Про­гно­зи без опти­мі­зму

AgroMarket - - ТРЕНДИ, КОМПАНІЇ - Окса­на ПИРОЖОК

Ана­лі­ти­чні агент­ства та асо­ці­а­ції озву­чи­ли пер­ші про­гно­зи вро­жаю на по­то­чний рік. Оцін­ки не пе­ре­ви­щу­ють 55 млн тонн. Сіль­го­спви­ро­бни­ки ви­ро­щу­ва­ти­муть рен­та­бель­ні­ші куль­ту­ри, ро­би­ти­муть став­ку на сою, ча­сти­на ж ком­па­ній збіль­шить пло­щі під па­ром.

Цьо­го­рі­чний уро­жай зер­на бу­де одно­зна­чно ниж­чим, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку. І спра­ва не ли­ше в то­му, що по­сів­ні пло­щі ско­ро­ти­ли­ся че­рез ане­ксо­ва­ний Крим і вій­сько­ві дії в схі­дних обла­стях. Основ­ною при­чи­ною, яка при­зве­де до змен­ше­н­ня вро­жаю, є фі­нан­со­ва ситуація в кра­ї­ні — фер­ме­ри зму­ше­ні еко­но­ми­ти на ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сах. В Укра­їн­сько­му клу­бі аграр­но­го бі­зне­су про­гно­зу­ють, що по­сів­ні пло­щі під яри­ми куль­ту­ра­ми ско­ро­тя­ться на 9%, до то­го ж уро­жай ста­но­ви­ти­ме 50,5 млн тонн. Від­по­від­но до до­слі­дже­н­ня «Агро­ба­ро­метр 2.0», близь­ко 39% агра­рі­їв від­чу­ва­ють де­фі­цит мін­до­брив че­рез їх ви­со­ку вар­тість, а 20% го­то­ві від­мо­ви­ти­ся від за­со­бів за­хи­сту ро­слин або ско­ро­ти­ти їх за­сто­су­ва­н­ня. Крім то­го, український агро­ви­ро­бник ду­же швид­ко ре­а­гує на всі змі­ни, що від­бу­ва­ють як усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, та кон’юн­кту­ру рин­ку, що, сво­єю чер­гою, по­зна­ча­є­ться на стру­кту­рі по­сів­них площ і яко­сті ви­ро­ще­ної про­ду­кції.

Пло­щі зер­но­вих

Цьо­го­рі­чна по­го­дна ситуація спри­я­ла пе­ре­зи­мів­лі ози­ми­ни. Пе­ре­сі­ва­ти до­ве­де­ться не­зна­чні пло­щі. За да­ни­ми ІА «АПК-Ін­форм», по­сів­ні пло­щі під зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми в Укра­ї­ні у 2015 ро­ці збе­ре­жу­ться на рів­ні по­пе­ре­дньо­го се- зо­ну й ста­но­ви­ти­муть 14,8 млн га. Про­те змі­ни­ться стру­кту­ра по­сів­них площ. «Від­по­від­но до ре­зуль­та­тів на­шо­го про­гно­зу, пло­щі під пше­ни­цею скла­дуть 6,7 млн га, що на 10% біль­ше, ніж ми­ну­ло­го се­зо­ну. За­га­лом во­на за­ймає 45% (2013 ро­ку — 41%) всіх площ, що зайня­ті під зер­но­ви­ми і бо­бо­ви­ми», — по­ві­до­мив ке­рів­ник слу­жби бі­знес-про­е­ктів ІА «АПК-Ін­форм» Ро­діон Риб­чин­ський. За йо­го да­ни­ми, пло­щі під ози­мою пше­ни­цею цьо­го ро­ку ста­нов­лять 6,36 млн га, ярою за­сі­ють 167 тис. га. Пло­щі під ячме­нем бу­дуть ско­ро­че­ні на 6% — до 2,9 млн га про­ти 2014 ро­ку, а під ку­ку­ру­дзою змен­ша­ться на 8% — до 4,3 млн га, під ін­ши­ми зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми пло­щі оці­ню­ю­ться на рів­ні ми­ну­ло­го се­зо­ну — близь­ко 2 млн га. Та­кож ІА «АПКІн­форм» очі­кує ско­ро­че­н­ня площ під жи­том — на 21,4%, до 147 тис. га, а під ін­ши­ми ні­шо­ви­ми куль­ту­ра­ми бу­де ріст, зокре­ма, гре­чки — на 7%, до 150 тис. га, про­са — на 16,5%, до 120 тис. га, го­ро­ху — на 10,4%, до 170 тис. га.

