Рен­та­бель­ність куль­тур на По­ліс­сі

До­свід ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур на Пів­ні­чно­му По­ліс­сі свід­чить про мо­жли­вість при­бу­тко­во­го ве­де­н­ня ви­ро­бни­цтва на­віть за скла­дних умов.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксандр ГОР­ДА

Се­ред ба­га­тьох уста­ле­них сіль­сько­го­спо­дар­ських ар­ха­ї­змів по­бу­тує дум­ка про зби­тко­вість ве­де­н­ня бі­зне­су на По­ліс­сі, осо­бли­во в пів­ні­чних йо­го ра­йо­нах. Бу­цім­то ма­ти ста­біль­ну рен­та­бель­ність у цій агро-клі­ма­ти­чній зо­ні не­мо­жли­во че­рез осо­бли­во­сті ґрун­тів, по­га­ну ін­фра­стру­кту­ру та низ­ку ін­ших фа­кто­рів. Однак на­справ­ді сьо­го­дні си­ту­а­ція від­рі­зня­є­ться від ті­єї, що бу­ла в кра­ї­ні ще 10–15 ро­ків то­му. Під­твер­дже­н­ням цьо­го ста­ла роз­мо­ва ко­ре­спон­ден­та га­зе­ти «Агро­Мар­кет» із Сер­гі­єм В’ялим, спів­за­снов­ни­ком ДП «Зер­ня­тко», що роз­та­шо­ва­не на по­ді­бних до по­лі­ських зем­лях і ве­де успі­шний бі­знес. Ниж­че на­ве­де­но по­ка­зни­ки рен­та­бель­но­сті сіль­гос­пкуль­тур, отри­ма­ні за під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку. Однак спо­ча­тку де­таль­ні­ше роз­по­ві­мо про са­ме го­спо­дар­ство.

Зна­йом­ство зблизь­ка

ДП «Зер­ня­тко» ство­рю­ва­ло­ся не на по­ро­жньо­му мі­сці, а 2013 ро­ку ста­ло пра­во­на­сту­пни­ком го­спо­дар­ства, що на­ле­жа­ло ра­ні­ше одно­му агро­хол­дин­гу. Стан справ у ко­ли­шньо­му під­роз­ді­лі ве­ли­кої ком­па­нії був не най­гір­шим, про­те й хва­ли­ти­ся бу­ло осо­бли­во ні­чим. На той час під­при­єм­ство орен­ду­ва­ло близь­ко 2000 га ріл­лі (ни­ні — по­над 8000 га), роз­та­шо­ва­них компактно дов­ко­ла с. Жов­тне­ве Мен­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­ської обла­сті. Но­ві за­снов­ни­ки під­при­єм­ства ви­зна­чи­ли прі­о­ри­те­тним роз­ви­ток ро­слин­ни­цтва, орі­єн­ту­ю­чись на ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­при­бу­тко­вих сіль­гос­пкуль­тур. Бу­ло ухва­ле­но прин­ци­по­ве рі­ше­н­ня за­сто­со­ву­ва­ти всі го­лов­ні скла­до­ві те­хно­ло­гій ви­ро­бни­цтва, щоб ні­ве­лю­ва­ти вплив не­рів­но­мір­но­сті опа­дів про­тя­гом се­зо­ну ве­ге­та­ції, ве­ли­ко­го роз­ма­ї­т­тя ґрун­тів, що ма­ють не­о­дна­ко­ве за­без­пе­че­н­ня до­сту­пни­ми NPK, їх не­о­дно­рі­дну стру­кту­ру для обро­бі­тку то­що.

Ми­ну­ло­го ро­ку основ­ни­ми куль­ту­ра­ми, які ви­ро­щу­ва­ло го­спо­дар­ство, бу­ли: ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, ози­ма пше­ни­ця, го­рох, соя та пи­во­вар­ний ячмінь.

Скла­до­ви­ми успі­шної ді­яль­но­сті в го­спо­дар­стві вва­жа­ють за­сто­су­ва­н­ня ви­со­ко­про­ду­ктив- но­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, до­брив, ори­гі­наль­них пе­сти­ци­дів і сіль­гос­пте­хні­ки, зда­тної вча­сно та про­ду­ктив­но за­сто­со­ву­ва­ти ре­сур­си. То­му у ці скла­до­ві го­спо­дар­ство ін­ве­сту­ва­ло зна­чні ко­шти.

На­сі­н­ня, що опти­маль­но під­хо­дить до мі­сце­вих клі­ма­ти­чних умов, ре­тель­но від­би­ра­ють у спів­пра­ці з про­від­ни­ми сві­то­ви­ми йо­го ви­ро­бни­ка­ми, за­сі­ва­ю­чи що­ро­ку до 70 га під ді­лян­ки роз­мно­же­н­ня рі­зних куль­тур. За­га­лом на по­лях го­спо­дар­ства що­ро­ку про­хо­дять ви­про­бо­ву­ва­н­ня по­над 100 рі­зних сор­тів і гі­бри­дів, ча­сти­ну з них оби­ра­ють спе­ці­а­лі­сти для подаль­шо­го то­вар­но­го ви­ро­бни­цтва.

