На Жи­то­мир­щи­ні за­пу­ска­ють за­вод з ути­лі­за­ції пе­сти­ци­дів

AgroMarket - - НОВИНИ -

У Жи­то­мир­ській обла­сті за­пу­ска­є­ться пер­ший в Укра­ї­ні за­вод з ути­лі­за­ції пе­сти­ци­дів «Еко Но­ва». Про це за­явив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор за­во­ду Оле­ксандр Да­ла­кі­шві­лі. «В Укра­ї­ні на­ко­пи­чу­є­ться ду­же ве­ли­ка кіль­кість не­без­пе­чних від­хо­дів. Їх по­трі­бно ути­лі­зу­ва­ти. Про­те сьо­го­дні цим ні­хто не опі­ку­є­ться. Ми бу­де­мо пер­ши­ми», — за­зна­чив він. Та­кож ген­ди­ре­ктор за­во­ду до­дав, що лі­нія з ути­лі­за­ції пе­сти­ци­дів I–III кла­су не­без­пе­ки пе­ре­бу­ває в про­це­сі на­ла­го­дже­н­ня й по­чне пра­цю­ва­ти най­ближ­чим ча­сом, як тіль­ки бу­де опра­цьо­ва­ний те­хні­чний ре­гла­мент для ко­жно­го ви­ду від­хо­дів. По­ту­жність за­во­ду ста­но­вить 200–300 т ути­лі­за­ції не­без­пе­чних від­хо­дів на мі­сяць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.