То­чка НЕ­по­вер­не­н­ня

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

Но­вий ме­ха­нізм по­вер­не­н­ня ПДВ обер­нув­ся для ча­сти­ни агра­рі­їв від­су­тні­стю гро­шей на по­сів­ну. У дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі за­трим­ки з ви­пла­та­ми на­зи­ва­ють тим­ча­со­ви­ми й обі­ця­ють, що не­вдов­зі си­сте­ма за­пра­цює ав­то­ма­ти­чно.

Про­тя­гом 2014 ро­ку Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба ра­зом із мі­сі­єю МВФ від­пра­цьо­ву­ва­ла но­вий ме­ха­нізм по­вер­не­н­ня ПДВ для усу­не­н­ня ко­ру­пцій­них скла­до­вих, «по­да­тко­вих ям» і кон­вер­та­цій­них цен­трів. На­при­кін­ці ро­ку був ухва­ле­ний За­кон Укра­ї­ни №1578, який за­про­ва­див еле­ктрон­не адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ із 1 лю­то­го 2015 ро­ку — до 1 ли­пня 2015-го си­сте­ма пра­цю­ва­ти­ме в те­сто­во­му ре­жи­мі.

По­вер­не­н­ня ПДВ на спе­цра­хун­ки че­рез Держ­ка­зна­чей­ство по­ро­ди­ло біль­ше за­пи­тань, ніж від­по­від­ей. З ухва­ле­н­ням за­ко­ну фер­ме­ри фа­кти­чно втра­ти­ли пра­во спря­мо­ву­ва­ти су­ми ПДВ на свій спе­цра­ху­нок. Пі­сля но­во­вве­де­н­ня во­ни по­вин­ні до 30 чи­сла ко­жно­го мі­ся­ця, який слі­дує за зві­тним, ске­ру­ва­ти від­по­від­ну су­му на ра­ху­нок в си­сте­мі еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ, а пі­сля 30 чи­сла Держ­ка­зна­чей­ство пе­ре­ра­хо­вує ко­шти на ра­ху­нок під­при­єм­ства.

Уже у кві­тні си­сте­ма да­ла збій: по­вер­не­н­ня ПДВ че­рез Держ­ка­зна­чей­ство від­бу­ло­ся із за­трим­кою. Су­ми не­по­вер­не­н­ня бу­ли до­сить зна­чни­ми й ві­дбу­ли­ся в пе­рі­од про­ве­де­н­ня ве­сня­но-по­льо­вих ро­біт. Агра­рії за­би­ли на спо­лох. «Якщо ми­ну­ло­го ро­ку ви­ро­бник мав без­по­се­ре­дній до­ступ до цих фі­нан­сів у будь-який час, то ни­ні ситуація зна­чно утру­дни­ла­ся, адже по­трі­бно очі­ку­ва­ти, ко­ли Держ­ка­зна­чей­ство по­вер­не ко­шти. Ро­зу­мі­ю­чи сьо­го­дні­шні тру­дно­щі в дер­жа­ві з фі­нан­са­ми, біль­шість сіль­го­спви­ро­бни­ків вва­жа­ють, що гро­ші, які по­трі­бні для за­ку­пів­лі за­со­бів за­хи­сту ро­слин, паль­но­го, до­брив й ін­ших ви­ро­бни­чих ре­сур­сів, пі­дуть на ла­та­н­ня ді­рок дер­жав­но­го бю­дже­ту й не бу­дуть своє­ча­сно по­вер­ну­ті агра­рі­ям», — за­зна­чи­ли в Укра­їн­сько­му клу­бі аграр­но­го бі­зне­су. Ста­ном на 3 кві­тня цьо­го ро­ку ПДВ, за да­ни­ми асо­ці­а­ції, не отри­ма­ли 30% ком­па­ній.

За­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­на Ма­кє­є­ва пі­зні­ше по­ясни­ла за­трим­ку те­хні­чни­ми про­бле­ма­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ. За до­ру­че­н­ням Мін­фі­ну ДФС на­ді­сла­ла по­втор­но ре­єстр до Держ­ка­зна­чей­ства, в ре­зуль­та­ті цьо­го 551 сіль­го­спви­ро­бник отри­мав ПДВ на за­галь­ну су­му 157 млн грн. Про­те, за да­ни­ми Мін­фі­ну, в 678 аграр­них ком­па­ній на за­галь­ну су­му 322 млн грн не ви­ста­чи­ло гро­шей на ра­хун­ку в Ка­зна­чей­стві.

