Ек­зо­ти­ка по-укра­їн­ськи

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ці фер­ме­ри зов­сім не впи­су­ю­ться в стан­дар­тні уяв­ле­н­ня — їх ча­сто на­зи­ва­ють ди­ва­ка­ми, а по­де­ку­ди й від­вер­то зне­ва­жа­ють, мов­ляв, усе це не­сер­йо­зно. Про­те во­ни сво­єю пра­цею до­во­дять — ро­би­ти бі­знес на ек­зо­ти­ці вар­то. Жур­на­лі­сти га­зе­ти «Агро­Мар­кет» про­їха­лись Укра­ї­ною та зі­бра­ли істо­рії з уні­каль­них ві­тчи­зня­них ферм.

Іри­на ГЛОТОВА

На Житомирщині — це­сар­ки та фа­за­ни

Го­спо­дар­ство «По­ліс­ся-Ін­вест» бу­ло ство­ре­не 2011 ро­ку як ро­дин­не під­при­єм­ство для ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чних про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. По-ін­шо­му й бу­ти не мо­гло, адже на по­ча­тку мо­ва йшла про здо­ров’я ди­ти­ни. У сі­мей­ної па­ри Ан­дрія та Ві­кто­рії Бі­ли­цьких ча­сто хво­рі­ла донь­ка Ксе­нія. До­ве­ло­ся на­віть пе­ре­їха­ти на пев­ний час у Ні­меч­чи­ну. Там лі­ка­рі й порадили при­ді­ли­ти осо­бли­ву ува­гу здо­ро­во­му хар­чу­ван­ню ди­ти­ни. У ре­зуль­та­ті юрист-та­то і лін­гвіст-ма­ма ку­пи­ли в Жи­то­мир­ській обла­сті ста­ру кол­го­спну фер­му й за­ра­ди до­чки за­по­ча­тку­ва­ли сіль­сько­го­спо­дар­ський бі­знес. Від­су­тність до­сві­ду у ве­ден­ні аграр­но­го бі­зне­су в пев­но­му сен­сі пі­шла на ко­ристь — во­ни не зна­ли, як за­ве­де­но ро­би­ти, і все ро­би­ли так, щоб спо­ча­тку їх ро­ди­на й дру­зі, а зго­дом і по­ку­пці їли ко­ри­сну та ма­кси­маль­но без­пе­чну їжу.

Суть про­е­кту

Сьо­го­дні «По­ліс­ся-Ін­вест» про­йшло сер­ти­фі­ка­цію на ор­га­ні­чне тва­рин­ни­цтво, на 100% за­без­пе­че­не вла­сни­ми кор­ма­ми, та­кож сер­ти­фі­ко­ва­ни­ми як ор­га­ні­чні.

На по­лях го с п од а р - ства ви­ро­щу­ють овес, про­со, гре­чку та пше­ни­цю, ви­ро­бля­ють ка­ча­ти­ну, гу­ся­ти­ну, ін­ди­чи­ну, а та­кож утри­му­ють 2000 це­са­рок і фа­за­нів.

Опі­ку­ва­ти­ся цим ви­дом ор­га­ні­чної пти­ці на під­при­єм­стві по­ча­ли че­рез май­же ціл­ко­ви­ту від­су­тність кон­ку­рен­ції в се­гмен­ті. Ви­мо­ги до утри­ма­н­ня ду­же ви­со­кі, адже для ко­жно­го пта­ха в пта­шни­ку має бу­ти пе­ред­ба­че­но не мен­ше одно­го ква­дра­тно­го ме­тра.

