Дов­го­стро­ко­ва орен­да ім­порт­ної те­хні­ки

AgroMarket - - ТЕХНІКА, ФІНАНСИ - НА­ТА­ЛІЯ ВОЙЦЕХОВИЧ, ме­не­джер з ре­кла­ми та зв’яз­ків із гро­мад­ські­стю

Де­фі­цит фі­нан­со­вих ре­сур­сів є одним з основ­них фа­кто­рів, що стри­му­ють роз­ви­ток агро­бі­зне­су в Укра­ї­ні. Осо­бли­во го­стро ця про­бле­ма від­чу­ва­є­ться з на­ста­н­ням ве­сня­но­го се­зо­ну по­льо­вих ро­біт. То­му ком­па­нія «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» про­по­нує агра­рі­ям під­трим­ку у своє­ча­сно­му від­нов­лен­ні ма­шин­но-тра­ктор­но­го пар­ку.

Ана­лі­зу­ю­чи умо­ви ве­де­н­ня агро­бі­зне­су в ре­а­лі­ях скла­дної еко­но­мі­чної си­ту­а­ції, «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» ре­а­лі­зує но­ву мо­дель бі­зне­су, що дав­но за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе у Єв­ро­пі та сві­ті — дов­го­стро­ко­ва орен­да ім­порт­ної те­хні­ки, згі­дно з якою орен­дар спла­чує ли­ше за фа­кти­чний об­сяг ви­ко­на­них ро­біт, що до­зво­ляє за­оща­джу­ва­ти ко­шти на по­то­чні по­тре­би бі­зне­су.

Пер­ша зна­ко­ва уго­да з дов­го­стро­ко­вої орен­ди те­хні­ки від­бу­ла­ся на Львів­щи­ни. Ком­па­нія «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» за­без­пе- чи­ла вча­сну по­став­ку з Єв­ро­пи дев’яти оди­ниць ко­лі­сних тра­кто­рів се­рії МТ 600D ви­ро­бни­цтва ві­до­мо­го сві­то­во­го брен­ду Сhallenger. Вла­сне та­ку те­хні­ку з ви­со­ки­ми екс­плу­а­та­цій­ни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми по­ба­жа­ло ма­ти у сво­є­му ко­ри­сту­ван­ні одне з най­біль­ших го­спо­дарств на те­ри­то­рії Львів­ської обла­сті «Агро ЛВ Лі­мі­тед». Усьо­го ж на ба­зу го­спо­дар­ства по­став­ле­но дев’ять ко­лі­сних тра­кто­рів Chа­llenger: шість із них МТ685D (370 к. с.), один МТ665D (320 к. с.) і ще два МТ585D (260 к. с.). Ця уго­да з дов­го­стро­ко­вої орен­ди те­хні­ки бу­ла пер­шою в Укра­ї­ні. Ре­а­лі­за­ція схе­ми ста­ла мо­жли­вою зав­дя­ки ефек- тив­ній три­ва­лій спів­пра­ці «Агро ЛВ Лі­мі­тед» і ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на». Го­спо­дар­ство ви­ро­щує ози­му пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу, сою, рі­пак, цукро­ві бу­ря­ки, а та­кож кар­то­плю, за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва якої 2014 ро­ку по­сі­ло тре­тє мі­сце в Укра­ї­ні.

Юрій Пуль­гун, опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Агро ЛВ Лі­мі­тед»:

За схе­мою, за якою ми пра­цю­є­мо з ком­па­ні­єю «Цеп­пе­лін Укра­ї­на», дав­но жи­ве весь ци­ві­лі­зо­ва­ний світ. Тут не йде мо­ва про якусь фі­нан­со­ву схе­му. Це не є про­даж або ви­ко­ри­ста­н­ня яко­гось гро­шо­во­го ре­сур­су. Ми як ви­ро­бник взя­ли тра­кто­ри Challenger в орен­ду, пла­ти­мо за їх ви­ко­ри­ста­н­ня та за пев­ну кіль­кість ви­ко­на­ної ро­бо­ти. У цьо­му ра­зі за мо­то­го­ди­ни. І все! Це нам до­зво­ляє скон­цен­тру­ва­ти­ся на на­ших ви­ро­бни­чих пи­та­н­нях. Ми впер­ше в Укра­ї­ні по­го­ди­ли та­ку схе­му спів­пра­ці, якої до цьо­го ще не бу­ло. Ска­жі­мо пря­мо, що на­ста­ли ті ча­си, ко­ли ви­жи­ває силь­ні­ший і бу­де жорстка кон­ку­рен­ція. З ком­па­ні­єю «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» ми ді­йшли згоди, вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня, вза­є­мо­ви­гі­дно­го рі­ше­н­ня. Ми пла­ти­мо ли­ше за ко­ри­сту­ва­н­ня те­хні­кою. З фі­нан­со­во­го по­гля­ду — це озна­чає управ­лі­н­ня на­ши­ми ви­тра­та­ми. Тоб­то ми чі­тко зна­є­мо, скіль­ки ви­трат по­не­се­мо цьо­го ро­ку, в цьо­му мі­ся­ці. Про­те є ще одна сто­ро- на, яку я вва­жаю до­сить ва­жли­вою та про­гре­сив­ною. Це — куль­ту­ра екс­плу­а­та­ції те­хні­ки, яка зму­шу­ва­ти­ме нас по­во­ди­ти­ся з нею ду­же обе­ре­жно, по­го­спо­дар­ськи. Ми хо­че­мо, щоб на­шим лю­дям бу­ло при­єм­но сі­да­ти у но­ві тра­кто­ри, щоб во­ни лю­би­ли ці машини. Фун­да­мент на­шої спів­пра­ці бу­ло за­кла­де­но два ро­ки то­му, ко­ли ком­па­нія «Цеп­пе­лін Укра­ї­на» від­кри­ла сер­ві­сний центр у Льво­ві. Ми по­ба­чи­ли, що цей ко­ле­ктив за­без­пе­чує ви­со­ко­які­сне сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки. Та­ка гли­бо­ка спів­пра­ця від­кри­ває пе­ред на­ми но­вий ри­нок. Ми не зу­пи­ня­ти­ме­мо­ся на цьо­му, адже в нас є ме­та — до ли­пня цьо­го ро­ку ма­ти ще де­сять но­вих тра­кто­рів. Ми за­ці­кав­ле­ні в на­шій подаль­шій ро­бо­ті.

Фа­рід Абу Ха­дід, ке­рів­ник під­роз­ді­лу про­да­жу сіль­гос­пте­хні­ки «Цеп­пе­лін Укра­ї­на»:

Ве­сня­не по­ле вже дав­но кли­че до актив­ної пра­ці. То­му про­фе­сій­ні зем­ле­вла­сни­ки, які хо­чуть під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність сво­го го­спо­да­рю­ва­н­ня, оби­ра­ють сіль­гос­пте­хні­ку в ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на». У вас з’яв­ля­є­ться на­дій­ний пар­тнер, який за­без­пе­чує кон­суль­та­тив­ну, сер­ві­сну під­трим­ку та по­ста­ча­н­ня ори­гі­наль­ни­ми за­па­сни­ми ча­сти­на­ми за будь-якої по­тре­би.

Сер­ві­сний центр ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ»

Тра­ктор Chа­llenger в ро­бо­ті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.