Фрон­таль­ні на­ван­та­жу­ва­чі Cat се­рії K ®

AgroMarket - - ТЕХНІКА, ФІНАНСИ - Ан­тон КА­ПУ­СТА, ке­рів­ник від­ді­лу про­да­жу бу­ді­вель­ної те­хні­ки ком­па­нії «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ»

Но­ві ко­лі­сні на­ван­та­жу­ва­чі ма­лої по­ту­жно­сті Cat се­рії K осна­ще­ні но­вим дви­гу­ном, гі­дро­ста­ти­чним при­во­дом і мо­ди­фі­ко­ва­ним ва­жіль­ним ме­ха­ні­змом. Машини ком­пле­кту­ю­ться будь-яким на­ві­сним обла­дна­н­ням.

Три но­ві мо­де­лі ко­лі­сних на­ван­та­жу­ва­чі Cat® се­рії K від­рі­зня­ю­ться ефе­ктив­ні­стю ро­бо­ти зав­дя­ки вста­нов­ле­но­му дви­гу­ну Cat C7.1 ACERT™. У те­хні­ки ці­єї се­рії до 25% зни­же­но рі­вень спо­жи­ва­н­ня па­ли­ва про­ти мо­де­лей се­рії H. Удо­ско­на­ле­на си­сте­ма філь­тра­ції па­ли­ва осна­ще­на здво­є­ним па­лив­ним філь­тром із по­лі­пше­ною зда­тні­стю утри­му­ва­ти бруд для збіль­ше­н­ня тер­мі­ну йо­го слу­жби. Но­мі­наль­на ча­сто­та обер­та­н­ня ко­лін­ча­сто­го ва­ла дви­гу­на C7.1 ACERT ста­но­вить 1800 об./хв, як по­рів­ня­ти з по­ка­зни­ком 2415 об./хв у дви­гу­нів ма­шин се­рії H. Це до­зво­ляє зна­чно ско­ро­ти­ти ви­тра­ти па­ли­ва, зни­зи­ти рі­вень шуму й зно­шу­ва­ність. Си­сте­ма зу­пин­ки дви­гу­на на хо­ло­стих обер­тах за­без­пе­чує подаль­ше ско­ро­че­н­ня ви­тра­ти па­ли­ва.

Мо­де­лі се­рії K осна­ще­но без­сту­пін­ча­стою чо­ти­ри­ді­а­па­зон­ною си­сте­мою гі­дро­ста­ти­чно­го при­во­ду, що за­без­пе­чує не­за­ле­жне управ­лі­н­ня швид­кі­стю ру­ху та ча­сто­тою обер­та­н­ня ко­лін­ча­сто­го ва­ла дви­гу­на для ефе­ктив­ної ро­бо­ти гі­драв­лі­чно­го на­ві­сно­го обла­дна­н­ня. Но­ва фун­кція управ­лі­н­ня по­віль­ним пе­ре­мі­ще­н­ням під­ви­щує ефе­ктив­ність ро­бо­ти на ма­лій швид­ко­сті й до­зво­ляє опе­ра­то­ру обме­жи­ти ма­кси­маль­ну швид­кість ру­ху до 1,6 км/год. Ке­ро­ва­на опе­ра­то­ром си­сте­ма ре­гу­лю­ва­н­ня тя­го­вої си­ли до­по­ма­гає ско­ро­ти­ти про­бу­ксо­ву­ва­н­ня ко­ліс і, від­по­від­но, зно­шу­ва­ність шин, а бло­ку­ва­н­ня пе­ре­дньо­го ди­фе­рен­ці­а­ла під­ви­щує зче­пле­н­ня.

За до­по­мо­гою мо­ні­то­ра управ­лі­н­ня до­да­тко­ви­ми фун­кці­я­ми мо­жна вста­нов­лю­ва­ти рі­зні ре­жи­ми екс­плу­а­та­ції машини: • на­ван­та­же­н­ня са­мо­ски­дів; • на­ван­та­же­н­ня з пе­ре­ве­зе­н­ням; • ру­ху по до­ро­гах. Уста­нов­ки до­зво­ля­ють змі­ню­ва­ти ре­а­кцію на лі­ву пе­даль. Та­кож за до­по­мо­гою па­не­лі управ­лі­н­ня на­ла­што­ву­є­ться по­тік і тиск під ко­жен кон­кре­тний вид на­ві­сно­го обла­дна­н­ня.

Пе­да­лі до­зво­ля­ють не­за­ле­жно ре­гу­лю­ва­ти обер­ти дви­гу­на та швид­кість ру­ху.

Ве­ли­кий ви­бір на­ві­сно­го обла­дна­н­ня й опцій ро­бить ма­ши­ну уні­вер­саль­ною (ро­бо­ти в сільсь- ко­му го­спо­дар­стві, на­ван­та­же­н­ня си­пу­чих ван­та­жів на скла­дах, на­ван­та­же­н­ня ко­лод).

Стрі­ла 938К по­єд­нує в со­бі пе­ре­ва­ги кі­не­ма­ти­ки стріли з Z-по­ді­бним ва­же­лем і па­ра­лель­ним під­йо­мом.

Про­да­жі фрон­таль­них на­ван­та­жу­ва­чів Cat на те­ри­то­рії Укра­ї­ни здій­сню­ю­ться офі­цій­ним ди­ле­ром Caterpillar — ком­па­ні­єю «Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ», яка має роз­ви­не­ну ме­ре­жу пун­ктів про­да­жу за­па­сних ча­стин і сер­ві­сних цен­трів, що за­без­пе­чує пов­не га­ран­тій­не та сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки.

«Цеп­пе­лін Укра­ї­на ТОВ» мо­же за­про­по­ну­ва­ти на­ван­та­жу­вач Cat одні­єї з трьох ба­зо­вих мо­де­лей і уком­пле­кту­ва­ти йо­го за ба­жа­н­ням за­мов­ни­ка по­трі­бним на­ві­сним обла­дна­н­ням і до­да­тко­ви­ми си­сте­ма­ми.

Фрон­таль­ний на­ван­та­жу­вач Cat 924K зі скла­да­ни­ми ви­ла­ми для пе­ре­ван­та­же­н­ня си­ло­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.