Ре­фор­ма Держ­прод­спо­жив­слу­жби: не­без­пе­чне зво­лі­ка­н­ня

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

За­трим­ка зі ство­ре­н­ням Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів ста­вить під сум­нів імідж Укра­ї­ни як на­дій­но­го пар­тне­ра на сві­то­во­му рин­ку про­до­воль­ства.

Во­се­ни ми­не рік пі­сля за­твер­дже­н­ня по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни №442 що­до ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми кон­троль­них ор­га­нів у сіль­сько­му го­спо­дар­стві та сфе­рі про­до­воль­ства. Уряд зво­лі­кає й не при­зна­чає но­во­го ке­рів­ни­ка но­во­ство­ре­ної Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів. Не­за­до­во­ле­ні цим не ли­ше пра­ців­ни­ки Дер­жве­тфі­то­слу­жби, Держ­сіль­го­спін­спе­ції, Держ­са­не­пі­дем­слу­жби, а й са­мі ви­ро­бни­ки аграр­ної про­ду­кції. При­чи­ни по­віль­ної ре­фор­ми та пи­та­н­ня уча­сни­ків рин­ку, які ви­ни­кли в хо­ді її про­ве­де­н­ня до мі­ні­стер­ства та Ка­бмі­ну, ді­зна­ли­ся жур­на­лі­сти га­зе­ти «Агро­Мар­кет».

Па­пе­ро­вий за­мін­ник

Ще у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни в рам­ках опти­мі­за­ції си­сте­ми цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди ско­ро­тив їх кіль­кість удві­чі. Для га­лу­зі АПК ця ци­фра ста­ла ре­кор­дною — 4 ра­зи. За­мість чо­ти­рьох служб утво­ри­ли одну — Дер­жав­ну слу­жбу Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів.

Про­те ст в о ре­ною во­на до­сі ли­ша­є­ться на па­пе­рі. Фун­кції Держ­спо­жив­слу­жби, Дер­жве­тфі­то­слу­жби, Держ­са­не­пі­дем­слу­жби та ча­сти­ну фун­кцій Держ­сіль­го­спін­се­кції пе­ре­да­ли но­вій ор­га­ні­за­ції. Пер­ші за­не­по­ко­є­н­ня си­ту­а­ці­єю ви­ни­кли одра­зу ж пі­сля по­ві­дом­ле­н­ня про та­ке рі­ше­н­ня з бо­ку кра­їн Ми­тно­го со­ю­зу. По­ста­ло пи­та­н­ня що­до ефе­ктив­но­сті си­сте­ми кон­тро­лю за які­стю та без­пе­чні­стю хар­чо­вих про­ду­ктів в Укра­ї­ні. За­хви­лю­ва­ли­ся й екс­пор­те­ри, бо кра­ї­ни-по­ста­чаль­ни­ки мо­жуть за­сум­ні­ва­ти­ся в яко­сті укра­їн­ської агро­про­ду­кції. Про­те то­ді­шній за­сту­пник го­ло­ви Дер­жве­тфі­то­слу­жби Ві­та­лій Ба­шин­ський за­пев­нив, що Дер­жве­тфі­то­слу­жба не лі­кві­ду­є­ться, а пе­ре­тво­рю­є­ться шля­хом зли­т­тя. «Ми за­спо­ко­ї­ли на­ших бі­ло­ру­ських ко­лег, ка­зах­ських і ко­лег з ЄС, і во­ни не да­ють нам за­пи­ти на пе­ре­оцін­ку слу­жби«, — по­ясню­вав він си­ту­а­цію жур­на­лі­стам ще в 2014 ро­ці. За йо­го сло­ва­ми, фун­кції Дер­жве­тфі­то­слу­жби пі­сля ре­фор­му­ва­н­ня дер­жор­га­ну збе­рі­га­ю­ться в рам­ках між­на­ро­дних зо­бов’язань. «Те, що сто­су­є­ться екс­пор­ту, ми по­ста­ра­є­мо­ся за­ли­ши­ти не­змін­ним, тоб­то на­ша структура, ро­бо­та, фун­кції ма­ють бу­ти та­ки­ми, яки­ми во­ни бу­ли оці­не­ні у 2008 ро­ці», — за­пев­няв він.

І справ­ді, згі­дно з по­ста­но­вою №442, пра­ва та обов’яз­ки лі­кві­до­ва­них цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди пе­ре­да­ю­ться но­вим. До то­го ж ко­ли­шні слу­жби й да­лі ви­ко­ну­ють свої фун­кції до за­вер­ше­н­ня за­хо­дів зі ство­ре­н­ня но­вих цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди.

