Огляд рин­ку в бе­ре­зні та кві­тне­вий прогноз

AgroMarket - - БІРЖА, ТЕХНОЛОГІЇ - Ана­лі­ти­чний від­діл Аграр­ної бір­жі

Цу­кор

Ри­нок цукру за зві­тний пе­рі­од ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся подаль­шим па­ді­н­ням цін. Травневий кон­тракт на цу­кор-си­рець на Нью­Йорк­ській то­вар­ній бір­жі зни­зив­ся до рів­ня 279,5–296,3 дол./т. Ко­ти­ру­ва­н­ня трав­не­во­го ф’ючер­са на Лон­дон­ській то­вар­ній бір­жі ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 362,7–374,2 дол./т. Па­дін­ню цін спри­я­ло збіль­ше­н­ня про­по­зи­ції цукру з Ін­дії че­рез на­да­н­ня екс­порт­них суб­си­дій, а та­кож ін­фор­ма­ція що­до ви­со­ко­го рів­ня за­па­сів со­лод­ко­го про­ду­кту в Та­ї­лан­ді. Трей­де­ри зни­зи­ли свою за­ку­пі­вель­ну актив­ність в очі­ку­ван­ні но­во­го се­зо­ну в Бра­зи­лії та подаль­шо­го зни­же­н­ня цін. Вла­да Ки­таю під­ви­щи­ла ім­порт­ні став­ки, сти­му­лю­ю­чи зро­ста­н­ня вну­трі­шніх цін, що по­зна­чи­ло­ся на зро­стан­ні за­па­сів у Та­ї­лан­ді та Гва­те­ма­лі й по­сла­би­ло тим са­мим сві­то­ві ці­ни.

Зни­жен­ню цін спри­я­ло па­ді­н­ня кур­су бра­зиль­сько­го ре­а­ла, що збіль­шує екс­порт­ний по­тен­ці­ал цукру з Бра­зи­лії. До то­го ж ви­со­кий рі­вень за­па­сів у сві­ті й да­лі ти­сне на ці­ни. Прогноз по рин­ку цукру: у ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ко­ти­ру­ва­н­ня тор­гу­ва­ти­му­ться у вузь­ко­му ді­а­па­зо­ні 270–280 дол./т.

Пше­ни­ця

Про­тя­гом бе­ре­зня сві­то­вий ри­нок пше­ни­ці ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся рі­зно­пла­но­вою ці­но­вою тен­ден­ці­єю. Ф’ючер­сні кон­тра­кти на Чи­казь­кій бір­жі ся­гну­ли рів­ня 178,4–186,9 дол./т. На ці­ни ти­сну­ли низь­ка кон­ку­рен­то­зда­тність аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на сві­то­во­му рин­ку та змі­цне­н­ня кур­су до­ла­ра. Якщо про­да­жі аме­ри­кан­ської пше­ни­ці не при­швид­ша­ться, то пе­ре­хі­дні за­па­си до­да­тко­во по­сла­блю­ва­ти­муть ці­но­вий рі­вень. Зро­стан­ню цін спри­яв ви­хід онов­ле­но­го зві­ту USDA США, в яко­му бу­ло змен­ше­но сві­то­ві кін­це­ві за­па­си пше­ни­ці. На по­ча­тку бе­ре­зня по­гір­ше­н­ня по­го­дних умов в США спри­чи­ни­ло подаль­ше під­ви­ще­н­ня ко­ти­ру­вань. Обме­жу­ва­ло зро­ста­н­ня цін те, що прогноз ви­ро­бни­цтва пше- ни­ці в Бра­зи­лії у 2015 ро­ці очі­ку­є­ться на рів­ні 4,1 млн тонн, що на 300 тис. пе­ре­ви­щує по­ка­зник ми­ну­ло­го ро­ку. Прогноз по рин­ку пше­ни­ці: ко­ти­ру­ва­н­ня тор­гу­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 190–210 дол./т.