Під­при­є­мець ствер­джує, що м’ясо це­са­рок за по­жив­ні­стю й ін­ши­ми біо­ло­гі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми вва­жа­є­ться най­кра­щим за ін­ші ви­ди пта­хів. А бі­лок м’яса ці­єї пти­ці за кіль­кі­стю й спів­від­но­ше­н­ням амі­но­ки­слот — не­за­мін­ний про­дукт хар­чу­ва­н­ня. М’ясо фа­за­на та­кож ні­жне, со­ко­ви­те, має ве­ли­ку хар­чо­ву цін­ність, ба­га­те на мі­не­ра­ли, за сма­ком на­га­дує ку­ря­ти­ну, але мі­стить на­ба­га­то біль­ше ко­ри­сних ре­чо­вин. Про­ду­кція «По­ліс­ся-Ін­вест» прин­ци­по­во ні­ко­ли не за­мо­ро­жу­є­ться, її по­ста­ча­ють ви­ня­тко­во під за­мов­ле­н­ня, щоб га­ран­ту­ва­ти по­ку­пце­ві ма­кси­маль­ну якість і сві­жість м’яса.

Рен­та­бель­ність і при­бу­тко­вість

По­ки що роз­ве­де­н­ня фа­за­нів і це­са­рок над­то рен­та­бель­ним бі­зне­сом Бі­ли­цькі на­зва­ти не мо­жуть — ви­тра­ти на виробництво май­же з’їда­ють так зва­ну ор­га­ні­чну ці­ну. Сьо­го­дні ор­га­ні­чне м’ясо ко­штує в се­ре­дньо­му на 40% до­рож­че за зви­чай­не. Про­те пер­спе­кти­ви се­гмен­та на­зи­ва­ють ве­ли­че­зни­ми — уже сьо­го­дні ве­ли­кі су­пер­мар­ке­ти, та­кі як GoodWine та «Сіль­по», да­ють за­ку­пі­вель­ну ці­ну на це­са­рок — 170 грн/кг і на фа­за­нів — 190 грн/кг.

Історія під­при­єм­ства

У 70-х ро­ках в мі­сті Укра­їн­ка на ба­зі ри­бго­спу Ки­їв­ської обла­сті бу­ло за­про­ва­дже­но під­роз­діл го­спо­дар­ства «Про­ле­тар­ська прав­да», ка­ва­ле­ра Тру­до­во­го чер­во­но­го пра­по­ра. Це бу­ло одне з пер­ших в Укра­ї­ні аква­куль­тур­них го­спо­дарств, де ви­ро­щу­ва­ли фо­рель, осе­тро­вих, але зде­біль­шо­го не для ко­мер­ції, а для екс­пе­ри­мен­тів і ро­зу­мі­н­ня, як це мо­жна зро­би­ти в про­ми­сло­вих мас­шта­бах. Пі­сля роз­ва­лу СРСР і ви­му­ше­но­го за­бу­т­тя об’єкт ви­ку­пи­ли два мо­ло­дих бі­зне­сме­ни — Ма­ксим Мо­сто­вий і Сер­гій Мє­шков. Ри­бгосп мав ста­ти офі­сом для ін­шо­го бі­зне­су, але ри­бу ви­рі­ши­ли не про­да­ва­ти, а, нав­па­ки, взя­ти на пра­кти­ку сту­ден­тів сіль­го­спа­ка­де­мії, які до­гля­да­ли за нею. Шість ро­ків то­му її на­пло­ди­ло­ся стіль­ки, що по­трі­бно бу­ло щось ви­рі­ши­ти. Ви­вчив­ши по­пит та роз­ро­бив­ши бі­знес-план, під­при­єм­ці по­ча­ли оформ­лю­ва­ти до­ку­мен­ти й до­зво­ли, а вже у 2011 ро­ці, єди­ні в Укра­ї­ні, ви­пу­сти­ли пер­шу пар­тію чор­ної ікри під тор­го­вою мар­кою Osetr.

