ТОП-5 аграр­но­го за­ко­но­дав­ства

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксандр РУЧКО, юрист МЮК «Але­ксан­дров та пар­тне­ри»

Най­ва­жли­ві­ші акти за­ко­но­дав­ства за лю­тий­кві­тень 2015 ро­ку

Пе­рі­од із лю­то­го по кві­тень 2015 ро­ку був в Укра­ї­ні до­ста­тньо ба­га­тим на но­ве за­ко­но­дав­ство. За­га­лом у ді­яль­но­сті нор­мо­твор­ців спо­сте­рі­га­ло­ся два основ­них трен­ди: ухва­ле­н­ня рі­зно­ма­ні­тних нор­ма­тив­них актів у сфе­рі дер­жав­но­го управ­лі­н­ня й обо­ро­но­зда­тно­сті кра­ї­ни та про­дов­же­н­ня кур­су на лі­бе­ра­лі­за­цію ві­тчи­зня­но­го за­ко­но­дав­ства та йо­го гар­мо­ні­за­цію із за­ко­но­дав­ством Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Про­по­ну­є­мо ва­шій ува­зі основ­ні, на на­шу дум­ку, нор­ма­тив­ні акти, ухва­ле­ні у від­по­від­ний пе­рі­од, що ма­ти­муть най­біль­ший вплив на ді­яль­ність під­при­ємств агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу.

Змі­не­но по­ря­док дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав на зе­мель­ні ді­лян­ки

За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до уто­чне­н­ня пов­но­ва­жень но­та­рі­у­сів та осо­бли­во­стей ре­є­стра­ції по­хі­дних ре­чо­вих прав на зе­мель­ні ді­лян­ки сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня» від 5 бе­ре­зня 2015 р. № 247-VIII

Від­те­пер но­та­рі­у­сам надано мо­жли­вість про­во­ди­ти дер­жав­ну ре­є­стра­цію:

ре­чо­вих прав, по­хі­дних від пра­ва вла­сно­сті (во­ло­ді­н­ня, ко­ри­сту­ва­н­ня, роз­по­ря­дже­н­ня то­що), на зе­мель­ні ді­лян­ки сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, не­за­ле­жно від но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня до­го­во­ру, на під­ста­ві яко­го ви­ни­кає та­ке пра­во — тоб­то за про­стим пи­сьмо­вим до­го­во­ром орен­ди но­та­рі­у­си змо­жуть по­свід­чу­ва­ти від­по­від­не пра­во зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча на зе­мель­ну ді­лян­ку;

пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, яке ви­ни­кло та оформ­ле­но в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку до 1 сі­чня 2013 ро­ку, одно­ча­сно з дер­жав­ною ре­є­стра­ці­єю по­хі­дно­го від ньо­го ре­чо­во­го пра­ва на та­ку зе­мель­ну ді­лян­ку – тоб­то по­да­ю­чи, на­при­клад, до­го­вір орен­ди для дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян- кою, но­та­рі­ус змо­же за­ре­є­стру­ва­ти і пра­во вла­сно­сті на неї.

За­ко­ном уста­нов­ле­но пра­ви­ло що­до одно­ча­сно­сті дер­жав­ної ре­є­стра­ції по­хі­дно­го ре­чо­во­го пра­ва, на­при­клад, ко­ри­сту­ва­н­ня за до­го­во­ром орен­ди, та пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, яке ви­ни­кло й оформ­ле­но в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку до 1 сі­чня 2013 ро­ку. Та­ка ре­є­стра­ція про­во­ди­ться на під­ста­ві за­яви про дер­жав­ну ре­є­стра­цію прав і їх об­тя­жень, по­да­ної вла­сни­ком чи на­бу­ва­чем від­по­від­но­го по­хі­дно­го пра­ва або упов­но­ва­же­ною ни­ми осо­бою.

Но­ві по­ло­же­н­ня по­збав­ля­ють не­об­хі­дно­сті про­ве­де­н­ня двох про­це­дур що­до дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку й окре­мої ре­є­стра­ції ін­ших прав на зем­лю, тоб­то, ре­є­стру­ю­чи пра­во орен­ди, ав­то­ма­ти­чно бу­де за­ре­є­стро­ва­но й пра­во вла­сно­сті на зе­мель­ну ді­лян­ку, якщо во­но не бу­ло за­ре­є­стро­ва­но ра­ні­ше.

