Оле­ксандр Ві­до­мен­ко: «Чим ви­щі та­ри­фи, тим біль­ше ван­та­жу при­хо­дить ав­то­транс­пор­том»

AgroMarket - - ТРЕНДИ, КОМПАНІЇ - Ми­ко­ла ЗАСЯДЬКО

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Іл­лі­чів­сько­го зер­но­во­го тер­мі­на­лу Оле­ксандр Ві­до­мен­ко в екс­клю­зив­но­му ін­терв’ю га­зе­ті «Агро­Мар­кет» роз­по­вів про ре­зуль­та­ти 2014 ро­ку, на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей і пер­спе­кти­ви дно­по­гли­бле­н­ня.

В остан­ні ро­ки екс­порт зер­на з Укра­ї­ни зро­стає каз­ко­ви­ми тем­па­ми. Ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку бу­ло екс­пор­то­ва­но по­над 32 млн тонн зер­на, що до­зво­ли­ло Укра­ї­ні по­сі­сти тре­тє мі­сце (пі­сля США та ЄС) у сві­то­во­му рей­тин­гу зер­но­вих екс­пор­те­рів. Близь­ко 7% екс­пор­ту бу­ло пе­ре­ва­ле­но че­рез Іл­лі­чів­ський зер­но­вий тер­мі­нал (ІЗТ). Це да­ло змо­гу під­при­єм­ству ввійти до п’ятір­ки най­біль­ших зер­но­вих тер­мі­на­лів Укра­ї­ни. Ми по­спіл­ку­ва­ли­ся з ди­ре­кто­ром ІЗТ Оле­ксан­дром Ві­до­мен­ком про ді­яль­ність тер­мі­на­лу та пер­спе­кти­ви йо­го роз­ви­тку.

Не­що­дав­но тер­мі­нал по­чав пе­ре­ва­лю­ва­ти ро­слин­ні олії. Які пла­ни з на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­стей?

— Так, на на­шо­му тер­мі­на­лі вве­де­но в екс­плу­а­та­цію ді­лян­ку з пе­ре­вал­ки ро­слин­них олій. Уже від­ван­та­же­но пер­шу пар­тію олії. При­йма­н­ня та від­ван­та­же­н­ня про­йшли успі­шно, жо­дних за­ува­жень і про­блем не бу­ло. Ура­хо­ву- ючи, що змі­ни­ла­ся кон’юн­кту­ра рин­ку в бік збіль­ше­н­ня су­дно­вих пар­тій, ду­маю, до­ве­де­ться збіль­шу­ва­ти парк єм­но­стей до 45–50 тис. тонн одно­ра­зо­во­го збе­рі­га­н­ня. Крім то­го, пла­ну­є­мо збіль­ши­ти по­ту­жно­сті на­со­сів на лі­нії на­ван­та­же­н­ня су­дів.

Чи ма­є­те пла­ни що­до бу­дів­ни­цтва ін­ших по­ту­жно­стей?

— Сьо­го­дні для на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів пе­ре­ва­лю­ва­н­ня зер­на пла­ну­є­мо вста­но­ви­ти по­во­ро­тну, по­ту­жні­шу, дру­гу су­дно­на­ван­та­жу­валь­ну ма­ши­ну, яка змо­же пра­цю­ва­ти в па­рі з ті­єю, що є. Крім то­го, пла­ну­є­мо ре­кон­стру­кцію двох на­яв­них ав­то­пі­д­йом­ни­ків і вста­нов­ле­н­ня двох но­вих, уста­нов­ле­н­ня но­вої за­лі­зни­чної екс­пре­сла­бо­ра­то­рії для змен­ше­н­ня ча­су ві­зу­ва­н­ня ва­го­нів і ма­нев­ро­вих ро­біт.

По­то­чно­го ро­ку Іл­лі­чів­ський порт за­пла­ну­вав про­ве­сти дно­по­гли­блю­валь­ні ро­бо­ти. На­скіль­ки тер­мі­нал за­ці­кав­ле­ний у цьо­му?

