Фран­цу­зи збу­ду­ють на Чер­ка­щи­ні порт і еле­ва­тор

AgroMarket - - НОВИНИ -

У Чер­ка­ській обла­сті збу­ду­ють ван­та­жний порт для транс­пор­ту­ва­н­ня сіль­госп­про­ду­кції. Про ре­а­лі­за­цію ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту бу­ло під­пи­са­но ме­мо­ран­дум між го­ло­вою Чер­ка­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Ко­стян­ти­ном Омар­га­лі­є­вим і ди­ре­кто­ром ТОВ «Сем­тек Ін­вест» Фре­де­рі­ком Ша­ві­ньї.

«Сьо­го­дні ми під­пи­са­ли до­ку­мент, що за­свід­чує на­мі­ри сто­рін ре­а­лі­зу­ва­ти ве­ли­кий ін­ве­сти­цій­ний про­ект із бу­дів­ни­цтва ван­та­жно­го пор­ту для транс­пор­ту­ва­н­ня сіль­госп­про­ду­кції. Для цьо­го на те­ри­то­рії пор­ту бу­де обла­што­ва­ний еле­ва­тор по­ту­жні­стю 60 тис. тонн», — за­зна­чив Ко­стян­тин Омар­га­лі­єв. За по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, ін­ве­сти­ції в про­ект ста­но­ви­ти­муть 20 млн єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.