Iно­зем­ні ін­ве­сто­ри ці­кав­ля­ться ДПЗКУ

AgroMarket - - НОВИНИ -

Іно­зем­ні ком­па­нії за­ці­кав­ле­ні у вхо­джен­ні в акціо­нер­ний ка­пі­тал ПАТ «Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни» (ДПЗКУ), по­ві­до­мив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Оле­ксій Пав­лен­ко. «Є про­по­зи­ції про вхо­дже­н­ня в ка­пі­тал», — ска­зав він жур­на­лі­стам у хо­ді па­нель­ної дис­ку­сії про пер­спе­кти­ви роз­дер­жав­ле­н­ня та роз­ви­тку про­від­них дер­жав­них під­при­ємств Мі­на­гро­про­ду. Мі­ністр до­дав, що по­ки що мо­жли­во­сті іно­зем­ців у цьо­му про­це­сі не обго­во­рю­ва­ли­ся. «Ни­ні існу­ють обме­же­н­ня — ки­тай­ський кон­тракт. Однак є по­пе­ре­дні пе­ре­го­во­ри, ве­ли­ка за­ці­кав­ле­ність ін­ве­сто­рів, уже і аме­ри­кан­ські пар­тне­ри, і Ка­тар, ін­ве­сто­ри із Са­у­дів­ської Ара­вії та Ки­таю: вже є як мі­ні­мум дві ком­па­нії, які бу­ли го­то­ві, зокре­ма, ін­ве­сту­ва­ти в цей на­прям для мо­дер­ні­за­ції на­ших еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей», — по­ві­до­мив О. Пав­лен­ко. За йо­го сло­ва­ми, мі­ні­стер­ство під­го­тує пре­зен­та­цію, де по­ка­же, як мо­жна за­лу­ча­ти ін­ве­сто­рів че­рез борг і ка­пі­тал для ін­ве­сти­цій у цю га­лузь. За йо­го оцін­ка­ми, на мо­дер­ні­за­цію еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей ДПЗКУ по­трі­бно до 200 млн дол., ці ко­шти пе­ред­ба­ча­ю­ться дру­гим тран­шем ки­тай­сько­го кон­тра­кту. «Якщо ми ви­ко­на­є­мо пер­шу ча­сти­ну ки­тай­сько­го кон­тра­кту, то мо­жли­во на­віть без за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів у ка­пі­тал ро­би­ти мо­дер­ні­за­цію з по­то­чною ді­яль­ні­стю, з по­то­чни­ми кре­ди­тни­ми лі­мі­та­ми», — за­зна­чив він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.