Як ви­ро­щу­ють фо­рель на Хар­ків­щи­ні

Ри­бни­цтво бу­ло та є одні­єю з най­за­гад­ко­ві­ших га­лу­зей сіль­сько­го го­спо­дар­ства. З одно­го бо­ку — існує й на­віть роз­ви­ва­є­ться, а з ін­шо­го — ді­зна­тись про си­ту­а­цію, як мо­ви­ться, «зсе­ре­ди­ни» май­же не­ре­аль­но: ко­ли­шні ри­бго­спи по­сту­по­во пе­ре­хо­дять у при­ва­тні ру­ки

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ГЛОТОВА

З чо­го роз­по­ча­ло­ся під­при­єм­ство «Ри­ба­нов»?

— З 2003 ро­ку ми в екс­пе­ри­мен­таль­них рам­ках ви­ро­щу­ва­ли ри­бу в ма­лих об­ся­гах в аква­рі­у­мах — та­ким чи­ном на­бу­ва­ли до­сві­ду. По­сту­по­во в нас по­ча­ло ви­хо­ди­ти — з’яви­лись ін­ве­сто­ри, які спри­я­ли роз­ви­тку під­при­єм­ства. У трав­ні 2004 ро­ку за 50 км від Хар­ко­ва (c. Но­ва Во­до­ла­га) бу­ло ство­ре­но СТОВ «Схі­дно­укра­їн­ський центр з роз­ве­де­н­ня цін­них ви­дів ри­би «МЖА». На­при­кін­ці ро­ку з до­сві­ду поль­ських ко­лег бу­ла за­про­ва­дже­на за­мкну­та си­сте­ма во­до­по­ста­ча­н­ня, за якої ство­рю­ю­ться най­спри­я­тли­ві­ші умо­ви для ви­ро­щу­ва­н­ня ри­би.

У 2007 ро­ці при­дба­ли фермерське го­спо­дар­ство в се­лі Пав­лів­ка Хар­ків­ській обла­сті, яке пе­ре­о­бла­дна­ли на спе­ці­а­лі­зо­ва­не ри­бо­во­дне го­спо­дар­ство. Основ­ною ме­тою ста­ло ви­ро­щу­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ція жи­вої ри­би цін­них по­рід. На сьо­го­дні за­галь­на площа ри­бо­во­дних ба­сей­нів у на­шо­му го­спо­дар­стві ста­но­вить 1450 ква­дра­тних ме­трів.

Ко­ли стар­ту­ва­ли пер­ші про­да­жі?

— Із 2008 ро­ку ми всту­пи­ли в актив­ну фа­зу роз­ви­тку ком­па­нії — по­ча­ли пра­цю­ва­ти з тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми, ма­га­зи­на­ми, а та­кож при­ва­тни­ми по­ку­пця­ми, яким ці­ка­ва ри­ба для утри­ма­н­ня у при­ва­тних став­ках.

Ри­бу яких ви­дів ви ви­ро­щу­є­те?

— Основ­ний вид — це ри­ба ро­ди­ни ло­со­се­вих, зокре­ма, рай­ду­жна та струм­ко­ва фо­рель, а та­кож ро­ди­ни осе­тро­вих — бе­стер, стер­лядь, лен­ський осе­тер. Із 2013 ро­ку на­ше під­при­єм­ство до­сить успі­шно ви­ро­щує ка­наль­но­го со­ма.

Який об­сяг ри­би ви ви­ро­бля­є­те що­рі­чно?

— Об­ся­ги про­да­жів ду­же силь­но ва­рі­ю­ю­ться — за­ле­жно від се­зо­ну та по­пи­ту по­ку­пців. На сьо­го­дні ми в се­ре­дньо­му про­тя­гом ро­ку про­да­є­мо 250 т ри­би. Не ска­жу, що цей по­ка­зник ве­ли­кий, про­те до­ста­тній для то­го, щоб бу­ти кон­ку­рен­тним го­спо­дар­ством. Сьо­го­дні ми ви­ро­щу­є­мо та про­да­є­мо ри­бу тіль­ки в тор­го­ві то­чки. Жо­дної до­да­тко­вої ро­бо­ти ми не про­во­ди­мо.