При­хиль­ни­ки та про­тив­ни­ки

Мі­ні­стер­ствам й ін­шим цен­траль­ним ор­га­нам ви­ко­нав­чої вла­ди бу­ло до­ру­че­но у дво­ти­жне­вий тер­мін на­да­ти Ка­бмі­ну про­е­кти актів про ство­ре­н­ня ко­мі­сій із лі­кві­да­ції від­по­від­них служб. Про­е­кти, мо­жли­во, й бу­ли на­да­ні, про­те лі­кві­да­цій­на ко­мі­сія по Держ­сіль­го­спін­спе­кції бу­ла ство­ре­на ли­ше у кві­тні цьо­го ро­ку, а по Дер­жве­тфі­то­слу­жбі — в трав­ні. За­трим­ку з фор­му­ва­н­ням но­во­го ор­га­ну провладні чи­нов­ни­ки по­ясню­ють за­галь­ною фра­зою про «скла­дну по­лі­ти­ко­еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні». Про­те ко­шти на ді­яль­ність усіх по­пе­ре­дніх служб бу­ли пе­ред­ба­че­ні ли­ше на пер­ший квар­тал 2015 ро­ку. Пра­ців­ни­ки до­сі не лі­кві­до­ва­них ви­ко­нав­чих ор­га­нів бу­ли або звіль­не­ні, або пра­цю­ють за ско­ро­че­ни­ми став­ка­ми.

Одні­єю з при­чин за­трим­ки з ре­фор­мою мо­жна вва­жа­ти по­зи­цію са­мо­го Мі­ні­стер­ства агро­по­лі­ти­ки. По­пе­ре­днє йо­го ке­рів­ни­цтво актив­но ви­сту­па­ло про­ти за­про­по­но­ва­них прем’єр­мі­ні­стром кар­ди­наль­них змін. «У нас бу­ли за­трим­ки у ви­ко­нан­ні по­ста­но­ви че­рез рі­зні по­зи­ції Мі­на­гро­по­лі­ти­ки. Сьо­го­дні ми вві­йшли в ра­ціо­наль­не ру­сло. Ни­ні по­го­джу­є­мо з мі­ні­стер­ства­ми й ві­дом­ства­ми ре­гіо­наль­них ко­мі­сій із лі­кві­да­ції. По Дер­жве­тфі­то­слу­жбі ство­ре­на ко­мі­сія з ре­ор­га­ні­за­ції», — про­ко­мен­ту­вав си­ту­а­цію за­сту­пник мі­ні­стра Во­ло­ди­мир Ла­па. Екс-мі­ністр Ігор Швай­ка пе­ре­ко­на­ний, що той про­цес, який роз­по­чав­ся з іні­ці­а­ти­ви чи­слен­них «ра­дни­ків» Яце­ню­ка і Грой­сма­на ми­ну­ло­го ро­ку, на­зва­ти ре­фор­ма­ми язик не по­вер­та­є­ться». За йо­го сло­ва­ми, щоб ро­би­ти ре­фор­му, тре­ба во­ло­ді­ти трьо­ма ре­ча­ми: де­таль­но ро­зу­мі­ти ре­аль­ний стан га­лу­зі; чі­тко ба­чи­ти, яким він має бу­ти в ре­зуль­та­ті; то­чно обра­ху­ва­ти той об­сяг ор­га­ні­за­цій­них, за­ко­но­дав­чих, фі­нан­со­вих, ме­дій­них, ди­сци­плі­нар­них й ін­ших за­хо­дів і ча­со­ві па­ра­ме­три пе­ре­хо­ду в про­це­сі від сьо­го­дні­шньо­го ста­ну до омрі­я­но­го ре­зуль­та­ту. «Ні­чо­го з пе­ре­лі­че­но­го ви­ще в іні­ці­а­ти­ві спо­ча­тку ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті кон­троль­них ор­га­нів, а зго­дом і ре­ор­га­ні­за­ції окре­мих цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди в роз­ро­бни­ків не бу­ло», — за­пев­няє він. Са­ме Ігор Швай­ка актив­но ви­сту­пав про­ти за­про­по­но­ва­ної си­сте­ми ре­фор­му­ва­н­ня, що, мо­жли­во, й за­тя­гну­ло про­цес.