При­чи­ни зво­лі­кань із ви­пла­та­ми

За ви­зна­че­ним По­да­тко­вим ко­де­ксом Укра­ї­ни ме­ха­ні­змом, ДФС, ґрун­ту­ю­чись на по­да­них пла­тни­ка­ми по­да­тків по­да­тко­вих де­кла­ра­ці­ях із ПДВ, над­си­лає Ка­зна­чей­ству ре­єстр пла­тни­ків по­да­тків ПДВ із су­ма­ми по­да­тку, що під­ля­га­ють пе­ре­ра­ху­ван­ню в бю­джет або на спе­цра­ху­нок сіль­госп­під­при­єм­ства. Ка­зна­чей­ство на під- ста­ві отри­ма­них ре­є­стрів пе­ре­ра­хо­вує ПДВ в бю­джет або на спе­ці­аль­ні ра­хун­ки ПДВ са­ме з еле­ктрон­них ра­хун­ків, що від­кри­ті в Ка­зна­чей­стві для ко­жно­го пла­тни­ка по­да­тків. Якщо на еле­ктрон­но­му ПДВ-ра­хун­ку пла­тни­ка по­да­тків бра­кує ко­штів, то він по­ви­нен до гра­ни­чно­го тер­мі­ну спла­ти са­мо­стій­но пе­ре­ра­ху­ва­ти на еле­ктрон­ний ПДВ-ра­ху­нок у Ка­зна­чей­стві ко­шти, яких бра­кує, з вла­сно­го бан­ків­сько­го по­то­чно­го ра­хун­ку. На за­вер­ше­н­ня Ка­зна­чей­ство ін­фор­мує ДФС про пе­ре­ра­ху­ва­н­ня по­да­тку в бю­джет і по­вер­не­н­ня ПДВ на спе­ці­аль­ний ра­ху­нок.

Мін­фін за­зна­чив, що про­ін­фор­му­вав усі сто­ро­ни про­це­су про ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки фун­кціо­ну­ва­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ. Та­ким чи­ном, одні­єю з при­чин не­о­три­ма­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми під­при­єм­ства­ми ПДВ з еле­ктрон­них ра­хун­ків Ка­зна­чей­ства на спе­цра­хун­ки бу­ла не­до­ста­тність на них ко­штів. Ін­ши­ми сло­ва­ми, агра­рії вча­сно не пе­ре­ві­ри­ли, чи ви­ста­чає на їх еле­ктрон­них ПДВ-ра­хун­ках су­ми ПДВ, що під­ля­гає по­вер­нен­ню на спе­цра­хун­ки, та не по­пов­ни­ли свої ПДВ-ра­хун­ки в Ка­зна­чей­стві. Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів до­ру­чи­ло ДФС що­дня на­прав­ля­ти по­втор­ні ре­є­стри до Ка­зна­чей­ства та по­ін­фор­му­ва­ти пла­тни­ків по­да­тків про по­пов­не­н­ня еле­ктрон­но­го ПДВ-ра­хун­ку в Ка­зна­чей­стві.

Пе­ре­ва­ги но­вої си­сте­ми

Ана­лі­тик ана­лі­ти­чно­го від­ді­лу кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії ProConsulting Ан­дрій Мо­кря­ков вва­жає, що но­ві кри­те­рії ав­то­ма­ти­чно­го від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ змен­шать кіль­кість зби­тко­вих ком­па­ній, що отри­му­ють зна­чні до­та­ції з бю­дже­ту. За­мість цьо­го ком­пен­са­ції отри­му­ва­ти­муть біль­ше під­при­ємств. Си­сте­ма еле­ктрон­но­го обі­гу по­да­тко­вої до­ку­мен­та­ції та ство­ре­н­ня бан­ків­ських ПДВ-ра­хун­ків змен­шить об­сяг ро­бо­ти бух­гал­те­рів, при­зве­де до біль­шої про­зо­ро­сті та своє­ча­сно­сті роз­ра­хун­ків із бю­дже­том.