Які тру­дно­щі є у ви­ро­щу­ван­ні цих ви­дів ри­би?

— Із ко­ро­по­ви­ми на­ба­га­то про­сті­ше: пе­ре­ва­жна кіль­кість ри­бго­спів по­слу­го­ву­ю­ться при­ро­дною кор­мо­вою ба­зою — во­ни ні­чо­го не ро­блять, а фа­кти­чно че­ка­ють, ко­ли ри­ба ви­ро­сте. Що­прав­да, й при­бу­тки в ко­ро­пів­ни­цтві по­рів­ня­но мен­ші. Ми зро­би­ли став­ку на ви­ро­щу­ва­н­ня цін­них ви­дів риб, а во­ни прим­хли­ві що­до утри­ма­н­ня. Аби ви­ро­щу­ва­ти та­ку ри­бу в шту­чних умо­вах, по­трі­бно до­кла­сти чи­ма­ло зу­силь як фі­нан­со­вих, так і те­хно­ло­гі­чних. Тре­ба ба­га­то ува­ги при­ді- ли­ти гі­дро­хі­мі­чно­му скла­ду во­ди, вмі­сту ки­сню, кор­му — за всім цим по­трі­бен не­зу­пин­ний 24-го­дин­ний кон­троль. На­при­клад, ця ри­ба в рі­зно­му ві­ці по­тре­бує рі­зних умов утри­ма­н­ня, і щоб во­на пра­виль­но роз­ви­ва­лась і ви­ро­сла здо­ро­вою, ва­жли­ві всі, на­віть най­мен­ші де­та­лі. До­сить ча­сто я ба­чу, як по-ама­тор­ськи ви­ро­щу­ють ри­бу, не­про­фе­сій­но, і по­вір­те, від та­кої ді­яль­но­сті отри­ма­ти ри­бу пре­мі­ум яко­сті не­ре­аль­но.

Ви зга­да­ли про кор­мо­ву ба­зу. Кор­ми для ри­би в Укра­ї­ні не ви­ро­бля­ють?

— Так, ми ви­му­ше­ні ку­пу­ва­ти еко­ло­гі­чно чи­сті зба­лан­со­ва­ні кор­ми у Фран­ції, Гол­лан­дії, адже тіль­ки во­ни мі­стять опти­маль­ну кіль­кість по­трі­бних ре­чо­вин для ро­сту й роз­ви­тку фо­ре­лі. Ін­ші ви­ди риб — со­ма й осе­трів ми го­ду­є­мо при­ро­дною кор­мо­вою ба­зою.

Хто на сьо­го­дні є по­ку­пця­ми про­ду­кції ва­шо­го під­при­єм­ства?

— Про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су ми пра­цю­є­мо з ма­га­зи­ном GoodWine та по­сту­по­во пе­ре­хо­ди­мо до спів­пра­ці з ве­ли­ки­ми тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми. Іще один се­гмент — це го­те­лі та ре­сто­ра­ни. На жаль, оскіль­ки це про­дукт ні­ше­вий, то зна­йти на ньо­го по­ку­пців не так лег­ко — на ба­за­рі йо­го ні­хто не купить. Однак це во­дно­час є пе­ре­ва­гою, адже ми ду­же ре­тель­но ста­ви­мо­ся до яко­сті, сві­жо­сті кін­це­во­го про­ду­кту й від­по­від­а­є­мо за ньо­го.

На­скіль­ки вза­га­лі мо­жна ка­за­ти про роз­ви­ток цьо­го се­гмен­та й про кон­ку­рен­цію в ньо­му?