Рі­пак

Про­тя­гом лю­то­го ці­ни на на­сі­н­ня рі­па­ку по­сту­по­во зро­ста­ли до ма­кси­маль­ної по­зна­чки з червня мі­ся­ця — 361,75 єв­ро/т. На­сам­пе­ред на під­ви­ще­н­ня ко­ти­ру­вань впли­ну­ло зро­ста­н­ня цін со­є­вих бо­бів і шро­ту на СВОТ, під­ви­ще­н­ня вар­то­сті на­фти. Ці­ни на фі­зи­чно­му рин­ку рі­па­ку у Фран­ції на­при­кін­ці лю­то­го ко­ли­ва­лись у ді­а­па­зо­ні 405–410 єв­ро/т. Зни­же­н­ня по­пи­ту в за­ку­пів­лях рі­па­ку пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм­ства на­при­кін­ці лю­то­го че­рез низь­кі по­ка­зни­ки рен­та­бель­но­сті впли­ва­ли на подаль­ше зни­же­н­ня ко­ти­ру­вань на олій­ну куль­ту­ру в кра­ї­нах ЄС-28 про­тя­гом бе­ре­зня. Спо­жи­ва­чі біль­ше від­да­ють пе­ре­ва­гу ро­бо­ті із со­є­вим про­ду­ктом. Фун­да­мен­таль­ні фа­кто­ри й да­лі на­да­ва­ти­муть під- трим­ку ці­нам. Прогноз по рин­ку рі­па­ку: че­рез зни­же­н­ня по­пи­ту ці­ни бу­дуть пе­ре­бу­ва­ти у ме­жах 355–365 єв­ро за тон­ну.

Со­є­ві бо­би

Ко­ти­ру­ва­н­ня сої на CBOT у Чи­ка­го про­тя­гом дру­гої по­ло­ви­ни лю­то­го пе­ре­ва­жно зро­ста­ли. На фор­му­ва­н­ня ви­схі­дно­го трен­ду на­сам­пе­ред впли­вав ви­со­кий по­пит із бо­ку пе­ре­ро­бни­ків що при­зве­ло в остан­ньо­му зві­ті екс­пер­тів USDA до зни­же­н­ня кін­це­вих за­па­сів со­є­вих бо­бів у США на 6,1% — до 10,479 млн тонн.

З огля­ду на прогноз ре­кор­дних по­ка­зни­ків уро­жаю со­є­вих бо­бів у США та Пів­ден­ній Аме­ри­ці, а та­кож збір уро­жаю со­є­вих бо­бів у Бра­зи­лії, у бе­ре­зні над­хо­ди­ла біль­ша кіль­кість про­по­зи­цій олій­ної на ри­нок, то­му вплив фун­да­мен­таль­них фа­кто­рів на ці­ни став до­мі­нан­тним. Біль­ше акти­ві­зу­вав­ся екс­порт­ний ри­нок Бра­зи­лії: у бе­ре­зні спо­сте­рі­га­ла­ся кон­ку­рен­ція у фор­му­ван­ні ви­гі­дної ці­ни для за­ку­пів­лі ім­пор­те­ра­ми. Прогноз по рин­ку со­є­вих бо- бів: ко­ти­ру­ва­н­ня ко­ли­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 360–380 дол./т.

Ку­ку­ру­дза

На сві­то­во­му рин­ку ку­ку­ру­дзи спо­сте­рі­га­ла­ся рі­зно­спря­мо­ва­на ці­но­ва тен­ден­ція. Бе­ре­зне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на Чи­казь­кій бір­жі торгувався на рів­ні 147–151,6 дол./т. На­при­кін­ці лю­то­го на зни­жен­ні цін по­зна­чи­ло­ся по­кра­ще­н­ня по­го­дних умов у Пів­ден­ній Аме­ри­ці для зби­раль­ної кам­па­нії та низь­кий по­пит на аме­ри­кан­ську ку­ку­ру­дзу від пе­ре­ро­бни­ків. Про­те в США з’яви­ли­ся по­бо­ю­ва­н­ня що­до май­бу­тньо­го вро­жаю. Де­я­кі опе­ра­то­ри рин­ку стур­бо­ва­ні ціною на добрива на тлі низь­ких цін зер­но­вої на бір­жі в Чи­ка­го. За рік ці­на ку­ку­ру­дзи про­сі­ла на 20%, а ці­ни до­брив май­же не змі­ни­ли­ся. Це мо­же при­зве­сти до зни­же­н­ня вкла­день у цю куль­ту­ру, що, сво­єю чер­гою, при­зве­де до зни­же­н­ня вро­жай­но­сті. Прогноз по рин­ку ку­ку­ру­дзи: ці­ни ко­ли­ва­ти­му­ться в ме­жах 145–160 дол./т.

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), травневий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на цу­кор на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), травневий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на сою на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), травневий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), травневий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), травневий кон­тракт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.