Спра­ва на міль­йо­ни

Сві­то­вий банк обі­цяє до­по­мог­ти з від­нов­ле­н­ням зро­ше­н­ня на пів­дні Укра­ї­ни.

AgroMarket - - НОВИНИ -

Одні­єю з ва­жли­вих про­блем укра­їн­ських зро­шу­валь­них си­стем є вну­трі­шньо­го­спо­дар­ська ме­ре­жа. Осо­бли­во го­стро сто­ять пи­та­н­ня вла­сно­сті, екс­плу­а­та­ції та кон­тро­лю. На­пря­му із цим пов’яза­ні ін­ші про­бле­ми, зокре­ма що­до вла­сно­сті на зем­лю, дов­го­стро­ко­вої орен­ди. До та­ко­го ви­снов­ку ді­йшли екс­пер­ти Сві­то­во­го бан­ку, які від­ві­да­ли Укра­ї­ну.

«Най­ди­во­ви­жні­шим для де­ле­га­ції бу­ло те, що в низ­ці ре­гіо­нів і ра­йо­нів ми сти­кну­ли­ся з про­бле­мою від­су­тно­сті або, від­вер­то ка­жу­чи, роз­гра­бу­ва­н­ня си­сте­ми зро­ше­н­ня, її ін­фра­стру­кту­ри. Во­на бу­ла про­сто ви­ко­па­на. Пі­сля цьо­го стає зро­зумі­лим, чо­му тіль­ки 25% зе­мель зро­шу­ю­ться», — за­явив екс­перт із пи­тань пе­ре­да­чі управ­лі­н­ня си­стем зро­ше­н­ня Сві­то­во­го бан­ку Сем Джон­сон. За сло­ва­ми екс­пер­та, на­віть як­би на­со­сні стан­ції бу­ли б у по­ряд­ку, все одно во­ду для зро­ше­н­ня не­мо­жли­во до­став­ля­ти на по­ля че­рез зруй­но­ва­ність ін­фра­стру­кту­ри. Про­блем­ним пи­та­н­ням вну­трі­шньо­го­спо­дар­ських ме­реж та­кож ста­ла від­су­тність вла­сни­ків або пе­ре­да­ча ме­реж на ба­ланс сіль­ським і се­ли­щним ра­дам, які не мо­гли ни­ми ефе­ктив­но управ­ля­ти.

Ко­мен­ту­ю­чи мо­жли­ві умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня, екс­перт роз­по­вів, що існує два сце­на­рії на­да­н­ня по­зи­ки. «Існує жорс­ткі­ша схе­ма, за якою кре­дит по­ді­бний до по­зи­ки ко­мер­цій­но­го бан­ку. Від­по­від­но до м’яко­го ва­рі­ан­та, кре­дит мо­же на­да­ва­ти­ся, на­при­клад, на 50 ро­ків за став­ки мен­шої ніж 1%», — до­дав Джон­сон.

1,5–2 млрд дол. США — са­ме та­ка су­ма, за по­пе­ре­дні­ми роз­ра­хун­ка­ми, мо­же бу­ти ін­ве­сто­ва­на в мо­дер­ні­за­цію зро­шу­валь­них си­стем Укра­ї­ни. Про це, на­га­да­є­мо, не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ли укра­їн­ські чи­нов­ни­ки. А цьо­го ро­ку по­са­дов­ці взя­ли­ся ре­а­ні­му­ва­ти кон­це­пцію «Стра­те­гії роз­ви­тку зро­ше­н­ня на пів­дні Укра­ї­ни в умо­вах змі­ни клі­ма­ту», роз­роб­ка якої бу­ла за­де­кла­ро­ва­на у ве­ре­сні 2013-го.

«Ми пра­цю­є­мо над від­нов­ле­н­ням зро­ше­н­ня в пів­ден­них ре­гіо­нах ра­зом з екс­пер­та­ми Сві­то­во­го бан­ку. Збіль­ше­н­ня пло­щі зро­ше­н­ня до­зво­лить що­рі­чно, не­за­ле­жно від по­го­дних умов, до­да­тко­во отри­му­ва­ти по­над 10 млн тонн про­ду­кції ро­слин­ни­цтва й ство­ри­ти на­дій­ну кор­мо­ву ба­зу для тва­рин­ни­цтва, а та­кож зна­чно збіль­ши­ти екс­порт­ний по­тен­ці­ал аграр­но­го се­кто­ра Укра­ї­ни», — за­зна­чи­ла за­сту­пник очіль­ни­ка Мі­нАПіП з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Вла­ди­сла­ва Ру­ти­цька. Пред­став­ни­ки Сві­то­во­го бан­ку за­зна­ча­ють, що від­нов­ле­н­ня си­сте­ми іри­га­ції — ва­жли­ва скла­до­ва на шля­ху до ре­а­лі­за­ції цьо­го по­тен­ці­а­лу. «Під­трим­ка агро­бі­зне­су — один із прі­о­ри­те­тів гру­пи Сві­то­во­го Бан­ку в Укра­ї­ну, і ми го­то­ві й да­лі під­три­му­ва­ти про­е­кти, що спри­я­ють подаль­шо­му роз­ви­тку се­кто­ра. IFC го­то­вий під­три­му­ва­ти при­ва­тні ком­па­нії в се­кто­рі та за­лу­ча­ти екс­пер­тів, що змо­жуть по­ді­ли­ти­ся най­но­ві­ши­ми пра­кти­ка­ми в агро­бі­зне­сі», — на­го­ло­си­ла Оле­на Во­ло­ши­на, го­ло­ва укра­їн­сько­го пред­став­ни­цтва IFC. Як по­ві­дом­ля­ли ра­ні­ше ін­фор­ма­цій­ні агент­ства з по­си­ла­н­ням на очіль­ни­ка Мі­нАПіП Оле­ксія Пав­лен­ка, пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня мо­дер­ні­за­ції іри­га­цій­них си­стем обго­во­рю­ва­ло­ся та­кож і з ки­тай­ськи­ми пар­тне­ра­ми в рам­ках дру­го­го ета­пу кре­ди­ту­ва­н­ня укра­їн­сько­го АПК на 1,5 млрд дол. Крім то­го, 1 млрд дол. у мо­дер­ні­за­цію укра­їн­ських зро­шу­валь­них си­стем ма­ли на­мір ін­ве­сту­ва­ти ком­па­нії із Са­у­дів­ської Ара­вії. До­бре, ко­ли, як то ка­жуть, обі­ця­но­го не три ро­ки до­ве­де­ться че­ка­ти...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.