З до­бри­ва­ми бу­ло ви­зна­чи­ти­ся важ­че. Пі­сля кіль­кох ро­ків по­шу­ків то­рік у го­спо­дар­стві по­ча­ли за­сто­со­ву­ва­ти без­во­дний амі­ак і КАС на за­галь­ній пло­щі близь­ко 700 га. З осе­ні під по­ля ку­ку­ру­дзи вро­жаю 2015 ро­ку бу­ло вне­се­но без­во­дний амі­ак на пло­щі 800 га. Основ­ні пе­ре­ва­ги для се­бе в йо­го вне­сен­ні го­спо­дар­ство ба­чить у змен­шен­ні ви­трат на вне­се­н­ня азо­тних до­брив, збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті від­да­чі від ді­ю­чої ре­чо­ви­ни для сіль­гос­пкуль­тур. Тут у пла­нах на май­бу­тнє тіль­ки на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги вне­се­н­ня КАС під ози­му пше­ни­цю та ячмінь і без­во­дно­го амі­а­ку — під ку­ку­ру­дзу.

У до­чір­ньо­му під­при­єм­стві «Зер­ня­тко» орі­єн­ту­ю­ться на за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних по­ту­жних і про­ду­ктив­них агре­га­тів. 2014 ро­ку бу­ло при­дба­но низ­ку су­ча­сних ма­шин, актив­но ко­ри­сту­ва­ли­ся еле­мен­та­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства та на­ві­га­цій­ним обла­дна­н­ням. Та­кож ми­ну­ло­го ро­ку вста­но­ви­ли ав­то­пі­дру­лю­ва­н­ня на тра­кто­рах й об­при­ску­ва­чах, до­по­мі­жні си­сте­ми від­клю­че­н­ня се­кцій на обро­бле­ній пло­щі для об­при­ску­ва­чів, при­дба­ли ба­зо­ву стан­цію. Зав­дя­ки на­яв­ній те­хні­ці ста­ло мо­жли­вим вча­сно та які­сно за­сто­со­ву­ва­ти те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­ту, здій­сню­ва­ти сів­бу, вно­си­ти до­бри­ва та пе­сти­ци­ди. От­же, яких показників бу­ло до­ся­гну­то?

Еко­но­мі­ка куль­тур у роз­рі­зі

У 2014 ро­ці структура сі­во­змі­ни го­спо­дар­ства вклю­ча­ла: ку­ку­ру­дзу — 2336 га, со­няш- ник — 1962 га, ози­му пше­ни­цю — 1706 га, го­рох — 468 га, сою — 880 га і пи­во­вар­ний ячмінь — 786 га. Ось як роз­по­ді­ли­ли­ся еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки по де­яких із цих сіль­гос­пкуль­тур.

Ку­ку­ру­дза

На один ге­ктар ви­ро­бни­цтва про­ду­кції в се­ре­дньо­му бу­ло ви­тра­че­но:

• 196 дол. США — по­сів­ний ма­те­рі­ал;

• 64 дол. США — за­со­би за­хи­сту ро­слин;

• 110 дол. США — до­бри­ва всіх форм;

• 130 дол. США — паль­но

ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли. Про­ду­кцію ре­а­лі­зо­ва­но за рин­ко­вою ці­ною 130 дол. США/га. Усьо­го за­галь­ні ви­тра­ти, вклю­ча­ю­чи амор­ти­за­цію, зар­пла­ту, ін­ші скла­до­ві ста­но­ви­ли 812 дол. США/га.

Отри­ма­но се­ре­дню вро­жай­ність куль­ту­ри 74 ц/га, що при­не­сло ва­ло­во­го до­хо­ду 962 дол. США/га, а чи­сто­го при­бу­тку — 150 дол. США/га.

Со­ня­шник

На один ге­ктар ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ви­тра­че­но:

• 72,3 дол. США — на по­сів­ний ма­те­рі­ал;

• 66 дол. США — за­со­би за­хи­сту ро­слин;

• 51 дол. США — до­бри­ва всіх форм;

• 70 дол. США — паль­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли.

Про­ду­кцію ре­а­лі­зо­ва­но за рин­ко­вою ці­ною 401 дол. США/га. Усьо­го за­галь­ні ви­тра­ти, вклю­ча­ю­чи амор­ти­за­цію, зар­пла­ту, ін­ші скла­до­ві — 546 дол. США/га.

Отри­ма­но се­ре­дню вро­жай­ність — 25 ц/га, що при­не­сло ва­ло­во­го до­хо­ду 1002 дол. США/га, а чи­сто­го при­бу­тку — 456 дол. США/га.

Ози­ма пше­ни­ця

На один ге­ктар ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ви­тра­че­но:

• 75 дол. США — на по­сів­ний ма­те­рі­ал;

• 86 дол. США — за­со­би за­хи­сту ро­слин;

• 140 дол. США — до­бри­ва всіх форм;

• 81 дол. США — паль­но-мас

тиль­ні ма­те­рі­а­ли. Про­ду­кцію ре­а­лі­зо­ва­но за рин­ко­вою ці­ною 153 дол. США/га. Усьо­го за­галь­ні ви­тра­ти, вклю­ча­ю­чи амор­ти­за­цію, зар­пла­ту, ін­ші скла­до­ві — 643 дол. США/га.