Не в за­хва­ті від іні­ці­а­ти­ви бу­ло й ке­рів­ни­цтво Дер­жве­тфі­то­слу­жби. У жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку гро­мад­ська ра­да при Дер­жве­тфі­то­слу­жбі ви­сту­пи­ла із за­я­вою про­ти за­про­по­но­ва­но­го ре­фор­му­ва­н­ня. «Про­ана­лі­зу­вав­ши за­зна­че­не ви­ще рі­ше­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що об’єд­ну­ю­ться не­су­мі­сні ор­га­ни, но­во­ство­ре­ній слу­жбі на­да­ю­ться нев­ла­сти­ві їй фун­кції, які не мо­жуть бу­ти об’єд­на­ні та ви­ко­ну­ва­ти­ся одним цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні гро­мад­ської ра­ди. За сло­ва­ми її го­ло­ви Ва­си­ля Лі­со­вен­ка, на­ра­зі ця слу­жба від­по­від­но до ви­мог єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства є ком­пе­тен­тним ор­га­ном, ви­зна­ним ве­те­ри­нар­ни­ми слу­жба­ми кра­їн-чле­нів Між­на­ро­дно­го епі­зоо­ти­чно­го бю­ро. У ра­зі ре­ор­га­ні­за­ції дер­жор­га­ну існує за­гро­за не­ви­зна­н­ня між­на­ро­дною ве­те­ри­нар­ною спіль­но­тою та­кої стру­кту­ри, де ве­те­ри­нар­на адмі­ні­стра­ція не за­ймає го­лов­ної по­зи­ції.

У мі­ні­стер­стві не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шу­ва­ли, що по­стій­но по­ру­шу­ють пи­та­н­ня при­швид­ше­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми кон­троль­них ор­га­нів на за­сі­да­н­нях Ка­бмі­ну, але но­во­го го­ло­ви до­сі не при­зна­че­но. На­віть на­зва­ли дві кан­ди­да­ту­ри — Єв­ген Ка­пі­нус і Сер­гій Мель­ни­чук. Про­те ре­зуль­та­ти кон­кур­су Ка­бмі­ном до­сі не бу­ли озву­че­ні.

До­во­лі див­ною в умо­вах єв­ро­ін­те­гра­цій­них про­це­сів ви­ни­кла си­ту­а­ція, ко­ли пі­сля звіль­не­н­ня фа­кти­чно­го ке­рів­ни­ка Дер­жве­тфі­то­слу­жби Ві­та­лія Ба­шин­сько­го з 8 кві­тня до 14 трав­ня без очіль­ни­ка за­ли­ши­ло­ся го­лов­не ві­дом­ство, що від­по­від­ає за без­пе­ку хар­чо­вих про­ду­ктів, ре­а­лі­зує держ­по­лі­ти­ку в сфе­рі ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, ка­ран­ти­ну та за­хи­сту ро­слин. По­стає пи­та­н­ня: хто ор­га­ні­зо­ву­вав ро­бо­ту слу­жби та був від­по­від­аль­ним за хар­чо­ву без­пе­ку кра­ї­ни?

«Нас теж не­по­ко­їть за­трим­ка з при­зна­че­н­ням. По-пер­ше, ми не мо­же­мо в на­ле­жно­му тем­пі ви­ко­ну­ва­ти лі­кві­да­цію та ре­ор­га­ні­за­цію ін­спе­кцій, які під­по­ряд­ко­ва­ні но­во­ство­ре­ній слу­жбі; по-дру­ге, по­ста­ла по­тре­ба в по­го­джен­ні що­мі­ся­чно­го фі­нан­су­ва­н­ня, оскіль­ки во­но бу­ло пе­ред­ба­че­но тіль­ки на пер­ший квар­тал, від­по­від­но, на ко­жен на­сту­пний мі­сяць по­трі­бно окре­мо про­во­ди­ти фі­нан­су­ва­н­ня че­рез Ка­бмін; по­тре­тє, вже май­же рік, як ухва­ле­на по­ста­но­ва №442, і, ду­маю, за цей пе­рі­од до­ста­тньо бу­ло б ча­су, щоб го­во­ри­ти про її ви­ко­на­н­ня», — пе­ре­ко­на­ний зам­мі­ні­стра В. Ла­па.

