Як ви­віль­ни­ти­ся з ко­ру­пцій­них сі­ток ри­баль­ства

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Роз­мов­ляв Дми­тро СІМОНОВ

На по­ча­тку кві­тня Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни при­зна­чив го­ло­вою Дер­жав­но­го агент­ства ри­бно­го го­спо­дар­ства Яре­му Ко­ва­лі­ва. Юрист за осві­тою, він став одним із тих, хто по­мі­няв бі­знес на дер­жав­ну слу­жбу. Жур­на­лі­сти га­зе­ти «Агро­Мар­кет» за­пи­та­ли в па­на Ко­ва­лі­ва про те, як він ре­фор­му­ва­ти­ме один із най­ко­рум­по­ва­ні­ших се­кто­рів аграр­ної га­лу­зі. Скіль­ки ри­би сьо­го­дні ви­ро­бля­є­ться та спо­жи­ва­є­ться в Укра­ї­ні?

— Згі­дно з офі­цій­ни­ми да­ни­ми, за­галь­ний об­сяг спо­жи­ва­н­ня ри­би та ри­бних про­ду­ктів в Укра­ї­ні ми­ну­ло­го ро­ку ста­но­вив 520 тис. тонн. На ко­жно­го укра­їн­ця у 2014 ро­ці при­па­да­ло 10,8 кг ри­би та ри­бних про­ду­ктів. У Єв­ро­пі цей по­ка­зник пе­ре­ви­щує 20 кі­ло­гра­мів. За оцін­ка­ми ба­га­тьох екс­пер­тів, близь­ко 70% ри­би на на­шо­му рин­ку при­па­дає на ім­порт. Ми­ну­ло­го ро­ку в Укра­ї­ну ри­би та ри­бних про­ду­ктів бу­ло за­ве­зе­но на 685 міль­йо­нів до­ла­рів, а 2013-го — на 988 міль­йо­нів до­ла­рів. Най­біль­ше ри­би ми ку­пу­є­мо в Єв­ро­пі (61% цьо­го об­ся­гу ім­пор­ту), на­сам­пе­ред — у Нор­ве­гії. В Укра­ї­ні ви­лов­лю­ють і ви­ро­бля­ють 30% спо­жи­тої укра­їн­ця­ми ри­би, хо­ча сьо­го­дні не­має ві­ро­гі­дної ін­фор­ма­ції про об­сяг ви­лов­ле­ної про­ду­кції, від­по­від­но важ­ко зро­зу­мі­ти за­галь­ний об­сяг рин­ку й роз­по­діл ча­сток.

За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, об­сяг ви­лов­ле­ної в Укра­ї­ни ри­би ста­но­вить 91,3 тис. тонн, про­те в екс­пер­тів га­лу­зі й уча­сни­ків рин­ку є сум­ні­ви що­до об’єктив­но­сті офі­цій­ної оцін­ки за­па­сів у на­ших во­до­ймах й об­ся­гів її ви­ло­ву. Уча­сни­ки рин­ку ка­жуть про об­ся­ги, які від­рі­зня­ю­ться в ра­зи — за­ле­жно від то­го, ко­му яка ци­фра зру­чні­ша.

Однак існу­ють пев­ні кво­ти на про­ми­сло­вий ви­лов ри­би?

— Так, кво­ти існу­ють. Про­те на­справ­ді об­ся­ги ви­ло­ву ри­би сьо­го­дні фа­кти­чно ні­хто не кон­тро­лює. Ри­бал­ки жа­лі­ю­ться на те, що во­до­йми на­скрізь пе­ре­кри­ті сі­тка­ми, про­ми­сло­ви­ки ж зви­ну­ва­чу­ють у цьо­му лю­би­те­лів, лю­би­те­лі — про­ми­сло­ви­ків, і всі зав­жди бра­ко­ньє­рів. Слід кон­ста­ту­ва­ти, що в дер­жа­ви від­су­тня си­сте­ма кон­тро­лю лю­би­тель­сько­го ви­ло­ву ри­би, адже на­лі­чу­є­ться всьо­го 500 шта­тних оди­ниць ін­спе­кто­рів, і во­ни фі­зи­чно не мо­жуть здій­сни­ти кон­троль про­ми­сло­ви­ків, лю­би­те­лів і ще бо­ро­ти­ся з бра­ко­ньє­ра­ми. Не­до­ско­на­ла си­сте­ма кон­тро­лю та зві­тно­сті по­тре­бує не­гай­но­го ре­фор­му­ва­н­ня, і над ци­ми пи­та­н­ня­ми ми сьо­го­дні пра­цю­є­мо.

Хто здій­снює кон­троль над ре­аль­ни­ми об­ся­га­ми ви­ло­ву?