— В Укра­ї­ні є та­кі го­спо­дар­ства, але їх не біль­ше як 5 штук. То­му про кон­ку­рен­цію в се­гмен­ті сьо­го­дні го­во­ри­ти не до­во­ди­ться. Аква­куль­ту­ра в Укра­ї­ні роз­ви­ну­та не­до­ста­тньо, на мій по­гляд, у на­шій дер­жа­ві не­має куль­ту­ри спо­жи­ва­н­ня ри­би.

Тоб­то рен­та­бель­ність бі­зне­су не є ви­со­кою?

— Рен­та­бель­ним бі­знес мо­же бу­ти ли­ше за одні­єї умо­ви — ко­ли бу­де по­пит та збут. На сьо­го­дні ко­жен про­да­вець розв’язує це пи­та­н­ня са­мо­туж­ки — ні­якої до­по­мо­ги чи пре­фе­рен­цій ми не отри­му­є­мо, тож ка­за­ти про оку­пність ка­пі­та­ло­вкла­день важ­ко. Рі­вень жи­т­тя на­се­ле­н­ня не до­зво­ляє ку­пу­ва­ти зви­чай­ну ри­бу для що­ден­но­го ра­ціо­ну, то що вже ка­за­ти про стер­лядь чи осе­трів?

Що ви ро­би­те для змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва ри­би на під­при­єм­стві?

— Сьо­го­дні кі­ло­грам на­шої ри­би ко­штує 165 грн, то­му, зро­зумі­ло, що да­ле­ко не ко­жен мо­же її со­бі до­зво­ли­ти. Однак змен­ши­ти со­бі­вар­тість по­ки що не мо­же­мо. Ми ду­же силь­но за­ле­жи­мо від кур­су ва­лют і йо­го ко­ли­ва­н­ня. Так, шу­ка­є­мо но­ві те­хно­ло­гії, але це, зно­ву ж та­ки, дов­го­три­ва­лі про­е­кти, на які по­трі­бні по­ча­тко­ві ін­ве­сти­ції. Та­ким чи­ном оку­пність у ри­бно­му бі­зне­сі є на сьо­го­дні чи­мось не­ре­аль­ним. При­найм­ні се­ред мо­їх ко­лег я не знаю го­спо­дарств, які б пра­цю­ва­ли на пов­ну по­ту­жність і на­ро­щу­ва­ли ви­ро­бни­цтво. Кри­за урів­ня­ла всі го­спо­дар­ства — і ве­ли­кі, і ма­лі.

Чи над­хо­ди­ли до вас про­по­зи­ції що­до екс­пор­ту укра­їн­ської фо­ре­лі за кор­дон?

— Так, по­тен­цій­но екс­пор­ту­ва­ти ри­бу мо­жна, про­те по­ки що ми пов­ні­стю орі­єн­то­ва­ні на укра­їн­ський ри­нок. Крім то­го, щоб пра­цю­ва­ти з Єв­ро­пою, по­трі­бні ве­ли­кі пар­тії про­ду­кції.

Чи пла­ну­є­те на­ро­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво?

— Ми бу­ду­є­мо до­да­тко­ві ін­ку­ба­цій­ні це­хи для роз­ви­тку по­сад­ко­во­го ма­те­рі­а­лу, де бу­де близь­ко 100 000 ри­би.

Чи ви­ма­гає та­ка ді­яль­ність спе­ці­аль­но­го обла­дна­н­ня?

— Так, і це одна з най­біль­ших про­блем. Обла­дна­н­ня ми ку­пу­ва­ли у Єв­ро­пі. Ча­сти­ну із по­трі­бно­го ро­би­ли са­мо­туж­ки за вла­сно­руч ство­ре­ни­ми ма­ке­та­ми або за­мов­ля­ли укра­їн­ським ком­па­ні­ям. Ця ні­ша аб­со­лю­тно не зайня­та, тож ці­ни — ду­же ви­со­кі. Ли­ше у це обла­дна­н­ня ми вкла­ли де­ся­тки ти­сяч до­ла­рів.

Ан­дрій Ато­жен­ко, ди­ре­ктор ком­па­нії «Ри­ба­нов»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.