Пи­та­н­ня від екс­пор­те­рів

За­сту­пник мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Вла­ди­сла­ва Ру­ти­цька та­кож спо­ді­ва­є­ться на швид­ке за­вер­ше­н­ня ре­фор­ми, бо, за її сло­ва­ми, всі пе­ре­мо­ви­ни, які від­бу­ва­ю­ться з пред­став­ни­ка­ми ЄС, США, Ка­на­дою, кра­ї­на­ми Азії, пов’яза­ні з ді­яль­ні­стю но­во­ство­ре­но­го ор­га­ну. До па­ні Ру­ти­цької апе­лює пре­зи­дент асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка та екс-зам­мі­ні­стра Ан­дрій Ди­кун: «Не­зва­жа­ю­чи на те, що весь бі­знес був про­ти ці­єї ідеї, все-та­ки ця ре­фор­ма від­бу­ва­є­ться. Те­пер у ме­не за­пи­та­н­ня: як ви мо­же­те ка­за­ти про від­кри­т­тя тре­тіх рин­ків? Якщо по­трі­бно від­кри­ва­ти ри­нок, то при­їжджає ко­мі­сія й перевіряє ком­пе­тен­тний ор­ган, тоб­то ве­те­ри­нар­ну слу­жбу. Яка ко­мі­сія сьо­го­дні при­їде в Укра­ї­ну, що во­ни ма­ють пе­ре­ві­ря­ти, якщо на­ша слу­жба до цьо­го ча­су пе­ре­бу­ває в про­це­сі ре­фор­му­ва­н­ня?»

Тим не мен­ше ки­тай­ська де­ле­га­ція при­їха­ла у двад­ця­тих чи­слах трав­ня з ін­спе­кці­єю укра­їн­ських олі­є­ви­ро­бни­ків, на яку во­ни че­ка­ли остан­ніх кіль­ка ро­ків. Успі­шність її ре­зуль­та­тів до­зво­лить Укра­ї­ні екс­пор­ту­ва­ти со­ня­шни­ко­вий шрот. Ген­ди­ре­ктор асо­ці­а­ції «Укро­лі­я­пром» Сте­пан Ка­пшук ка­же, що на рів­ні кон­троль­них ор­га­нів си­сте­ма кон­тро­лю не змі­ни­ла­ся, всі пра­цю­ють у шта­тно­му ре­жи­мі.

Пи­та­н­ня від тва­рин­ни­ків

Своє за­не­по­ко­є­н­ня ре­фор­мою ви­ра­жа­ють і пред­став­ни­ки га­лу­зі сви­нар­ства. Зокре­ма, пре­зи­дент асо­ці­а­ції сви­на­рів Ар­тур Ло­за на­по­ля­гає на тер­мі­но­во­му при­зна­чен­ні очіль­ни­ка слу­жби че­рез тем­пи по­ши­ре­н­ня АЧС. «Не­що­дав­но АЧС бу­ла за­фі­ксо­ва­на в Ки­їв­ській обла­сті, ми стур­бо­ва­ні, бо фа­кти­чно це по­ряд з агро­ком­бі­на­том «Ка­ли­та» й ін­ши­ми ве­ли­ки­ми про­ми­сло­ви­ми об’єкта­ми. Ми на­по­ля­га­є­мо, що го­ло­ву слу­жби тре­ба при­зна­чи­ти тер­мі­но­во», — пе­ре­ко­на­ний він. За сло­ва­ми А. Ло­зи, че­рез не­кон­тро­льо­ва­ний обіг про­ду­кції із зо­ни АТО по­ши­ре­н­ня афри­кан­ки мо­же бу­ти стрім­ким, а від­по­від­аль­ним за ло­ка­лі­за­цію на­слід­ків має бу­ти но­во­ство­ре­ний ор­ган, який не фун­кціо­нує.

Крім то­го, в хо­ді опти­мі­за­ції ро­бо­ти ви­ко­нав­чих ор­га­нів бу­ла лі­кві­до­ва­на ве­те­ри­нар­на мі­лі­ція, в обов’яз­ки якої вхо­ди­ло ло­ка­лі­зу­ва­ти й усу­ва­ти наслідки спа­ла­ху АЧС. Про ефе­ктив­ність її ро­бо­ти не­о­дно­ра­зо­во ка­за­ли кра­ї­ни-су­сі­ди, де ві­рус про­гре­сує про­тя­гом остан­ніх кіль­кох ро­ків. «Ми всі ви­сту­па­ли про­ти лі­кві­да­ції ве­те­ри­нар­ної мі­лі­ції, але в ме­жах опти­мі­за­ції си­сте­ми ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди МВС бу­ло іні­ці­йо­ва­но лі­кві­да­цію ве­те­ри­нар­ної мі­лі­ції, фун­кції якої ні­би­то ду­блю­ва­ли­ся. На­ші дум­ки із цьо­го при­во­ду не збі­га­ли­ся, там пра­цю­ва­ло близь­ко 200 осіб, фі­нан­су­ва­н­ня ро­бо­ти яких ішло з бю­дже­ту. Про­те на­ра­зі в нас є чі­тка спів­пра­ця з ра­йон­ни­ми від­ді­ле­н­ня­ми мі­лі­ції», — по­відо- мив за­сту­пник го­ло­ви Дер­жве­тфі­то­слу­жби Оле­ксандр Вер­жи­хов­ський.

