«Сва­рог Вест Груп» збіль­шить зе­мель­ний банк у 1,5 ра­за

AgroMarket - - НОВИНИ -

Кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп» роз­гля­дає мо­жли­вість збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку з 80 тис. га до 100–120 тис. га з ме­тою роз­ши­ре­н­ня по­сі­вів сої для пов­но­го за­без­пе­че­н­ня по­треб пе­ре­ро­бно­го за­во­ду, який ком­па­нія по­чи­нає бу­ду­ва­ти влі­тку 2015 ро­ку. Про це роз­по­вів го­ло­ва прав­лі­н­ня кор­по­ра­ції Ан­дрій Гор­дій­чук.

«Збіль­ше­н­ня об­ся­гу (ви­ро­бни­цтва сої. — ред.) Ми роз­гля­да­є­мо як ва­рі­ант че­рез збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку для по­си­ле­н­ня за­без­пе­че­н­ня вла­сно­го під­при­єм­ства, але це на­сту­пний крок пі­сля бу­дів­ни­цтва під­при­єм­ства», — ска­зав він.

А. Гор­дій­чук по­ві­до­мив, що по­ту­жно­сті но­во­го під­при­єм­ства з пе­ре­роб­ки сої ста­но­ви­ти­муть 300–400 тис. тонн на рік, ци­фра ще обго­во­рю­є­ться з по­ста­чаль­ни­ка­ми обла­дна­н­ня. У стру­кту­рі по­сі­вів кор­по­ра­ції сої на­ле­жить 50%, або 40 тис. га. То­рік її врожай ста­но­вив близь­ко 140 тис. тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.