— Те­ри­то­рі­аль­ні під­роз­ді­ли на­шо­го агент­ства. Однак, ура­хо­ву­ю­чи рі­вень зар­плат пра­ців­ни­ків і ка­та­стро­фі­чний стан за­без­пе­че­н­ня, важ­ко очі­ку­ва­ти від зви­чай­но­го ри­бін­спе­кто­ра, мі­ся­чна зарплатня яко­го 1500 гри­вень, ефе­ктив­но­го кон­тро­лю. Крім то­го, дер­жа­ва не за­без­пе­чує йо­го па­лив­но-ма­стиль­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми. Та­ка си­ту­а­ція фа­кти­чно за­охо­чує пра­ців­ни­ків до ко­ру­пції. Крім то­го, існує про­бле­ма по­да­н­ня зві­тно­сті, не всі суб’єкти, що пра­цю­ють у га­лу­зі аква­куль­ту­ри чи про­ми­сло­во­го ви­ло­ву ри­би, по­да­ють не­об­хі­дні та ві­ро­гі­дні да­ні.

Що кон­кре­тно ви ма­є­те на­мір зро­би­ти, щоб ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію?

— Ми ма­є­мо на ме­ті зро­би­ти ді­яль­ність агент­ства ма­кси­маль­но від­кри­тою, вста­но­ви­ти для всіх ри­ба­лок про­зо­рі та че­сні пра­ви­ла, до­три­ма­н­ня яких ма­ють ефе­ктив­но кон­тро­лю­ва­ти­ся. Я вва­жаю, що ма­ють від­бу­ти­ся гли­бо­кі ре­фор­ми в ор­га­нах ри­бо­охо­ро­ни, кіль­кість те­ри­то­рі­аль­них під­роз­ді­лів Дер­жав­но­го агент­ства ри­бно­го го­спо­дар­ства по­трі­бно опти­мі­зу­ва­ти. Шля­хом ство­ре­н­ня ба­сей­но­вих управ­лінь ми змо­же­мо за­ли­ши­ти кіль­кість ін­спе­кто­рів, на­то­мість ско­ро­ти­ти адмі­ні­стра­тив­ний пер­со­нал (ке­рів­ни­ків, за­сту­пни­ків, спе­ці­а­лі­стів із бо­роть­би з ко­ру­пці­єю). Це дасть змо­гу під­ня­ти зар­пла­ту пра­ців­ни­кам. Під­бір пер­со­на­лу від­бу­ва­ти­ме­ться на кон­кур­сній осно­ві пі­сля про­хо­дже­н­ня від­по­від­но­го на­вча­н­ня й ате­ста­ції. Про­те цю ідею тре­ба обго­во­ри­ти з екс­пер­тни­ми уста­но­ва­ми та гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, з усі­ма при­че­тни­ми грав­ця­ми рин­ку. То­му я за­про­шую всіх до від­кри­тої дис­ку­сії. Ми на­ла­што­ва­ні ство­ри­ти но­ву про­зо­ру стру­кту­ру, яка змо­же на­ле­жни­ми чи­ном ви­ко­ну­ва­ти кон­троль­ну й охо­рон­ну фун­кцію…

Яка зно­ву сти­кне­ться з про­бле­мою бра­ку ре­сур­сів, обла­дна­н­ня й та­ке ін­ше?

— Це не менш ва­жли­ве за­пи­та­н­ня. Єв­ро­со­юз го­то­вий на­да­ва­ти су­про­від агент­ству в здій­снен­ні стру­ктур­них ре­форм у ча­сти­ні управ­лі­н­ня ри­баль­ством. Ми та­кож про­си­мо їх до­по­мог­ти з ма­те­рі­аль­но-те­хні­чним за­без­пе­че­н­ням. Від­по­від­ні пе­ре­го­во­ри вже від­бу­ва­ю­ться з між­на­ро­дни­ми ін­сти­ту­ці­я­ми та пред­став­ни­ка­ми Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні. Одним із про­е­ктів є отри­ма­н­ня від Нор­ве­гії си­стем по­стій­но­го су­пу­тни­ко­во­го спо­сте­ре­же­н­ня за про­ми­сло­ви­ми су­дна­ми та ве­де­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми про­ми­сло­вої зві­тно­сті, яка до­зво­лить від­слід­ко­ву­ва­ти пе­ре­су­ва­н­ня су­ден і ве­сти еле­ктрон­ний жур­нал ви­ло­ву ри­би. Якщо по­я­сню­ва­ти про­сті­ше, то це пра­цює та­ким чи­ном: ко­жне про­ми­сло­ве су­дно обла­дна­но GPS-да­тчи­ком. Ри­бо­охо­ро­на мо­же при­їха­ти в будь-який мо­мент і пе­ре­ві­ри­ти, що са­ме й скіль­ки ви­ло­ви­ло це су­дно.