— До тер­мі­на­ла ве­де ка­нал гли­би­ною 12,5 м, що до­зво­ляє при­йма­ти су­дна ти­пу «Па­на­макс». Тер­мі­нал за­ці­кав­ле­ний у до­ве­ден­ні цих гли­бин до 13,5 м. Однак, за на­яв­ни­ми в ме­не да­ни­ми, ІМПТ пла­нує по­гли­блю­ва­ти тіль­ки пер­ший ківш Су­хо­го ли­ма­ну, то­му жо­дних по­кра­щень для ТОВ «ІЗТ» це не дасть, оскіль­ки ми роз­та­шо­ва­ні в дру­го­му ков­ші.

Які ви­ро­бни­чі та фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти 2014 ро­ку? Якою бу­ла ди­на­мі­ка по­рів­ня­но з по­пе­ре­дні­ми ро­ка­ми?

— У 2014 ро­ці тер­мі­нал пе­ре­ва­лив 2 млн 700 тис. тонн зер­но­вих ван­та­жів. По­чи­на­ю­чи із за­пу­ску під­при­єм­ства пе­ре­ва­лю- ва­н­ня що­рі­чно збіль­шу­ва­ло­ся з 1,5 до ни­ні­шніх 2,7 млн тонн. За­ро­бле­ні гро­ші вкла­да­є­мо в роз­ви­ток під­при­єм­ства. Зокре­ма, за 8 ро­ків ми на­ро­сти­ли єм­ність еле­ва­то­ра з 120 до 260 тис. тонн, збу­ду­ва­ли ді­лян­ку з пе­ре­ва­лю­ва­н­ня олії, май­дан­чик з екс­пе­ди­ру­ва­н­ня ав­то­транс­пор­ту та при­ле­глі про­їзди, ре­кон­стру­йо­ва­на стан­ція «Ксе­ні­є­ве» та під’їзні шля­хи то­що.

Як впли­ну­ли по­лі­ти­чні та вій­сько­ві по­дії в кра­ї­ні на ро­бо­ту тер­мі­на­лу?

— За­го­стре­н­ня по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні не над­то утру­дни- ло ро­бо­ту тер­мі­на­лу, однак по­зна­чи­ло­ся вна­слі­док про­ве­де­н­ня час­тко­вої мо­бі­лі­за­ції. Ба­га­то спеціальностей на­ших ро­бі­тни­ків ви­ма­га­ють три­ва­ло­го на­вча­н­ня та на­пра­цю­ва­н­ня до­сві­ду, то­му за­мі­ни­ти їх швид­ко не­має мо­жли­во­сті, що від­би­ва­є­ться на опе­ра­тив­но­сті та без­пе­ці ро­бо­ти тер­мі­на­лу.

Як по­зна­ча­є­ться під­ня­т­тя та­ри­фів «Укр­за­лі­зни­цею» на ді­яль­ність тер­мі­на­лу?

— Та­ри­фи «Укр­за­лі­зни­ці» впли­ва­ють на пе­ре­роз­по­діл сп­осо­бів до­став­ки ван­та­жів. Чим ви­щі та­ри­фи, тим біль­ше ван­та­жу при­хо­дить ав­то­транс­пор­том. Для тер­мі­на­ла не прин­ци­по­во, що роз­ван­та­жу­ва­ти — ва­го­ни чи ав­то­ма­ши­ни. Ці та­ри­фи впли­ва­ють на вар­тість за­ку­пів­лі про­ду­кції у сіль­го­спви­ро­бни­ків. Чим мен­ше в трей­де­рів ви­трат на до­став­ку, тим ви­щу за­ку­пі­вель­ну ці­ну во­ни мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти сіль­сько­му го­спо­дар­ству.

Які основ­ні на­пря­ми від­ван­та­же­н­ня про­ду­кції тер­мі­на­лу? Чи пла­ну­є­те ви роз­ши­рю­ва­ти гео­гра­фію ді­яль­но­сті?

— Ми ван­та­жи­мо су­дна в основ­но­му на Єв­ро­пу, Афри­ку й Азію. Ре­шта кон­ти­нен­тів за­зви­чай ма­ють свої ре­сур­си або за­без­пе­чу­ю­ться ре­гіо­на­ми, роз­та­шо­ва­ни­ми зна­чно ближ­че, на­при­клад, Ав­стра­лі­єю, Пів­ні­чною та Пів­ден­ною Аме­ри­кою.

Оле­ксандр Ві­до­мен­ко, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Іл­лі­чів­сько­го зер­но­во­го тер­мі­на­лу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.