Ро­сія до­зво­ли­ла вве­зе­н­ня «мо­ло­чки» під­при­єм­ствам «Га­дя­чсир» і «Ло­зів­ський мо­ло­чний за­вод»

AgroMarket - - НОВИНИ -

Фе­де­раль­на слу­жба з ве­те­ри­нар­но­го та фі­то­са­ні­тар­но­го на­гля­ду Ро­сії до­зво­ли­ла ім­порт мо­ло­чної про­ду­кції укра­їн­ських під­при­ємств «Га­дя­чсир» і «Ло­зів­ський мо­ло­чний за­вод» пі­сля де­ся­ти­мі­ся­чної за­бо­ро­ни вве­зе­н­ня та­ких про­ду­ктів з усіх під­при­ємств Укра­ї­ни, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні ві­дом­ства.

«З 20 трав­ня 2015 ро­ку ска­со­ву­ю­ться тим­ча­со­ві обме­же­н­ня на пра­во екс­пор­ту про­ду­кції тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня на те- ри­то­рію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції укра­їн­ських під­при­ємств ТОВ «Га­дя­чсир» і ТОВ «Ло­зів­ський мо­ло­чний за­вод», — за­зна­ча­ють у ве­тфі­то­слу­жбі.

Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, по­ста­ча­н­ня про­ду­кції цих під­при­ємств ма­ють здій­сню­ва­ти­ся че­рез пункт про­пу­ску Не­хо­тє­єв­ка Бєл­го­род­ської обла­сті. До то­го ж Рос­сіль­го­спна­гляд про­во­ди­ти­ме ви­бір­ко­ву екс­пер­ти­зу про­ду­кції під­при­ємств на на­яв­ність ком­по­нен­тів не­мо­ло­чно­го по­хо­дже­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.