Екс­пер­ти по­пе­ре­джа­ють, що в ра­зі по­ши­ре­н­ня АЧС мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми з екс­пор­том зер­на з Укра­ї­ни. Уча­сни­ки рин­ку не на ди­кто­фон ка­жуть, що Бі­ло­русь уже за­бо­ро­ни­ла по­ста­ча­н­ня фу­ра­жно­го зер­на з Чер­ні­гів­ської та Сум­ської обла­стей, під пи­та­н­ням ли­ше Ки­їв­ська область. Про­те ке­рів­ни­цтво Дер­жве­тфі­то­слу­жби все це впер­то за­пе­ре­чує: «Епі­зоо­ти­чна си­ту­а­ція жо­дним чи­ном не впли­ває на обіг зер­на з Укра­ї­ни. Ми вжи­ли всіх за­хо­дів, ни­ні мо­ні­то­ри­мо си­ту­а­цію. Бі­ло­ру­сія на­кла­ла за­бо­ро­ну тіль­ки по м’ясу що­до Ки­їв­ської обла­сті. По зер­ну за­бо­ро­ни не бу­ло», — ка­же О. Вер­жи­хов­ський.

Пре­зи­дент Укра­їн­ської зер­но­вої асо­ці­а­ції Во­ло­ди­мир Кли­мен­ко вва­жає, що всі роз­мо­ви по АЧС є аб­сур­дни­ми, й під­став для па­ні­ки не­має. За йо­го сло­ва­ми, хо­ча пи­та­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди й за­тя­гну­ло­ся в ча­сі, си­сте­ма кон­тро­лю пра­цює без збо­їв.

Пи­та­н­ня від на­сін­нє­ви­ків

Окре­мо сто­їть пи­та­н­ня по ро­бо­ті Держ­сіль­го­спін­спе­кції. Якщо трей­де­ри зі­тхну­ли з по­лег­ше­н­ням пі­сля рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну що­до її лі­кві­да­ції, то ви­ро­бни­ки сіль­госп­про­ду­кції та на­сі­н­ня теж стур­бо­ва­ні. 26 трав­ня в Укра­ї­ну при­їха­ла мі­сія ЄС що­до оцін­ки си­сте­ми сер­ти­фі­ка­ції на­сі­н­ня зер­но­вих. Ви­ро­бни­ки на­сі­н­ня звер­ну­ли­ся з про­ха­н­ням до Мі­на­гро­по­лі­ти­ки за­без­пе­чи­ти успі­шне про­ве­де­н­ня ін­спе­кту­ва­н­ня. Зі сво­го бо­ку в. о. го­ло­ви Держ­сіль­го­спін­спе­кції Юрій За­став­ний по­ві­до­мив, що зро­бить усе мо­жли­ве для отри­ма­н­ня по­зи­тив­них ви­снов­ків від європейців. «Ми від­чу­ва­є­мо про­бле­ми, — скар­жи­ться го­ло­ва прав­лі­н­ня На­сін­нє­вої асо­ці­а­ції Укра­ї­ни Те­тя­на Якубовська. — Хо­ча Держ­сіль­го­спін­спе­кція й у про­це­сі лі­кві­да­ції, все одно лю­ди, які на мі­сцях, і да­лі про­фе­сій­но ви­ко­ну­ють свою ро­бо­ту. Про­те їх рі­вень мо­ти­ва­ції па­дає, бо во­ни не зна­ють, що бу­де да­лі. Скіль­ки мо­жна цю ре­ор­га­ні­за­цію ще про­во­ди­ти? Сіль­ське го­спо­дар­ство — це ло­ко­мо­тив укра­їн­ської еко­но­мі­ки, і во­но без кін­ця в якійсь ре­фор­мі. Та си­сте­ма кон­тро­лю, яка бу­ла до то­го, не є по­га­ною. Як на ме­не, кра­ще б її не лі­кві­до­ву­ва­ли, це моя осо­би­ста дум­ка», — пе­ре­ко­на­на во­на.

