МХП має на­мір при­дба­ти акти­ви у Єв­ро­пі

AgroMarket - - НОВИНИ -

«Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» (МХП) за­ці­кав­ле­ний у при­дбан­ні акти­вів у Єв­ро­пі в рам­ках гло­баль­ної стра­те­гії роз­ви­тку з ме­тою на­ро­щу­ва­н­ня по­ста­чань охо­ло­дже­но­го м’яса пти­ці на єв­ро­пей­ський ри­нок. Про це по­ві­до­ми­ла фі­нан­со­вий ди­ре­ктор МХП Ві­кто­рія Ка­пе­лю­шна. «Нас і да­лі ці­кав­лять єв­ро­пей­ські акти­ви. На­ша гло­баль­на стра­те­гія — ви­хо­ди­ти за ме­жі кра­ї­ни та зна­хо­ди­ти акти­ви у Єв­ро­пі, щоб на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги екс­пор­ту», — ска­за­ла во­на.

За її сло­ва­ми, ні­хто біль­ше з основ­них екс­пор­те­рів м’яса у сві­ті не мо­же со­бі до­зво­ли­ти на­ро­щу­ва­ти по­ста­ча­н­ня охо­ло­дже­ної ку­ря­ти­ни на єв­ро­пей­ський ри­нок, адже Аме­ри­ка й Бра­зи­лія, на­при­клад, роз­та­шо­ва­ні ду­же да­ле­ко від Єв­ро­пи, то­му укра­їн­ські ком­па­нії тут ма­ють де­яку пе­ре­ва­гу.

Фін­ди­ре­ктор ком­па­нії та­кож ска­за­ла про де­я­кі тру­дно­щі в цьо­му на­пря­мі. «У Єв­ро­пі ду­же ма­ло ком­па­ній, які в прин­ци­пі го­то­ві про­да­ва­ти­ся, то­му що в основ­но­му це сі­мей­ні ком­па­нії, але нам це ду­же ці­ка­во», — за­зна­чи­ла Ві­кто­рія Ка­пе­лю­шна. Во­на на­го­ло­си­ла, що йде­ться са­ме про при­дба­н­ня акти­вів, а не бу­дів­ни­цтво по­ту­жно­стей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.