Змі­ни в зе­мель­но­му за­ко­но­дав­стві

За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня умов ве­де­н­ня бі­зне­су (де­ре­гу­ля­ція)» від 12 лю­то­го 2015 р. №191VIII

Із 05.04.2015 збіль­ше­но мі­ні­маль­ний строк орен­ди зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. Від­те­пер строк орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня для ве­де­н­ня то­вар­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, осо­би­сто­го се­лян­сько­го го­спо­дар­ства не мо­же бу­ти мен­шим як 7 ро­ків. З огля­ду на те, що за­кон не має зво­ро­тної дії в ча­сі, вно­си­ти змі­ни до вже укла­де­них до­го­во­рів не по­трі­бно, однак строк орен­ди в но­вих до­го­во­рах не має бу­ти мен­шим гра­ни­чно­го тер­мі­ну, оскіль­ки це мо­же ста­ти під­ґрун­тям для ви­зна­н­ня їх не­дій­сни­ми.

Крім то­го, змін за­знав уста­нов­ле­ний за­ко­ном по­ря­док ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, при­зна­че­них для ве­де­н­ня осо­би­сто­го се­лян­сько­го го­спо­дар­ства. Та­кі зе­мель­ні ді­лян­ки мо­жуть пе­ре­да­ва­ти­ся гро­ма­дя­на­ми в ко­ри­сту­ва­н­ня юри­ди­чним осо­бам Укра­ї­ни та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся ни­ми для ве­де­н­ня то­вар­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства без змі­ни ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня цих зе­мель­них ді­ля­нок.

Та­кож змі­не­но за­ко­но­дав­чі ви­мо­ги, що ви­су­ва­ли­ся до до­го­во­рів орен­ди зем­лі. Від­те­пер істо­тно ско­ро­че­но пе­ре­лік обов’яз­ко­вих до по­го­дже­н­ня умов до­го­во­ру орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки. Сто­ро­ни ма­ють ви­зна­чи­ти: об’єкт орен­ди, строк до­го­во­ру, орен­дну пла­ту із за­зна­че­н­ням її роз­мі­ру, ін­де­кса­ції, спосо­бу й умов роз­ра­хун­ків, стро­ків, по­ряд­ку її вне­се­н­ня та пе­ре­гля­ду й від­по­від­аль­но­сті за її не­спла­ту. Орен­дна пла­та спла­чу­є­ться в гро­шо­вій фор­мі. За зго­дою сто­рін роз­ра­хун­ки що­до орен­дної пла­ти за зем­лю мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся в на­ту­раль­ній фор­мі. Роз­ра­ху­нок у на­ту­раль­ній фор­мі має від­по­від­а­ти гро­шо­во­му екві­ва­лен­ту вар­то­сті то­ва­рів за рин­ко­ви­ми ці­на­ми на да­ту вне­се­н­ня орен­дної пла­ти.

У ра­зі якщо до­го­во­ром орен­ди зем­лі пе­ред­ба­че­но здій­сне­н­ня за­хо­дів, спря­мо­ва­них на охо­ро­ну та по­лі­пше­н­ня орен­до­ва­ної зе­мель­ної ді­лян­ки, до до­го­во­ру має до­да­ва­ти­ся уго­да що­до від­шко­ду­ва­н­ня орен­да­рю ви­трат на та­кі за­хо­ди.

Удо­ско­на­ле­но про­це­ду­ру по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою

За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змі­ни до стат­ті 1861 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня про­це­ду­ри по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою» від 11 лю­то­го 2015 р. №180-VIII

Де­кіль­ка від­мов під рі­зни­ми при­во­да­ми під час по­го­дже­н­ня одно­го про­е­кту зем­ле­устрою є зви­чай­ним яви­щем про­хо­дже­н­ня про­це­ду­ри отри­ма­н­ня у вла­сність чи ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок в Укра­ї­ні. По­тре­ба впо­ряд­ку­ва­н­ня про­це­ду­ри від­мо­ви в по­го­джен­ні про­е­кту спо­ну­ка­ла за­ко­но­дав­ця розв’яза­ти цю про­бле­му шля­хом уста­нов­ле­н­ня чі­тких пра­вил й обме­жень для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про ві­дмо­ву в по­го­джен­ні про­е­кту зем­ле­устрою.