Ке­рів­ни­ки ча­сти­ни аграр­них під­при­ємств бу­ли за­до­во­ле­ні но­вою си­сте­мою адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ. За­сту­пник фі­нан­со­во­го ди­ре­кто­ра агро­хол­дин­гу «Аван­гард» Га­ли­на Бо­днар за­зна­чає, що пер­ший до­свід отри­ма­н­ня ко­штів че­рез Держ­ка­зна­чей­ство був успі­шним. «Бу­ла пев­на за­трим­ка, але все швид­ко вре­гу­лю­ва­ли. Бух­гал­тер при­пу­стив­ся по­мил­ки, де­кла­ра­цію по­трі­бно бу­ло уто­чню­ва­ти, ко­шти пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли по уто­чне­ній де­кла­ра­ції», — по­ві­до­ми­ла во­на в коментарі «Агро­Мар­ке­ту». За її сло­ва­ми, та­ка си­сте­ма по­вер­не­н­ня ПДВ має ба­га­то по­зи­ти­вів, за­хи­щає від не­до­бро­со­ві­сних пла­тни­ків, а ко­жно­му но­во­вве­ден­ню по­трі­бен пе­рі­од апро­ба­ції.

Де­пу­тат від «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» Ми­ко­ла Ку­чер вва­жає, що існу­ють тру­дно­щі адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ — ін­стру­кції та роз’ясне­н­ня над­хо­дять нев­ча­сно, ра­хун­ки в Ка­зна­чей­стві бу­ли від­кри­ті зі зна­чним за­пі­зне­н­ням. «Низ­ка агра­рі­їв не пе­ре­ра­хо­ву­ва­ла ПДВ на спе­цра­хун­ки, і на них че­ка­ють су­до­ві про­ва­дже­н­ня. Дер­жа­ва ж пе­ред­ба­чи­ла штра­фні сан­кції для агра­рі­їв за не­своє­ча­сну спла­ту ПДВ на ра­хун­ки Держ­ка­зна­чей­ства в роз­мі­рі 10% су­ми за за­пі­зне­н­ня на один день», — роз­по­вів він.

Фі­нан­со­вий ди­ре­ктор гру­пи «Агротрейд» Оле­на Во­ро­на впев­не­на, що но­вий ме­ха­нізм по­вер­не­н­ня ПДВ не по­збав­ле­ний не­до­лі­ків, а з йо­го про­зо­рі­стю спра­ви йдуть не так, як хо­ті­ло­ся б. Мо­жли­во­сті для ко­ру­пцій­них зло­вжи­вань є, адже за­мо­ро­же­ні ко­шти мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для отри­ма­н­ня ви­го­ди. «На жаль, ще ви­ни­ка­ють за­трим­ки з по­вер­не­н­ням ПДВ. На­при­клад, цьо­го мі­ся­ця на­ша ком­па­нія отри­ма­ла по­вер­не­н­ня ко­штів із 10-ден­ним за­пі­зне­н­ням. Тим не менш на­зад до­ро­ги не­має. На сьо­го­дні основ­ним зав­да­н­ням є га­ран­ту­ва­н­ня нор­маль­ної ро­бо­ти про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня», — пе­ре­ко­на­на О. Во­ро­на.

Ла­та­н­ня дір у бю­дже­ті?

Для се­ре­дньо­го та ма­ло­го ви­ро­бни­ків за­трим­ки з по­вер­не­н­ням ПДВ усе ж на­бу­ва­ють ка­та­стро­фі­чних на­слід­ків. Не­по­вер­не­н­ня 20% ПДВ в умо­вах не­мо­жли­во­сті за­лу­че­н­ня кре­ди­тних ко­штів стає ва­жли­вим ар­гу­мен­том для опо­нен­тів ці­єї си­сте­ми. «У ме­не є тіль­ки одне за­пи­та­н­ня: чо­му, ко­ли ми кла­де­мо гро­ші на спе­цра­ху­нок, то фа­кти­чно во­ни там є, але фі­зи­чно по­вер­ну­ти їх не мо­жна. Дер­жа­ва грає не за пра­ви­ла­ми, це бре­хли­ва гра, фа­кти­чно гро­ші в нас є, але на ба­лан­сі їх не­має. Щоб отри­ма­ти їх, тре­ба зно­ву пла­ти­ти «від­ка­ти»? На­ві­що за­би­ра­ти гро­ші з бан­ку в Ка­зна­чей­ство? Фа­кти­чно ці ко­шти за­мо­ро­жу­ю­ться. З ли­пня си­сте­ма за­пра­цює пов­ні­стю, в цей час на пів­дні по­чи­на­ю­ться ве­сня­ні по­льо­ві ро­бо­ти, і ви­ро­бни­ки цих ре­гіо­нів по­тра­пля­ють під удар», — скар­жи­ться Оле­ксандр Жу­ра­вель, вла­сник ФГ «Жу­ра­вель», що на Пол­тав­щи­ні.

