НАЙ­КРА­ЩИЙ ПІДШИПНИК ДЛЯ СІЛЬ­ГОС­ПТЕ­ХНІ­КИ — З УЩІЛЬ­НЕ­Н­НЯМ ПІД­ВИ­ЩЕ­НОЇ ГЕР­МЕ­ТИ­ЧНО­СТІ К10

AgroMarket - - НОВИНИ -

Хар­ків­ський під­ши­пни­ко­вий за­вод вже по­над 60 ро­ків є лі­де­ром з ви­ро­бни­цтва під­ши­пни­ків на те­ри­то­рії СНД. Під­ши­пни­ки HARP — брен­до­ві ком­пле­кту­ю­чі, де якість га­ран­то­ва­на вла­сни­ми ін­же­нер­ни­ми роз­роб­ка­ми, те­хно­ло­гі­я­ми ви­го­тов­ле­н­ня і сер­ти­фі­ка­ці­єю.

За­вод пра­цює для аграр­но­го рин­ку, ви­вча­ю­чи й бе­ру­чи до ува­ги всі ню­ан­си й ви­мо­ги сіль­гос­пте­хні­ки. При роз­роб­ці но­вих під­ши­пни­ків ура­хо­ву­ю­ться як умо­ви, у яких пра­цює те­хні­ка, так і кон­стру­ктив­ні змі­ни в ма­ши­нах про­від­них ма­ши­но­бу­дів­них під­при­ємств СНД.

Сьо­го­дні під­при­єм­ство се­рій­но ви­пу­скає підшипник для сіль­гос­пте­хні­ки під тор­го­вою мар­кою HARP-AGRO, ряд ти­пів якої ком­пле­кту­ю­ться по­лі­пше­ним ущіль­не­н­ням під­ви­ще­ної гер­ме­ти­чно­сті К10 (вла­сний па­тент).

ПІД­ВИ­ЩЕ­НА ГЕР­МЕ­ТИ­ЧНІСТЬ

Ні для ко­го не се­крет, що сіль­гос­пте­хні­ка зде­біль­шо­го пра­цює в агре­сив­но­му се­ре­до­ви­щі, де є пил, бруд, во­ло­га. То­му під­ши­пни­ки для ком­бай­нів і тра­кто­рів у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми ма­ши­на­ми по­вин­ні ма­ти ви­щу гер­ме­ти­чність.

Чим кра­ще підшипник за­хи­ще­ний ущіль­не­н­ням, тим дов­ше він про­слу­жить.

Ущіль­не­н­ня К10 до­зво­ляє під­ши­пни­ку при кон­та­кті із за­пи­ле­ним нав­ко­ли­шнім се­ре­до­ви­щем ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти на­віть в екс­тре­маль­них умо­вах екс­плу­а­та­ції сіль­гос­пте­хні­ки й по­дов­жує тер­мін слу­жби ви­ро­бів.

ЗОВ­НІ­ШНІЙ ЗА­ХИСТ

Зов­ні­шній бік ущіль­не­н­ня К10 ме­та­ле­вий, зав­дя­ки чо­му со­лом’яна ма­са, що ру­ха­є­ться під час ро­бо­ти ком­бай­на, не мо­же по­шко­ди­ти ущіль­не­н­ня або по­тра­пи­ти у вну­трі­шню по­ро­жни­ну під­ши­пни­ка й за­ва­ди­ти йо­го нор­маль­ній ро­бо­ті.

ПОЛІАМІДНИЙ СЕ­ПА­РА­ТОР

Під­ши­пни­ки з ущіль­не­н­ням К10 мо­жуть ви­го­тов­ля­ти­ся як зі ста­ле­вим се­па­ра­то­ром, так і з по­лі­а­мі­дним. Ела­сти­чність і ма­ла ва­га се­па­ра­то­рів з по­лі­а­мі­ду спри­я­тли­во впли­ває на пра­це­зда­тність під­ши­пни­ків у ра­зі удар­них на­ван­та­жень, при­ско­ре­н­ня й галь­му­ва­н­ня, а та­кож вза­єм­но­го пе­ре­ко­су кі­лець і під­ви­ще­но­го за­бру­дне­н­ня. У по­лі­а­мі­дних се­па­ра­то­рів ви­со­кі ха­ра­кте­ри­сти­ки тер­тя й біль­ша зно­со­стій­кість.

НА­ДІЙ­НІСТЬ

На­дій­ність під­ши­пни­ків HARP-AGRO на сьо­го­дні­шній день ви­со­ко оці­ни­ли про­від­ні ви­ро­бни­ки сіль­гос­пте­хні­ки СНД, се­ред яких:

• «Рос­тсіль­маш» — ком­бай­ни зер­но­зби­раль­ні Acros, Torum, Vector, Niva; кор­мо­зби­раль­ні RSM, DON;

• «Гом­сіль­маш» — «ПАЛЕССЕ» (кор­мо­зби­раль­ні, зер­но­зби­раль­ні, бу­ря­ко­зби­раль­ні, кар­то­пле­зби­раль­ні ком­бай­ни, жа­тки); • «Бо­бруй­ська­гро­маш» — сіль­гос­пте­хні­ка Під­ши­пни­ки HARP ви­би­ра­ють Мін­ський тра­ктор­ний за­вод і «Рос­тсіль­маш», «Гом­сіль­маш» і Бо­ри­сов­ський за­вод агре­га­тів, «Бо­бруй­ська­гро­маш» і Бо­бруй­ський за­вод тра­ктор­них де­та­лей й агре­га­тів.

Під­ши­пни­ки HARP ви­би­ра­ють і ав­то­мо­біль­ні за­во­ди: ЗАЗ і Мін­ський ав­то­мо­біль­ний за­вод, КАМАЗ, Ав­то­КрАЗ і ГАЗ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.