Суть про­е­кту

Осе­тро­ве го­спо­дар­ство спря­мо­ва­не на ви­ро­щу­ва­н­ня то­вар­ної про­ду­кції, фор­му­ва­н­ня ре­мон­тно-ма­то­чних стад, отри­ма­н­ня ри­бо­по­сад­ко­во­го ма­те­рі­а­лу та хар­чо­вої чор­ної ікри. Го­спо­дар­ство роз­та­шо­ва­не в ма­льов­ни­чо­му мі­сці на бе­ре­зі ка­на­лу еле­ктро­стан­ції всьо­го за 20 км від Ки­є­ва (основ­но­го мі­сця збу­ту де­лі­ка­те­сної про­ду­кції в Укра­ї­ні). Тем­пе­ра­ту­ра во­ди в ка­на­лі взим­ку ви­ща, ніж у зви­чай­них во­до­ймах, що до­зво­ляє ви­ро­щу­ва­ти стер­лядь й осе­трів ін­тен­сив­ні­ше. Ви­ро­щу­ють ри­бу в сад­ках, на пон­тон­них лі­ні­ях. Умо­ви ма­кси­маль­но на­бли­же­ні до при­ро­дних — те­чія та чи­ста во­да.

Ікру отри­му­ють ме­то­дом так зва­но­го «до­ї­н­ня», під­рі­за­ю­чи яй­це­про­во­ди та збе­рі­га­ю­чи жи­т­тя са­мок — во­ни спо­кій­но жи­вуть у став­ках ще 20 і на­віть 30 ро­ків. Ко­жна ри­ба має свій чип, а те­хно­ло­гії до­зво­ля­ють по­ку­пце­ві за ба­жа­н­ня ді­зна­ти­ся, від якої осо­би­ни отри­ма­на ікра.

Не­рест на фер­мі від­бу­ва­є­ться пра­кти­чно що­ти­жня, то­му на скла­ді завжди є сві­жа про­ду­кція. Ікра від укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка ма­ло­соль­на. Весь про­цес від ви­ро­щу­ва­н­ня риб до за­со­лу та за­ко­чу­ва­н­ня ба­нок від­бу­ва­є­ться на мі­сці, що до­зво­ляє кон­тро­лю­ва­ти про­цес і га­ран­тує по­ку­пцям про­ду­кцію най­ви­щої яко­сті.

Рен­та­бель­ність і при­бу­тко­вість

Виробництво ікри — ви­тра­тний і те­хно­ло­гі­чно скла­дний про­цес. За ро­ки ро­бо­ти в ньо­го бу­ло ін­ве­сто­ва­но по­над 300 тис. до­ла­рів. Еко­но­мі­чна кри­за вда­ри­ла по при­бу­тках ком­па­нії. Якщо за 2010 рік під­при­єм­ство ли­ше на про­да­жі стер­ля­ді за­ро­бля­ло 1 млн грн, то те­пер про­да­жі і від ікри, і від ри­би ско­ро­ти­ли­ся в се­ре­дньо­му на 20%. Про­те під­при­єм­ство й да­лі актив­но пра­цює з тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми: на­при­клад, по­ста­чає про­ду­кцію у GoodWine, LeSilpo, «Фур­шет» і на­ро­щує по­ту­жно­сті. Ком­па­нія отри­ма­ла всі по­трі­бні сер­ти­фі­ка­ти на екс­порт про­ду­кції та по­сту­по­во про­кла­дає со­бі шлях у Єв­ро­пу — уже про­да­ли де­кіль­ка не­ве­ли­ких пар­тій. Про­те по­ки що 95% ви­ро­бле­ної під­при­єм­ством ікри осі­дає на ві­тчи­зня­них при­лав­ках. Сьо­го­дні 30-гра­мо­ву ба­но­чку чор­ної ікри ТМ Osetr про­да­ють за ціною 620–660 грн, а кі­ло­грам осе­тра чи стер­ля­ді обі­йде­ться при­бли­зно у 160 грн.

Ан­дрій Бі­ли­цький, вла­сник фер­ми на Житомирщині, ви­ро­щує це­са­рок та фа­за­нів

Спів­вла­сник ТМ OSETR Ма­ксим Мо­сто­вий із Ки­їв­щи­ни переконує, що ві­тчи­зня­на чор­на ікра вже не­за­ба­ром мо­же ста­ти трен­дом. Адже че­рез остан­ні по­дії ікру ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ну май­же не по­ста­ча­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.