«Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» отри­ма­ла кре­дит у 25 млн до­ла­рів

AgroMarket - - НОВИНИ -

До­го­вір про кре­ди­ту­ва­н­ня одно­го з най­біль­ших в Укра­ї­ні ви­ро­бни­ків сви­ни­ни «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» Між­на­ро­дною фі­нан­со­вою кор­по­ра­ці­єю (IFC) був під­пи­са­ний на­при­кін­ці кві­тня цьо­го ро­ку. За сло- ва­ми вла­сни­ка ком­па­нії Олександра Мо­сті­па­на, кре­дит є пер­шою з по­ча­тку 2015 ро­ку фі­нан­со­вою під­трим­кою укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка з бо­ку між­на­ро­дно­го бі­зне­су. Він був до­ся­гну­тий ви­клю­чно на рів­ні пар­тнер­ської спів­пра­ці вла­сни­ка ком­па­нії з міжнародними кредиторами. «Іде­ться про кре­дит у су­мі 25 млн до­ла­рів на ви­гі­дних умо­вах. Він бу­де спря­мо­ва­ний на під­трим­ку пла­нів із роз­ши­ре­н­ня ді­яль­но­сті ком­па­нії та ре­фі­нан­су­ва­н­ня її се­ре­дньо­стро­ко­вих кре­ди­тних зо­бов’язань», — роз­по­вів він. По­пе­ре­дня до­мов­ле­ність про між­на­ро­дне кре­ди­ту­ва­н­ня «Ни­ви Пе­ре­я­слав­щи­ни» бу­ла узго­дже­на ще в гру­дні 2014-го ра­дою ди­ре­кто­рів IFC. З то­го ча­су ко­ман­да про­е­кту пра­цю­ва­ла над під­го­тов­кою до­го­во­ру. Кре­ди­то­ри вра­ху­ва­ли той факт, що 2013 ро­ку ви­ру­чка ком­па­нії зро­сла на 21,1% — до 499 млн грн, а чи­стий при­бу­ток — на 14,2% (до 193 млн грн).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.