис. тонн. Льон є куль­ту­рою, яка не по­тре­бує ве­ли­ких ка­пі­та­ло­вкла­день у ви­ро­щу­ва­н­ня та за­сто­су­ва­н­ня хі­мії. При­ро­дні клі­ма­ти­чні умо­ви до­зво­ля­ють на­шо­му льо­ну бу­ти більш еко­ло­гі­чним, що на­дає до­да­тко­ву пе­ре­ва­гу на сві­то­во­му рин­ку.

Льон олій­ний на­ле­жить до екс­порт­них куль­тур. Вну­трі­шня йо­го пе­ре­роб­ка не­зна­чна. Що­рі­чно екс­пор­ту­є­ться по­над 30 тис. тонн цьо­го на­сі­н­ня. Основ­ни­ми по­ку­пця­ми укра­їн­сько­го льо­ну є Бель­гія, Поль­ща, Ли­тва, Ні­меч­чи­на, Італія. Основ­ни­ми про­ду­кта­ми пе­ре­роб­ки є лля­на олія, ма­ку­ха та шрот. Сво­єю чер­гою, ма­ку­ха льо­ну ви­ко­ри­сто­ву­є­ться при­ва­тним се­кто­ром ли­ше в ре­гіо­нах ви­ро­бни­цтва про­ду­кту.

На вну­трі­шньо­му рин­ку спо­сте­рі­га­є­ться від­по­від­ність по­пи­ту та про­по­зи­ції на­сі­н­ня олій­но­го льо­ну. На це впли­ває те, що не всі олі­є­жи­ро­ві ком­бі­на­ти пе­ре­ро­бля­ють на­сі­н­ня льо­ну. Для пе­ре­роб­ки та­ко­го на­сі­н­ня по­трі­бно сфор­му­ва­ти від­по­від­ні за­па­си си­ро­ви­ни для за­без­пе­че­н­ня без­пе­рерв­ної ро­бо­ти те­хно­ло­гі­чних лі­ній і ви­ро­бни­цтва олії до­ста­тньо­го об­ся­гу для фор­му­ва­н­ня то­вар­ної пар­тії. До то­го ж слід ура­хо­ву­ва­ти, що окре­мі пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства в се­ре­ди­ні се­зо­ну тим­ча­со­во або пов­ні­стю від­мов­ля­ю­ться від пе­ре­роб­ки олій­но­го льо­ну. До то­го ж пе­ре­ро­бний за­вод у До­не­цьку, що спе­ці­а­лі­зу­вав­ся на та­ко­му на­сін­ні, при­зу­пи­нив свою ді­яль­ність че­рез вій­сько­ві дії в ре­гіо­ні.

За­без­пе­че­н­ня пе­ре­ро­бних під­при­ємств олій­ним льо­ном має свою спе­ци­фі­ку. Най­біль­ша тор­го­ва актив­ність на рин­ку спо­сте­рі­га­ла­ся в сер­пні­ве­ре­сні, у пе­рі­од пі­сля зби­ра­н­ня куль­ту­ри. Са­ме у цей час від­бу­ва­є­ться про­даж основ­них то­вар­них об­ся­гів про­ду­кції. У се­ре­ди­ні се­зо­ну то­вар­не на­сі­н­ня над­хо­дить на ри­нок в обме­же­ній кіль­ко­сті. Зде­біль­шо­го це пар­тії об­ся­гом до 10 т, які є ма­ло ці­ка­ви­ми для по­ку­пців. Екс­порт­но орі­єн­то­ва­ні ком­па­нії го­то­ві здій­сню­ва­ти за­ку­пів­лю олій­но­го на­сі­н­ня за ма­кси­маль­но ре­аль­ни­ми ці­на­ми, однак на рин­ку сфор­му­вав­ся де­фі­цит ве­ли­ко­тон­на­жних пар­тій від­по­від­ної яко­сті цьо­го на­сі­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.