За­ро­би­ти на ор­га­ні­ці

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ГЛОТОВА

У роз­мо­ві з жур­на­лі­ста­ми «Агро­Мар­ке­ту» ди­ре­ктор ТОВ «Ду­най­ський агра­рій» Ро­ман Дя­жук роз­по­вів, як орен­ду­ю­чи 4000 га ор­ної зем­лі під ор­га­ні­чни­ми куль­ту­ра­ми, зна­йти свою ні­шу та на­ла­го­ди­ти екс­порт.

Що, на ваш по­гляд, ни­ні від­бу­ва­є­ться на ор­га­ні­чно­му рин­ку, як він се­гмен­то­ва­ний?

— На сьо­го­дні фор­му­ва­н­ня рин­ку ще не за­вер­ше­не, він пе­ре­бу­ває в не­ро­з­ви­не­но­му, за­род­ко­во­му ста­ні. У тій са­мій Швей­ца­рії ор­га­ні­чно­му ру­ху вже по­над 30 ро­ків, і всі ви­ро­бни­ки отри­му­ють не­ма­лі до­та­ції. У нас же під­трим­ки від дер­жа­ви не­має. Тим не мен­ше, я ба­чу, що кіль­кість ви­ро­бни­ків що­ро­ку зро­стає, а це озна­чає, що по­пит усе ж є. Так, Укра­ї­на по­ки що не за­яв­ляє про се­бе як сві­то­во­го грав­ця ор­га­ні­ки, але в май­бу­тньо­му, чо­му б ні? Тим біль­ше, що екс­пор­ту­ва­ти про­ду­кцію ціл­ком ре­аль­но. Чо­мусь в Укра­ї­ні за­ве­де­но вва­жа­ти, що ор­га­ні­ка — спра­ва ама­то­рів, дур­нів або ба­га­тих дур­нів. Адже хто сві­до­мо за­хо­че ма­ти вдві­чі мен­шу вро­жай­ність? Однак я хо­чу до­ве­сти, що при­бу­ток в ор­га­ні­ці — про­сто спра­ва ча­су.

Яку про­ду­кцію ви сьо­го­дні ви­ро­щу­є­те та на­скіль­ки це ви­тра­тно?

— Ми ви­ро­щу­є­мо пше­ни­цю, ячмінь, рі­пак, со­ня­шник, про­со, овес, го­рох. Ма­є­мо ор­га­ні­чну на­дбав­ку в ці­ні 15%, ін­ко­ли 20%, але, по­вір­те, її не ви­ста­чає — все з’їда­ють ви­тра­ти на виробництво. То­му за­ро­бляю я одно­зна­чно мен­ше, ніж мої су­сі­ди, що ве­дуть зви­чай­не зем­ле­роб­ство. Та­ким чи­ном, мо­раль­ний аспект, що це здо­ро­ва та пра­виль­на їжа, збе­ре- же­н­ня дов­кі­л­ля й ґрун­ту — іно­ді на­ба­га­то ва­го­мі­ший, ніж будь-що ін­ше. Про­те ще раз на­го­ло­шу — пра­цю­ва­ти в ор­га­ні­чно­му бі­зне­сі мо­же да­ле­ко не ко­жен.

Чо­му ви від­мо­ви­ли­ся від ви­ро­щу­ва­н­ня ор­га­ні­чної ку­ку­ру­дзи?

— На­ше го­спо­дар­ство роз­та­шо­ва­не на пів­дні Оде­ської обла­сті, тож тра­ди­цій­но це не­спри­я­тли­вий ре­гіон для ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи. Ор­га­ні­чно­го зер­на з неї мо­жна отри­ма­ти ма­кси­мум 2–3 тон­ни з ге­кта­ра, то­ді як за зви­чай­но­го зем­ле­роб­ства — у ра­зи біль­ше. У ме­не є в роз­по­ря­джен­ні є 1200 га зро­шу­ва­ної зем­лі, і якщо вда­сться ку­пи­ти до­щу­валь­ну те­хні­ку, то я змо­жу отри­му­ва­ти врожай близь­ко 10 т/га ор­га­ні­чної ку­ку­ру­дзи. Однак я пе­ре­ко­на­ний, що ор­га­ні­чну ку­ку­ру­дзу слід ви­ро­щу­ва­ти, якщо ма­єш під неї кон­кре­тне за­мов­ле­н­ня.

Чи пла­ну­є­те роз­ши­рю­ва­ти пло­щі або змі­ню­ва­ти стру­кту­ру площ — на­при­клад, ви­ро­щу­ва­ти ор­га­ні­чні ово­чі?

— По­ки що роз­ши­ре­н­ня са­мих площ я не пла­ную — да­ти б ра­ду цим зем­лям. Що­до но­вих ніш, то над цим я актив­но ду­маю. Пів­ро­ку то­му при­дбав 2000 ку­рей-не­су­чок — бу­ду отри­му­ва­ти справ­жні ор­га­ні­чні яй­ця. Тут та­кож не все про­сто, адже за нор­ма­ми на одну ор­га­ні­чну кур­ку по­трі­бно не мен­ше як 4 ме­три ви­па­су, а в при­мі­ще­н­нях-пта­шни­ках на 1 ква­дра­тний метр не має бу­ти біль­ше ніж 6 осо­бин. До­ки про­цес сер­ти­фі­ка­ції пта­шни­ків три­ває, я успі­шно від­даю яй­ця на ін­ку­ба­цію. Що сто­су­є­ться збу­ту, то із цим про­блем не бу­де, ве­ли­ких ви­ро­бни­ків за­ма­ло, щоб пе­ре­кри­ти по­пит. На зро­шу­ва­них зем­лях мо­жна бу­ло б ви­ро­щу­ва­ти ор­га­ні­чні ово­чі й зро­би­ти спіль­ний про­ект з яко­юсь ком­па­ні­єю. Про­те, зно­ву ж та­ки, та­ка ді­яль­ність по­тре­бує на­яв­но­сті окре­мих по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ки, а от­же, до­да­тко­вих ви­трат.