На­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Лабазюк вва­жає, що зби­ра­ти податки на­пе­ред — це не­ре­аль­ний ме­ха­нізм. На йо­го дум­ку, в на­шій дер­жа­ві що­дня ство­рю­ють усе біль­ше ва­же­лів, які не­га­тив­но впли­ва­ють на ма­лий і се­ре­дній бі­знес, що й так ледь ви­жи­ває у той час, ко­ли від­со­тки за кре­ди­та­ми пе­ре­ви­щу­ють 30%. «Для аграр­но­го ком­пле­ксу цей ме­ха­нізм є не­га­тив­ним, бо фа­кти­чно так «ви­ми­ва­ю­ться» гро­ші з обо­ро­ту», — вва­жає він.

Де­хто з екс­пер­тів вва­жає, що по­вер­не­н­ня ко­штів че­рез Ка­зна­чей­ство є своє­рі­дним ла­та­н­ням дір у бю­дже­ті за ра­ху­нок бі­зне­су. Ста­ном на 1 чи­сло ко­жно­го мі­ся­ця спла­че­ний ПДВ спря­мо­ву­ють на рі­зно­го ро­ду со­ці­аль­ні ви­пла­ти, Мін­фін зві­тує пе­ред МВФ про на­яв­ність гро­шей, а по­тім із за­трим­кою по­вер­тає їх ком­па­ні­ям, зокре­ма й аграр­ним. «Но­вий ме­ха­нізм бу­ло вве­де­но з ме­тою мо­бі­лі­за­ції ча­сти­ни обі­го­вих ко­штів агра­рі­їв у держ­бю­джет. Вза­га­лі в Укра­ї­ні є тра­ди­ція: якщо в бю­дже­ті не­має гро­шей — за­лі­зай у ки­ше­ню агра­рія. За­зви­чай це від­бу­ва­є­ться в «най­зру­чні­ший час», ко­ли сіль­го­спви­ро­бни­кам тре­ба сі­я­ти­ся», — ко­мен­тує член ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань аграр- ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Олег Ку­лі­ніч. За йо­го сло­ва­ми, швид­кість «ав­то­ма­ти­чно­го» по­вер­не­н­ня ко­штів з еле­ктрон­но­го ра­хун­ку ПДВ за­ле­жить від низ­ки фа­кто­рів, зокре­ма суб’єктив­них. А там, де є суб’єктив­ний фа­ктор, роз­по­діл ре­сур­сів у ру­чно­му ре­жи­мі, там і ви­ни­кає ко­ру­пція. «Якщо ра­ні­ше сіль­го­спви­ро­бни­ки ма­ли про­сту ро­бо­чу си­сте­му дер­жав­ної під­трим­ки — че­рез спе­ці­аль­ний ре­жим ПДВ, то сьо­го­дні її спа­плю­жи­ли. Бе­зу­мов­но, тре­ба по­вер­та­ти­ся до ста­рої мо­де­лі», — ствер­джує на­ро­дний де­пу­тат. На йо­го дум­ку, вар­то по­чи­на­ти дис­ку­сію з при­во­ду то­го, якою бу­де си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня агра­рі­їв з на­сту­пно­го ро­ку. Аграр­ний ко­мі­тет уже має низ­ку на­пра­цю­вань. «По­трі­бно по­чи­на­ти діа­лог між уря­дом, Вер­хов­ною Ра­дою й агра­рі­я­ми вже сьо­го­дні, а не че­ка­ти кін­ця гру­дня та ро­би­ти все в ав­раль­но­му по­ряд­ку», — на­го­ло­шує О. Ку­лі­ніч.