Уро­жай­ність зер­но­вих

Що­до вро­жай­но­сті зер­но­вих куль­тур, то пра­кти­чно по всіх куль­ту­рах очі­ку­є­ться зни­же­н­ня че­рез еко­но­мію агра­рі­я­ми ре­сур­сів на по­сів­ну. «Се­ре­дня вро­жай­ність зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур оці­ню­є­ться на­ми на рів­ні 39,7 ц/га, що на 9% ниж­че за ре­зуль­та­ти ми­ну­ло­го ро­ку, ко- трі, за да­ни­ми Держ­ста­ту, оці­не­ні в 43,7 ц/га», — про­гно­зує Р. Риб­чин­ський. — Ми про­во­ди­ли опи­ту­ва­н­ня і під час осін­ньої сів­би, і взим­ку, і на по­ча­тку ве­сни. По­над 80% то­ва­ро­ви­ро­бни­ків роз­по­ві­ли, що зму­ше­ні еко­но­ми­ти на­сам­пе­ред на мі­не­раль­них до­бри­вах, а це на­пря­му по­зна­чи­ться на вро­жай­но­сті всіх без ви­ня­тку куль­тур, — ствер­джує ек­сперт. — Зро­зумі­ло, що є куль­ту­ри, які ела­сти­чні­ше від­гу­ку­ю­ться на вне­се­н­ня до­брив, але їх час­тка в стру­кту­рі зер­но­во­го кли­ну не­зна­чна».

Про­гно­зо­ва­на вро­жай­ність пше­ни­ці ста­но­ви­ти­ме 36,2 ц/га про­ти 40,1 ц/га ми­ну­ло­го ро­ку. Уро­жай­ність ячме­ню впа­де до 26,7 ц/га з 30,1 ц/га в 2014 ро­ці. По ку­ку­ру­дзі очі­ку­є­ться зни­же­н­ня до 58,2 ц/га про­ти 61,6 ц/га ро­ком ра­ні­ше. Ско­ро­че­н­ня площ під ці­єю куль­ту­рою зу­мов­ле­но та­кож і низь­ки­ми ці­на­ми на сві­то­во­му рин­ку. Ті агра­рії, хто ви­ро­щу­вав ку­ку­ру­дзу у 2014 ро­ці, отри­ма­ли ну­льо­ву рен­та­бель­ність.

«З ура­ху­ва­н­ням про­гно­зо­ва­но­го ско­ро­че­н­ня вро­жай­но­сті й оці­ню­валь­ної стру­кту­ри по­сів­них площ, сфор­мо­ва­на оцін­ка ва­ло­во­го збо­ру зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур на рів­ні 57,4 млн тонн, що на 10% мен­ше за ре­кор­дний уро­жай 2014 ро­ку в 63,9 млн тонн», — за­зна­чив Р. Риб­чин­ський. Зокре­ма, за про­гно­зом «АПК-Ін­форм», врожай пше­ни­ці ста­но­ви­ти­ме 23,6 млн тонн, що ниж­че за рі­вень ми­ну­ло­го ро­ку на 2%, ячме­ню — 4,7 млн тонн (на 18% мен­ше). Ско­ро­че­н­ня вро­жаю ку­ку­ру­дзи очі­ку­є­ться на 15%, до 24,3 млн тонн. Ва­ло­вий збір ін­ших зер­но­вих куль­тур про­гно­зу­є­ться на рів­ні тро­хи біль­ше за 2 млн тонн, що на 8% мен­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го ро­ку.

Пло­щі олій­них

Олій­ні куль­ту­ри че­рез рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва вже вко­тре ста­нуть ря­ту­валь­ним жи­ле­том для агро­ви­ро­бни­ків. Зокре­ма, ана­лі­ти­ки очі­ку­ють сут­тє­во­го зро­ста­н­ня по­сів­них площ сої. «По­сів­ні пло­щі під основ­ни­ми олій­ни­ми куль­ту­ра­ми ста­но­ви­ти­муть 8 млн га, що на 1% пе­ре­ви­щує по­ка­зник ми­ну­ло­го ро­ку. При­ріст площ від­бу­де­ться за ра­ху­нок сої на 19%, до 2,15 млн га, що, без­пе­ре­чно, бу­де ре­кор­дом для ці­єї куль­ту­ри», — ствер­джує ек­сперт ІА «АПК-Ін­форм» Р. Риб­чин­ський. За опи­ту­ва­н­ням ІА «АПКІн­форм», тре­ти­на сіль­го­спви­ро­бни­ків бу­дуть або впер­ше сі­я­ти сою, або збіль­шать по­сів­ні пло­щі під нею. На сьо­го­дні ця куль­ту­ра вва­жа­є­ться одні­єю з най­більш рен­та­бель­них і «стра­хо­вих». Під со­ня­шни­ком по­сів­ні пло­щі бу­дуть ско­ро­че­ні на 3% й ста­но­ви­ти­муть 5,1 млн га про­ти 5,3 млн га ми­ну­ло­го ро­ку. Най­більш сут­тє­ве зни­же­н­ня в се­гмен­ті олій­них від­бу­де­ться по рі­па­ку, це мо­жна про­сте­жи­ти по ози­мих по­сі­вах. По­сів­ні пло­щі під ці­єю куль­ту­рою ско­ро­тя­ться з 882 тис. га ми­ну­ло­го ро­ку до 797 тис. га цьо­го ро­ку.

Се­ред олій­них куль­тур роз­ши­ре­н­ня площ від­бу­де­ться в основ­но­му за ра­ху­нок сої

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.