Чи по­тре­бує ор­га­ні­чне виробництво спе­ці­аль­ної те­хні­ки?

— Ні, по­ки що я по­слу­го­ву­ю­ся ві­тчи­зня­ни­ми тра­кто­ра­ми, про­те вже цьо­го се­зо­ну пла­ную сут­тє­ве онов­ле­н­ня пар­ку. Уже встиг при­дба­ти но­ві сі­вал­ки та пру­жин­ні бо­ро­ни.

Ви ка­же­те про лег­кість екс­пор­ту ор­га­ні­ки, на­то­мість ін­ші ви­ро­бни­ки са­ме це на­зи­ва­ють най­біль­шою про­бле­мою — зна­йти клі­єн­та на ні­ше­вий про­дукт на­ба­га­то важ­че, ніж на зви­чай­ну ку­ку­ру­дзу та со­ня­шник…

— Дій­сно, не­ве­ли­ким ор­га­ні­чним під­при­єм­ствам до­сить важ­ко зна­йти по­ку­пців — іно­зем­ців біль­ше ці­кав­лять ве­ли­кі одно­ра­зо­ві пар­тії. Вза­га­лі, існує ре­єстр усіх під­при­ємств в Укра­ї­ні, що ма­ють так зва­ний «зе­ле­ний ли­сток» (між­на­ро­дне мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чних про­ду­ктів. — авт.), він до­сту­пний для трей­де­рів і ком­па­ній за кор­до­ном. Якщо у вас є про­дукт від­по- від­ної яко­сті й ці­ни, то ви ціл­ком змо­же­те до­мо­ви­ти­ся. Я на­ма­га­юсь ви­ро­щу­ва­ти зер­но су­то під фор­вар­дні кон­тра­кти. Так, ми­ну­ло­го ро­ку я про­дав 3000 тонн ор­га­ні­чної фу­ра­жної пше­ни­ці ком­па­нії «Аль­фред С. То­пфер», а весь об­сяг 1000 тонн про­са — АФ «По­ле» для ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чних круп, ча­сти­ну вро­жаю со­ня­шни­ку ре­а­лі­зу­вав ви­ро­бни­ку ор­га­ні­чної олії — ком­па­нії «Ка­спер». Та­кож встиг по­ча­ти спів­пра­цю з ком­па­ні­єю HiPP — про­від­ним ви­ро­бни­ком ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня. Ми­ну­ло­го се­зо­ну во­ни за­ку­пи­ли в на­шо­го го­спо­дар­ства 300 тонн ор­га­ні­чно­го рі­па­ку. А мій ор­га­ні­чний овес при­дбав ви­ро­бник вів­ся­них пла­стів­ців — ком­па­нія «Ді­а­мант».

Яким чи­ном трей­де­ри та по­ку­пці пе­ре­ві­ря­ють, чи дій­сно про­дукт, що ви йо­го по­став­ля­є­те, є ор­га­ні­чним?

— Бе­зу­мов­но, ви­ро­бни­ки круп й осо­бли­во ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня слід­ку­ють за до­три­ма­н­ням те­хно­ло­гій по­чи­на­ю­чи з по­ля. Пред­став­ни­ки ком­па­нії HiPP кіль­ка ра­зів при­їзди­ли спо­ча­тку, щоб пе­ре­ві­ри­ти стан по­ля, на яко­му ви­сі­ва­ли­ся рі­пак і про­со, а по­тім ро­би­ли ана­лі­зи ґрун­ту, на­сі­н­ня та па­го­нів. Іно­зем­ні ком­па­нії та­кож ви­ма­га­ють не ли­ше від­по­від­них до­ку­мен­тів, а й на­ма­га­ю­ться осо­би­сто при­їха­ти пе­ред укла­да­н­ням кон­тра­кту, по­ди­ви­ти­ся на умо­ви ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур. Я не про­ти, адже знаю, що все ро­блю пра­виль­но.

Чи існує про­бле­ма з які­сним на­сі­н­ням?

— Оскіль­ки я ви­ро­бляю об­сяг зер­на під за­мов­ле­н­ня, то са­мі по­ку­пці ме­не за­без­пе­чу­ють від- по­від­ним по­сів­ним ма­те­рі­а­лом ви­со­кої яко­сті. Тут ві­ді­грає роль по­двій­ний інтерес — як мій, так і клі­єн­та.

Чи є у вас до­свід са­мо­стій­но­го ви­хо­ду на по­ку­пців ор­га­ні­чної про­ду­кції не че­рез трей­де­рів і пе­ре­ку­пни­ків?

— Я та­кож ча­сто про­во­джу пе­ре­мо­ви­ни на­пря­му — не­що­дав­но мав зу­стріч із пред­став­ни­ка­ми про­від­но­го грав­ця на рин­ку ор­га­ні­чних про­ду­ктів у Ні­меч­чи­ні, ком­па­нії «Бі­о­ленд». Ре­ко­мен­дую ви­ро­бни­кам біль­ше їзди­ти на ви­став­ки та кон­фе­рен­ції з ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва за кор­дон — окрім роз­ши­ре­н­ня сві­то­гля­ду це дає іще й по­трі­бні кон­та­кти. Адже ви­ро­сти­ти ор­га­ні­ку — зов­сім не озна­чає ви­гі­дно її про­да­ти.

Ро­ман Дя­жук, ди­ре­ктор ТОВ «Ду­най­ський агра­рій»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.