За­кон вніс від­по­від­ні змі­ни до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, при­вів­ши в нор­му пи­та­н­ня від­мо­ви в по­го­джен­ні про­е­кту зем­ле­устрою.

Так, у ви­снов­ку про ві­дмо­ву по­го­дже­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки ор­га­на­ми, що ма­ють здій­сни­ти від­по­від­не по­го­дже­н­ня, має бу­ти надано ви­чер­пний пе­ре­лік не­до­лі­ків про­е­кту зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки та ро­зум­ний строк для усу­не­н­ня та­ких не­до­лі­ків (який за пи­сьмо­вим про­ха­н­ням роз­ро­бни­ка про­е­кту мо­же бу­ти про­дов­же­ний).

Ор­га­на­ми, що ма­ють по­го­джу­ва­ти від­по­від­ний про­ект, мо­же бу­ти від­мов­ле­но в по­го­джен­ні про­е­кту зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді- лян­ки ли­ше в ра­зі, якщо не усу­ну­то не­до­лі­ки, на яких бу­ло на­го­ло­ше­но в по­пе­ре­дньо­му ви­снов­ку. Не мо­жна від­мо­ви­ти в по­го­джен­ні про­е­кту зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки з ін­ших при­чин чи вка­за­ти ін­ші не­до­лі­ки.

Пов­тор­на відмова не по­збав­ляє пра­ва роз­ро­бни­ка про­е­кту зем­ле­устрою що­до від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки усу­ну­ти не­до­лі­ки про­е­кту й по­да­ти йо­го на по­го­дже­н­ня.

Змі­не­но за­ко­но­дав­ство, пов’яза­не з лі­цен­зу­ва­н­ням го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті

За­кон Укра­ї­ни «Про лі­цен­зу­ва­н­ня ви­дів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті» від 2 бе­ре­зня 2015 р. № 222-VIII

Нор­ма­тив­ний акт ви­зна­чає основ­ні за­са­ди дер­жав­ної по­лі­ти­ки в сфе­рі лі­цен­зу­ва­н­ня. Ви­зна­че­но, що лі­цен­зу­ва­н­ня — це за­сіб дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня про­ва­дже­н­ня ви­дів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, що під­ля­га­ють лі­цен­зу­ван­ню, спря­мо­ва­ний на за­без­пе­че­н­ня ре­а­лі­за­ції єди­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі лі­цен­зу­ва­н­ня, за­хист еко­но­мі­чних і со­ці­аль­них ін­те­ре­сів дер- жа­ви, су­спіль­ства й окре­мих спо­жи­ва­чів.

Лі­цен­зія ж ви­зна­че­на як до­ку­мент, що на­да­є­ться ор­га­ном лі­цен­зу­ва­н­ня, на пра­во про­ва­дже­н­ня суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня ви­зна­че­но­го ним ви­ду го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, що під­ля­гає лі­цен­зу­ван­ню, в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді (за­пис про на­яв­ність лі­цен­зії у та­ко­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня в Єди­но­му дер­жав­но­му ре­є­стрі юри­ди­чних осіб та фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців) або на па­пе­ро­во­му но­сії.

За­зна­чи­мо, що ухва­ле­ний за­кон де­що змен­шує пе­ре­лік ви­дів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, що під­ля­га­ють лі­цен­зу­ван­ню. Так, на­при­клад, ухва­ле­ний за­кон вно­сить змі­ни в За­кон Укра­ї­ни «Про ка­ран­тин ро­слин», з яко­го ви­клю­ча­ю­ться по­ло­же­н­ня про лі­цен­зу­ва­н­ня ді­яль­но­сті із фу­мі­га­ції (зне­за­ра­же­н­ня) об’єктів ре­гу­лю­ва­н­ня, які пе­ре­мі­щу­ю­ться че­рез дер­жав­ний кор­дон Укра­ї­ни та ка­ран­тин­ні зо­ни.