Із 22 кві­тня по­то­чно­го ро­ку го­ло­вою лі­кві­да­цій­ної ко­мі­сії Держ­сіль­го­спін­спе­кції при­зна­чи­ли Юрія За­став­но­го, а пра­ців­ни­ків бу­ло по­ві­дом­ле­но про звіль­не­н­ня. «Як не бу­ло важ­ко за 60% фі­нан­су­ва­н­ня, з 470 ла­бо­ра­то­рій пра­цю­ва­ло 270 по сер­ти­фі­ка­ції на­сі­н­ня, що да­ло змо­гу за­без­пе­чи­ти ви­ко­на­н­ня всіх ве­сня­них по­льо­вих ро­біт на 125%», — ко­мен­тує очіль­ник слу­жби. За йо­го сло­ва­ми, не­ви­рі­ше­ним в про­це­сі лі­кві­да­ції уста­но­ви ли­ша­є­ться пи­та­н­ня кон­тро­лю яко­сті зер­на: «Якість зер­на ком­па­нії кон­тро­лю­ють са­мі в між­го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті. Дер­жав­на вла­сність, зокре­ма ла­бо­ра­то­рії, які про­во­ди­ли ана­лі­зи яко­сті, не мо­жуть так про­сто пе­ре­да­ва­ти­ся в при­ва­тну. Є про­це­ду­ра. Ми звер­ну­ли­ся в Ка­бі­нет Мі­ні­стрів із ли­стом що­до ви­зна­че­н­ня з пра­во­на­сту­пни­цтвом що­до май­на Держ­сіль­го­спін­спе­кції, зокре­ма й що­до ла­бо­ра­то­рій».

Го­ло­ва Аграр­но­го со­ю­зу Ген­на­дій Но­ві­ков вва­жає ло­біст­ським пи­та­н­ня лі­кві­да­ції Держ­сіль­го­спін­спе­кції. «Дій­сно, бу­ло за що на­рі­ка­ти на цю стру­кту­ру в пла­ні ко­рум­по­ва­но­сті. Про­те во­на ви­ко­ну­ва­ла ці­лий ком­плекс фун­кцій, зокре­ма й хлі­бні ін­спе­кції бу­ли тре­тей­ським суд­дею у ви­зна­чен­ні яко­сті зер­на. Сьо­го­дні ла­бо­ра­то­рії не пра­цю­ють. Но­вий уро­жай на під­хо­ді. При­пу­сти­мо, ти зда­єш зер­но, але то­бі еле­ва­тор ка­же, що во­но 6-го кла­су — що да­лі? Де ар­бі­траж, хто ви­ко­ну­ва­ти­ме йо­го фун­кції? Ми го­то­ві прийня­ті ці ла­бо­ра­то­рії Держ­сіль­го­спін­спе­кції со­бі на ба­ланс й утри­му­ва­ти їх са­мі за вла­сний кошт. Асо­ці­а­ція фер­ме­рів і при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків та­кож го­то­ва при­єд­на­ти­ся до на­шої іні­ці­а­ти­ви», — ка­же екс­перт.

«Ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю має бу­ти ви­ва­же­ним, ефе­ктив­ним, швид­ким про­це­сом», — пе­ре­ко­на­ний пар­тнер прав­ни­чої фір­ми «Со­фія» Оле­ксандр По­лі­вод­ський. Він вва­жає, що ви­хід із ці­єї си­ту­а­ції тіль­ки один: «Якщо ми хо­че­мо тор­гу­ва­ти зі сві­том, якщо хо­че­мо, щоб на­ші то­ва­ри про­да­ва­ли­ся в будь-якій кра­ї­ні сві­ту й наш вну­трі­шній ри­нок від­по­від­ав ви­со­ким сві­то­вим стан­дар­там, то слід бу­ду­ва­ти вну­трі­шню си­сте­му кон­тро­лю ви­ро­бни­цтва та про­да­жу про­ду­кції за зраз­ком, який прийня­тний у всьо­му сві­ті й від­по­від­ає до­го­во­рам, що ра­ти­фі­ку­ва­ла Укра­ї­на».

По­при те, що ре­фор­му си­сте­ми кон­троль­них ор­га­нів у сіль­сько­му го­спо­дар­стві та сфе­рі про­до­воль­ства роз­по­ча­ли у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку, ство­ре­н­ня Держ­прод­спо­жив­слу­жби про­су­ва­є­ться ду­же по­віль­но, ві­дом­ство фа­кти­чно існує ли­ше на па­пе­рі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.