FAO до­по­мо­же фер­ме­рам із зо­ни АТО

AgroMarket - - НОВИНИ -

Про­до­воль­ча та сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція ООН (FAO) ви­ді­ли­ла 0,8 млн до­ла­рів до­по­мо­ги фер­ме­рам, які по­стра­жда­ли в ре­зуль­та­ті кон­флі­кту в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях Укра­ї­ни.

«За ви­снов­ком FAO та Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, від кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни по­стра­жда­ли як дрі­бні го­спо­дар­ства, так і біль­ші під­при­єм­ства. По­сів­ні пло­щі за­не­дба­ні, обла­дна­н­ня спа­ле­но, по­го­лів’я зни­ще­но або вкра­де­но — ось ли­ше ко­ро­ткий пе­ре­лік ве­ли­че­зних втрат. Ба­га­то фер­ме­рів го­то­ві від­но­ви­ти виробництво, але для цьо­го їм по­трі­бна тер­мі­но­ва під­трим­ка», — іде­ться в по­ві­дом­лен­ні FАО. За оцін­ка­ми FAO, у ре­зуль­та­ті кон- флі­кту бу­ло втра­че­но 530 тис. тонн уро­жаю ячме­ню та 300–400 тис. тонн уро­жаю со­ня­шни­ку.

На­го­ло­шу­є­ться, що до­по­мо­га пе­ред­ба­чає на­да­н­ня на­сі­н­ня ово­чів, до­брив і кор­мів для тва­рин. Для цьо­го ор­га­ні­за­ція від­кри­ла офіс у Кр­ама­тор­ську (До­не­цька обл.), а в Ки­є­ві роз­мі­стив­ся фа­хі­вець із ре­а­гу­ва­н­ня на над­зви­чай­ні си­ту­а­ції.

«По­стра­жда­ло близь­ко 20 тис. го­спо­дарств у До­не­цькій обла­сті та 9 тис. у Лу­ган­ській. Спи­сок фер­ме­рів для на­да­н­ня до­по­мо­ги бу­де сфор­мо­ва­ний за ре­зуль­та­та­ми ре­тель­но­го від­бо­ру в спів­пра­ці з мі­ні­стер­ством й ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня», — на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні ор­га­ні­за­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.