Та­кож За­кон ви­клю­чає по­ло­же­н­ня про лі­цен­зу­ва­н­ня ді­яль­но­сті, пов’яза­ної зі ство­ре­н­ням, ви­про­бу­ва­н­ням і впро­ва­дже­н­ням ГМО в обіг в за­кри­тих си­сте­мах, тоб­то си­сте­мах, за яких ге­не­ти­чні мо­ди­фі­ка­ції вно­ся­ться в ор­га­нізм або ГМО, куль­ти­ву­ю­ться, обро­бля­ю­ться, збе­рі­га­ю­ться, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться, під­ля­га­ють транс­пор­ту­ван­ню, зни­щен­ню або по­хо­ван­ню в умо­вах існу­ва­н­ня си­стем за­хи­сту, що за­по­бі­га­ють кон­та­кту з на­се­ле­н­ням і нав­ко­ли­шнім се­ре­до­ви­щем.

Із на­бра­н­ням за­ко­ном чин­но­сті си­ли, крім ін­ших змін, та­кож не під­ля­га­ти­муть лі­цен­зу­ван­ню ді­яль­ність із про­ве­де­н­ня зем­ле­оці­но­чних ро­біт і зе­мель­них тор­гів, тор­гів­ля пле­мін­ни­ми (ге­не­ти­чни­ми) ре­сур­са­ми, про­ве­де­н­ня ге­не­ти­чної екс­пер­ти­зи по­хо­дже­н­ня й ано­ма­лій тва­рин, тор­гів­ля пе­сти­ци­да­ми й агро­хі­мі­ка­та­ми.

За­га­лом від ухва­ле­н­ня за­ко­ну очі­ку­є­ться де­яке по­лег­ше­н­ня ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні, зокре­ма в агро­про­ми­сло­во­му се­кто­рі еко­но­мі­ки.

Ви­зна­че­но по­ря­док по­во­дже­н­ня із про­ду­кта­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, що не при­зна­че­ні для спо­жи­ва­н­ня людиною

За­кон Укра­ї­ни «Про по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, не при­зна­че­ні для спо­жи­ва­н­ня людиною»

07.04.2015 Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни з ме­тою гар­мо­ні­за­ції на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства із за­ко­но­дав­ством ЄС ухва­ли­ла на осно­ві уря­до­во­го за­ко­но­про­е­кту №0905 За­кон Укра­ї­ни «Про по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, не при­зна­че­ні для спо­жи­ва­н­ня людиною». За­кон на­бе­ре чин­но­сті че­рез рік із да­ти йо­го опу­блі­ку­ва­н­ня, однак, з огля­ду на йо­го нор­ми, сіль­госп­під­при­єм­ствам вар­то вже сьо­го­дні роз­по­ча­ти під­го­тов­ку до йо­го ви­ко­на­н­ня.

За­кон ви­зна­чає по­ря­док ді­яль­но­сті фі­зи­чних і юри­ди­чних осіб, пов’яза­ної з утво­ре­н­ням, зби­ра­н­ням, пе­ре­ве­зе­н­ням, збе­рі­га­н­ням, обро­бле­н­ням, пе­ре­роб­кою, ути­лі­за­ці­єю, ви­да­ле­н­ням по­бі­чних про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, не при­зна­че­них або ви­зна­них не­при­да­тни­ми для спо­жи­ва­н­ня людиною, а та­кож про­ду­ктів обро­бле­н­ня, пе­ре­роб­ки по­бі­чних про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня.

Під по­ня­т­тям «по­бі­чний про­дукт тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня» для ці­лей за­ко­ну ро­зу­мі­ю­ться ту­ші або ча­сти­ни туш за­би­тих, за­ги­блих тва­рин, си­ро­ви­на та про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, що не при­зна­че­ні або ви­зна­ні не­при­да­тни­ми для спо­жи­ва­н­ня людиною.

Для ці­лей ре­гу­лю­ва­н­ня За­ко­ну ви­зна­ча­ю­ться три ка­те­го­рії по­бі­чних про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня. Вста­нов­ле­но обме­же­н­ня на ді­яль­ність із від­по­від­ни­ми про­ду­кта­ми ко­жної ка­те­го­рії. На­при­клад, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, що на­ле­жать до ка­те­го­рії I, під­ля­га­ють ви­клю­чно ви­да­лен­ню; вве­зе­н­ня по­бі­чних про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, що на­ле­жать до пер­шої ка­те­го­рії, на те­ри­то­рію Укра­ї­ни за­бо­ро­не­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.