Montana Stronger: ви­со­кий клі­ренс і стій­кість на схи­лах

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Бо­рис ОНИ­ЩЕН­КО, канд. тех. на­ук

Са­мо­хі­дний об­при­ску­вач зав­дя­ки ви­со­ко­про­ду­ктив­ній гі­дро­си­сте­мі, опти­маль­но­му спів­від­но­шен­ню ва­ги та по­ту­жно­сті дви­гу­на, зба­лан­су­ван­ню на­ван­та­же­н­ня на пе­ре­дні й за­дні ко­ле­са зда­тен до­ла­ти схи­ли гра­ді­єн­том 28%.

За­сто­су­ва­н­ня ви­со­ко­клі­рен­сних ши­ро­ко­за­хва­тних ма­шин і ро­бо­та за опти­маль­них ме­тео­ро­ло­гі­чних умов: швид­ко­сті ві­тру не ви­щій ніж 5 м/c, во­ло­го­сті по­ві­тря не мен­шій як 60%, тем­пе­ра­ту­ри не ви­щій за +25 °С — під­ви­щу­ють ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин.

Ви­со­кий клі­ренс са­мо­хі­дно­го об­при­ску­ва­ча (фото 1) Montana Stronger в 1,8 м до­зво­ляє не ли­ше вно­си­ти ґрун­то­ві гер­бі­ци­ди, а й про­во­ди­ти де­си­ка­цію со­ня­шни­ку, обро­бля­ти ку­ку­ру­дзу, сою, рі­пак, а та­кож ін­ші сіль­гос­пкуль­ту­ри на рі­зних ста­ді­ях ро­сту. Не зва­жа­ю­чи на ви­со­кий клі­ренс, ця те­хні­ка має хо­ро­шу стій­кість у ра­зі ро­бо­ти на схи­лах зав­дя­ки до­ста­тній ши­ри­ні ко­лії 2,8–3,5 м.

Пнев­ма­ти­чна під­ві­ска з 4 по­ду­шка­ми ( фото 2 — по одній на ко­жне при­во­дне ко­ле­со) і кра­на­ми рів­ня до­зво­ляє ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти на швид­ко­сті до 36 км/год. До­да­тко­ву ста­біль­ність на без­до­ріж­жі за­без­пе­чу­ють штан­ги. Си­сте­ма пра­цює та­ким чи­ном: у ра­зі на­їзду на пе­ре­шко­ду кран рів­ня ви­пу­скає по­ві­тря з по­ду­шки пнев­ма­ти­чної під­ві­ски, а в ра­зі по­тра­пля­н­ня в ям­ку, нав­па­ки, по­дає йо­го з ре­си­ве­ра (фото 3). Та­ка си­сте­ма ста­бі­лі­за­ції пра­цює швид­ко й ефе­ктив­но, що до­зво­ляє до­да­тко­во ста­бі­лі­зу­ва­ти штан­гу та за­без­пе­чи­ти якість уне­се­н­ня пре­па­ра­тів.

В об­при­ску­ва­чі Montana Stronger уста­нов­ле­но 6-ци­лін­дро­вий ди­зель­ний дви­гун (фото 4) MWM по­ту­жні­стю 215 к. с. з ін­тер­ку­ле­ром об’ємом 6,45 л. Но­мі­наль­ні обер­ти дви- гу­на ста­нов­лять 2000 об./хв, що до­зво­ляє пра­цю­ва­ти об­при­ску­ва­чу зі зна­чною еко­но­мі­єю па­ли­ва та збіль­ши­ти мо­то­ре­сурс ро­бо­ти дви­гу­на. На дви­гу­ні MWM уста­нов­ле­но но­вий тип охо­ло­джу­валь­но­го вен­ти­ля­то­ра, ло­па­ті яко­го спро­е­кто­ва­ні для збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті по­ві­тря­но­го по­то­ку, змен­ше­н­ня ві­бра­ції дви­гу­на та змен­ше­н­ня шуму під час йо­го ро­бо­ти.