Ві­це-пре­зи­дент Укра­їн­сько­го со­ю­зу про­ми­слов­ців і під­при­єм­ців Юлія Дроговоз вва­жає, що на­слід­ки но­вої си­сте­ми по­вер­не­н­ня ПДВ бу­дуть ка­та­стро­фі­чни­ми. «Я впев­не­на, що її бу­де скасовано, пи­та­н­ня у своє­ча­сно­сті та­ко­го кро­ку. Тре­ба на­ве­сти по­ря­док усе­ре­ди­ні фі­скаль­ної слу­жби. «По­да­тко­ві ями» ні­хто не при­брав, скіль­ки справ бу­ло від­кри­то, але над­хо­джень у бю­джет — нуль. По­трі­бно ви­клю­чи­ти ко­ру­пцій­ну скла­до­ву в про­це­ду­рі бю­дже­тно­го по­вер­не­н­ня ПДВ і все», — ствер­джує ек­сперт. За її сло­вам, кіль­кість за­явок на по­вер­не­н­ня ПДВ біль­ша, ніж план із йо­го по­вер­не­н­ня в Мін­фі­ну. Не­має пла­ну, який би вста­нов­лю­вав си­сте­му по­слі­дов­но­сті по­вер­не­н­ня. На її дум­ку, все одно бу­де ча­сти­на ком­па­ній, яким ПДВ не по­вер­нуть. «Си­сте­ма по­вер­не­н­ня ПДВ кон­тро­лю­є­ться в ру­чно­му ре­жи­мі. Є ба­га­то ма­ні­пу­ля­цій із ре­є­стра­ми. За­тя­гу­є­ться про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок, не збе­рі­га­ю­ться нор­ми По­да­тко­во­го ко­де­ксу. Бі­знес змен­шу­ва­ти­ме ви­пла­ту ПДВ в бю­дже­ту. Фі­скаль­на слу­жба не го­то­ва кон­тро­лю­ва­ти всі ці про­це­си», — до­дає Ю. Дроговоз.

Чи бу­де жи­т­тя пі­сля 1 ли­пня

Ще біль­ше по­бо­ю­ю­ться ви­ро­бни­ки по­ча­тку ро­бо­ти си­сте­ми на пов­ну си­лу, адже з ли­пня стар­тує збір уро­жаю в пів­ден­них ре­гіо­нах, й агра­рії бу­дуть зму­ше­ні на якийсь пе­рі­од від­да­ва­ти ча­сти­ну ко­штів дер­жа­ві.

За сло­ва­ми ген­ди­ре­кто­ра УКАБ Та­ра­са Ви­со­цько­го, з 1 ли­пня ме­ха­нізм по­вер­не­н­ня ПДВ утру­дню­є­ться ще біль­ше. «Із ли­пня фа­кти­чно по­трі­бно не ли­ше спла­чу­ва­ти до 20 чи­сла, а й за ко­жної опе­ра­ції, щоб за­ре­є­стру­ва­ти по­да­тко­ву на­кла­дну, на мо­є­му спе­цра­хун­ку має бу­ти су­ма ПДВ, на яку я про­дав про­ду­кцію, і тіль­ки то­ді її за­ре­є­стру­ва­ти змо­жу або я, або мій кон­тр­агент. Якщо він не­до­бро­со­ві­сний, то ме­ні до­ве­де­ться са­мо­му кла­сти на цей ра­ху­нок гро­ші. А по­вер­ну­ться во­ни ме­ні че­рез мі­сяць. Тоб­то я з 1 по 31 ли­пня спла­чую, 20 сер­пня по­дам звіт, і до 30 сер­пня ме­ні гро­ші ма­ють по­вер­ну­ти­ся. Якщо я щось про­дав 30 ли­пня, то гро­ші за­ви­снуть на мі­сяць, а якщо я про­дам 1 ли­пня, то фа­кти­чно на два мі­ся­ці», — уто­чнив він «Агро­Мар­ке­ту».

На по­ча­тку кві­тня близь­ко тре­ти­ні агро­ком­па­ній не бу­ло по­вер­не­но ПДВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.