Отри­ма­но се­ре­дню вро­жай­ність — 60 ц/га, що при­не­сло ва­ло­во­го до­хо­ду 918 дол. США/га, а чи­сто­го при­бу­тку — 275 дол. США/га.

Го­рох

На один ге­ктар ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ви­тра­че­но: • 171 дол. США — на по­сів

ний ма­те­рі­ал; • 65 дол. США — за­со­би за

хи­сту ро­слин; • 71 дол. США — до­бри­ва

всіх форм; • 91 дол. США — паль­но-мас

тиль­ні ма­те­рі­а­ли. Про­ду­кцію ре­а­лі­зо­ва­но за рин­ко­вою ці­ною 250 дол. США/га. Усьо­го за­галь­ні ви­тра­ти, вклю­ча­ю­чи амор­ти­за­цію, зар­пла­ту, ін­ші скла­до­ві — 642 до­ла­рів США/га.

Отри­ма­но се­ре­дню вро­жай­ність — 41 ц/га, що при­не­сло ва­ло­во­го до­хо­ду 1025 дол. США/га, а чи­сто­го при­бу­тку — 383 дол. США/га.

Соя

На один ге­ктар ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ви­тра­че­но:

• 173 дол. США — по­сів­ний ма­те­рі­ал;

• 91 дол. США — за­со­би за­хи­сту ро­слин;

• 82 дол. США — до­бри­ва всіх форм; • 78 до­ла­рів США — паль­но

ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли. Про­ду­кцію ре­а­лі­зо­ва­но за рин­ко­вою ці­ною 435 дол. США/га. Усьо­го за­галь­ні ви­тра­ти, вклю­ча­ю­чи амор­ти­за­цію, зар­пла­ту, ін­ші скла­до­ві — 622 дол. США/га.

Отри­ма­но се­ре­дню вро­жай­ність — 19 ц/га, що при­не­сло ва­ло­во­го до­хо­ду 826 дол. США/ га, а чи­сто­го при­бу­тку — 204 дол. США/га.

Пи­во­вар­ний ячмінь

На один ге­ктар ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ви­тра­че­но:

• 83 дол. США — по­сів­ний ма­те­рі­ал;

• 91 дол. США — за­со­би за­хи­сту ро­слин;

• 118 дол. США — до­бри­ва всіх форм;

• 83 дол. США — паль­но-мас

тиль­ні ма­те­рі­а­ли. Про­ду­кцію ре­а­лі­зо­ва­но за рин­ко­вою ці­ною 182 дол. США/га. Усьо­го за­галь­ні ви­тра­ти, вклю­ча­ю­чи амор­ти­за­цію, зар­пла­ту, ін­ші скла­до­ві — 611 дол. США/га.

Отри­ма­но се­ре­дню вро­жай­ність — 50 ц/га, що при­не­сло ва­ло­во­го до­хо­ду 910 дол. США/га, а чи­сто­го при­бу­тку — 299 дол. США/га.

Ва­жли­ві по­ясне­н­ня

Як свід­чать опи­са­ні ви­ще по­ка­зни­ки, со­ня­шник ви­явив­ся най­більш рен­та­бель­ною куль­ту­рою для го­спо­дар­ства. Однак дру­гим став го­рох, який ра­ні­ше вза­га­лі вва­жав­ся ма­ло­при­бу­тко­вим. Це пов’яза­но не ли­ше із си­ту­а­ці­єю на рин­ку зер­на у 2014 ро­ку, а й про­да­жем про­ду­кції в най­ви­гі­дні­ші ча­со­ві пе­рі­о­ди. Та­кож на­го­ло­си­мо, що го­спо­дар­ство по­ки що не має вла­сно­го су­ча­сно­го зер­но­су­шиль­но­го обла­дна­н­ня та схо­вищ. На­то­мість під по­тре­би за­лу­ча­ють су­шар­ки су­сі­дів-го­спо­дарств (спла­чу­ю­чи зна­чні ко­шти за су­ші­н­ня та до­роб­ку зер­на, що не вклю­че­но у ці да­ні) і під­ло­го­ві скла­ди, а та­кож пла­сти­ко­ві ру­ка­ви. Та­ким чи­ном, пев­ну ча­сти­ну про­ду­кції го­спо­дар­ству до­во­ди­ло­ся про­да­ва­ти фа­кти­чно з «ко­ліс», а ре­шту — пі­сля збе­рі­га­н­ня в плів­ці та до­роб­ки на орен­до­ва­но­му обла­днан­ні.

Сер­гій В’ялий, спів­за­снов­ник ДП «Зер­ня­тко»

У го­спо­дар­стві ви­ко­ри­сто­ву­ють пла­сти­ко­ві мі­шки-ру­ка­ва для збе­рі­га­н­ня збіж­жя

Парк сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки під­при­єм­ства

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.