Якщо по­ди­ви­ти­ся на офі­цій­ну ста­ти­сти­ку за пер­ший квар­тал по­то­чно­го ро­ку, то при­бли­зно по­ло­ви­ну ри­би у вну­трі­шніх во­до­ймах Укра­ї­ни ви­ло­ви­ли про­ми­сло­ви­ки, а ін­шу по­ло­ви­ну бу­ло ви­ро­ще­но в став­ках. Орен­ду­ва­ти ста­вок на за­кон­них під­ста­вах сьо­го­дні ду­же важ­ко. Ви зби­ра­є­те­ся розв’язу­ва­ти цю про­бле­му?

— Так і є. Щоб сьо­го­дні отри­ма­ти пра­во орен­ди на ста­вок, тре­ба прой­ти близь­ко де­ся­тка ін­стан­цій. Зро­зумі­ло, що це ство­рює умо­ви для ко­ру­пції, бо в жо­дно­го під­при­єм­ця не ви­ста­чить тер­пі­н­ня, щоб прой­ти всі ці «ка­бі­не­ти» че­сно. Ми ма­є­мо на­мір спро­сти­ти про­це­ду­ру, ре­а­лі­зу­вав­ши принцип «єди­но­го ві­кна». Однак тут є ще один ва­жли­вий мо­мент. Сьо- го­дні кво­ти на про­ми­сло­вий ви­лов ри­би не­ви­прав­да­но де­ше­ві. Ми ж хо­че­мо ство­ри­ти здо­ро­ву кон­ку­рен­цію між ти­ми, хто пра­цює в аква­куль­ту­рі, та про­ми­сло­вим ви­ло­вом.

У Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект, яким про­по­ну­є­ться вве­сти 5-рі­чний мо­ра­то­рій на про­ми­сло­вий ви­лов ри­би у ба­га­тьох рі­чках і при­ле­глих до них во­дойм, зокре­ма в Дні­прі. Ви під­три­му­є­те цю іні­ці­а­ти­ву?

— Ні, не під­три­мую. По-пер­ше, не зро­зумі­ло, що ро­би­ти­муть ти­ся­чі лю­дей, які сьо­го­дні пра­цю­ють у цій га­лу­зі. Та­ка за­бо­ро­на мо­же ство­ри­ти біль­ше про­блем, ніж по­кли­ка­на ви­рі­ши­ти. По­дру­ге, якщо та­ка за­бо­ро­на бу­де вве­де­на, то ви­лов ри­би мо­же від­бу­ва­ти­ся не­ле­галь­но че­рез рі­зно­ма­ні­тні ко­ру­пцій­ні схе­ми, кіль­кість яких збіль­ши­ться. І, зре­штою, по-тре­тє, во­на не розв’яже основ­ної про­бле­ми, за­ра­ди якої це все ні­би­то ро­би­ться — збіль­ше­н­ня за­па­сів ри­би. За­мість цьо­го ми хо­че­мо зна­йти ком­про­мі­сне рі­ше­н­ня: вре­гу­лю­ва­ти по­ря­док про­ми­сло­во­го ви­ло­ву — ви­зна­чи­ти зо­ни, де мо­жна і де не мо­жна ло­ви­ти ри­бу. Вже ві­дбу­ли­ся кон­суль­та­ції з гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, на­ра­зі спіль­но пра­цю­є­мо над но­ви­ми нор­ма­тив­ни­ми до­ку­мен­та­ми, які не ли­ше вре­гу­лю­ють ви­лов, а й за­до­воль­нять ін­те­ре­си всіх пред­став­ни­ків га­лу­зі, еко­но­мі­чно врів­но­ва­жать умо­ви ро­бо­ти під­при­ємств аква­куль­ту­ри та про­ми­сло­ви­ків, а та­кож до­зво­лять за­без­пе­чи­ти ста­лі за­па­си ри­би.

Ко­ли ви роз­ра­хо­ву­є­те отри­ма­ти кон­кре­тні ре­зуль­та­ти від про­ве­де­них ре­форм?

— На­ра­зі Дер­жри­б­агент­ство ра­зом зі спе­ці­а­лі­ста­ми Мі­на­гро­про­му, між­на­ро­дни­ми екс­пер­та­ми та пред­став­ни­ка­ми гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій обго­во­рю­ють кон­це­пцію ре­форм га­лу­зі, пре­зен­ту­ва­ти ми її бу­де­мо в се­ре­ди­ні ли­пня, пла­ну­є­мо, що пов­на ре­а­лі­за­ція три­ва­ти­ме близь­ко 1,5 ро­ку. Ра­зом із тим ми вже сьо­го­дні пра­цю­є­мо в кіль­кох на­пря­мах, і ре­зуль­та­ти мо­жна бу­де від­чу­ти вже до кін­ця 2015 ро­ку. Зокре­ма, ми від­кри­є­мо пов­ний до­ступ до тих ін­фор­ма­цій­них баз, які ве­де агент­ство, що зро­бить не­мо­жли­вим здій­сни­ти зна­чну ча­сти­ну ті­ньо­вих схем у га­лу­зі.

Яре­ма Ко­ва­лів, го­ло­ва Дер­жав­но­го агент­ства ри­бно­го го­спо­дар­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.