При­від усіх чо­ти­рьох ве­ду­чих ко­ліс (фото 5) від­бу­ва­є­ться гі­дро­ста­ти­чною пе­ре­да­чею за до­по­мо­гою двох гі­дро­на­со­сів і чо­ти­рьох гі­дро­мо­то­рів ре­ду­кто­рів, уста­нов­ле­них по одно­му на ко­жно­му ко­ле­сі. За до­по­мо­гою го­лов­но­го гі­дро­роз­по­діль­ни­ка мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти три пе­ре­да­чі та змі­ню­ва­ти на­пря­мок ру­ху об­при­ску­ва­ча. Ма­кси­маль­на ро­бо­ча швид­кість на 1-й пе­ре­да­чі ста­но­вить 20 км/год, на 2-й — 30 км/год і 3-й — 40 км/год. Си­сте­ма при­во­ду ко­ліс спро­е­кто­ва­на та­ким чи­ном, щоб за про­бу­ксо­ву­ва­н­ня одно­го з них об­при­ску­вач міг ви­їха­ти з про­блем­ної ді­лян­ки за до­по­мо­гою двох ін­ших, роз­та­шо­ва­них по ді­а­го­на­лі. Для цьо­го в си­сте­мі гі­дро­ста­ти­чної пе­ре­да­чі пе­ред­ба­че­но два гі­дро­на­со­си, які жив­лять два гі­дро­мо­то­ри ре­ду­кто­ра по ді­а­го­на­лі від­по­від­но.

Гі­дро­при­во­ди спро­е­кто­ва­ні та­ким чи­ном, щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти кіль­кість по­во­ро­тів під ку­том 90° і за­мі­ни­ти їх на по­во­ро­ти під ку­том 45°, що зна­чно змен­шує на­грі­ва­н­ня гі­драв­лі­чної оли­ви, втра­ти енер­гії під час ро­бо­ти агре­га­ту й по­дов­жує тер­мін ро­бо­ти гі­драв­лі­чної си­сте­ми. Для кра­що­го охо­ло­дже­н­ня гі­драв­лі­чної оли­ви на об­при­ску­ва­чі Montana Stronger уста­нов­ле­но два ра­ді­а­то­ри.

Бак об­при­ску­ва­ча (рис.) об’ємом 3000 л, ви­го­тов­ле­ний із по­лі­е­стру, ар­мо­ва­ний скло­во­ло­кном, що за­без­пе­чує до­ста­тню йо­го мі­цність, лег­кість і мо­жли­вість ре­мон­ту, а по­двій­на си­сте­ма змі­шу­ва­н­ня ти­пу ме­ха­ні­зму «Вен­ту­рі» до­зво­ляє отри­ма­ти рів­но­мір­но змі­ша­ну ро­бо­чу рі­ди­ну.

Штан­га об­при­ску­ва­ча ши­ри­ною за­хва­ту 30 м ви­го­тов­ле­на з ви­со­ко­ле­го­ва­ної ста­лі та вста- нов­ле­на на па­ра­ле­ло­грам­ній під­ві­сці. Се­кцій­ні кла­па­ни роз­мі­ще­ні на штан­зі, що при­швид­шує час роз­кри­ва­н­ня фа­ке­ла роз­пи­лю­ва­ча й змен­шує пе­ре­ви­тра­ти пре­па­ра­ту. На штан­зі змон­то­ва­но три­по­зи­цій­ні (фото 6) три­ма­чі роз­пи­лю­ва­чів Hypro End Cap, які до­зво­ля­ють в 4 ра­зи швид­ше, по­рів­ня­но зі стан­дар­тною схе­мою, вми­ка­ти та ви­ми­ка­ти роз­пи­лю­вач зав­дя­ки то­му, що все­ре­ди­ні три­ма­ча роз­пи­лю­ва­ча вста­нов­ле­на спе­ці­аль­на пе­ре­го­род­ка й у ко­ле­кто­рі за­ли­ша­є­ться близь­ко 90% ро­бо­чої рі­ди­ни під час роз­во­ро­ту об­при­ску­ва­ча.

В об­при­ску­ва­чі Montana Stronger уста­нов­ле­на уні­каль­на си­сте­ма під­ві­ски штан­ги (рис. 7). Дев’яти­се­кцій­на штан­га три­ма­є­ться на па­ра­ле­ло­гра­мі дво­ма пру­жи­на­ми й чо­тир­ма амор­ти­за­то­ра­ми, що ком­пен­сує вер­ти­каль­ні ко­ли­ва­н­ня штан­ги, а си­сте­ма гі­дро­ци­лін­дрів з азо­тни­ми гі­дро­а­ку­му­ля­то­ра­ми та пру­жи­на­ми ком­пен­сує го­ри­зон­таль­ні ко­ли­ва­н­ня штан­ги.

Уста­нов­ле­но основ­ний на­сос ро­бо­чої рі­ди­ни від­цен­тро­во­го ти­пу ві­до­мої фір­ми HIPRO, який на­дій­но пра­цює й до­зво­ляє вно­си­ти 172 л/га за швид­ко­сті 36 км/год. Та­кож на об­при­ску­ва­чі мі­сти­ться від­цен­тро­вий на­сос про­ду­ктив­ні­стю 800 л/хв для за­прав­ле­н­ня ба­ка об­при­ску­ва­ча (фото 8). Пов­не за­пов­не­н­ня від­бу­ва­є­ться при­бли­зно за 4 хв.

Ін­ду­ктор (фото 9) га­ран­тує пов­ні­стю без­пе­чне при­го­ту­ва­н­ня роз­чи­нів і швид­ке по­пе­ре­днє змі­шу­ва­н­ня про­ду­кту, вклю­чно з по­ро­шка­ми. Осо­бли­ві­стю ін­ду­кто­ра є те, що ме­ха­нізм за­смо­кту­ва­н­ня ти­пу «Вен­ту­рі» роз­та­шо­ва­но без­по­се­ре­дньо під ін­ду­кто­ром, що до­зво­ляє змен­ши­ти втра­ти ва­ку­у­му й при­швид­ши­ти за­смо­кту­ва­н­ня пре­па­ра­ту в бак ро­бо­чої рі­ди­ни.

Зав­дя­ки опти­маль­но­му спів­від­но­шен­ню ва­ги й по­ту­жно­сті та еко­но­мі­чно­сті дви­гу­на до­ся­гну­то хо­ро­ші по­ка­зни­ки еко­но­мії па­ли­ва під час про­ве­де­н­ня об­при­ску­ва­н­ня. За да­ни­ми за­во­ду-ви­ро­бни­ка, ви­тра­ти ди­зель­но­го па­ли­ва на го­ди­ну основ­но­го ча­су в се­ре­дньо­му ста­нов­лять 14 л.

На об­при­ску­ва­чі вста­нов­ле­на ка­бі­на з під­ви­ще­ною шу­мо­ізо­ля­ці­єю та по­зи­тив­ним ти­ском (фото 9), а по­двій­ний ву­гіль­ний фільтр із пнев­ма­ти­чним си­ді­н­ням до­зво­ляє пра­цю­ва­ти опе­ра­то­ру ком­фор­тно й ефе­ктив­но.

Си­сте­ма ав­то­пі­ло­ту­ва­н­ня Agronave 32, яка по­ста­ча­є­ться в ком­пле­кті з об­при­ску­ва­чем, до­зво­ляє не ли­ше ав­то­ма­ти­чно ве­сти об­при­ску­вач за за­да­ни­ми тра­є­кто­рі­я­ми, а й ке­ру­ва­ти ав­то­ма­ти­чним ві­ді­мкне­н­ням се­кцій у ра­зі за­хо­ду штан­ги на обро­бле­ну ді­лян­ку по­ля. Це на 8% змен­шує пе­ре­ви­тра­ти пре­па­ра­ту й до­зво­ляє ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти об­при­ску­ва­чем уно­чі, ко­ли ме­тео­ро­ло­гі­чні умо­ви є більш спри­я­тли­ви­ми.

Фото 1. Са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Montana під час роз­кла­да­н­ня штан­ги

Рис. Пе­ре­різ ба­ку об­при­ску­ва­ча, єм­ні­стю 3000 л

Фото 7. Си­сте­ма ста­бі­лі­за­ції штан­ги Фото 8. До­да­тко­вий на­сос для за­прав­ле­н­ня ба­ка ро­бо­чої рі­ди­ни

Фото 6. 3-по­зи­цій­ний три­мач роз­пи­лю­ва­чів Hypro End Cap

Фото 2. По­ду­шка пнев­ма­ти­чної під­ві­ски

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.