Бу­де сер­віс ці­лий рік

У Чер­ні­гів­ській обла­сті роз­по­чав ро­бо­ту но­вий ре­гіо­наль­ний центр ТОВ «Агро­те­хсо­юз».

AgroMarket - - НОВИНИ -

Від­кри­т­тя но­во­го ре­гіо­наль­но­го цен­тру ди­ле­ра CLAAS — ком­па­нії «Агро­те­хсо­юз» у Ні­жин­сько­му ра­йо­ну Чер­ні­гів­ської обла­сті — ста­ло ва­жли­вою про­фе­сій­ною під­трим­кою для агра­рі­їв про­тя­гом усьо­го ро­ку. Від­те­пер сіль­го­спви­ро­бни­ки, що пра­цю­ють на сво­їх по­лях із те­хні­кою CLAAS, Lemken і Horsch, бу­дуть за­без­пе­че­ні в се­зон ви­со­ко­про­фе­сій­ним сер­ві­сом й ори­гі­наль­ни­ми за­па­сни­ми ча­сти­на­ми до сво­їх ма­шин.

Но­вий ре­гіо­наль­ний центр ТОВ «Агро­те­хсо­юз» роз­та­шо­ва­ний на пе­ре­хре­сті трас Кі­пті — Глу­хів (М02) і Чер­ні­гів — При­лу­ки (Р67). На йо­го те­ри­то­рії діє ви­став­ко­вий май­дан­чик, де агро­ви­ро­бни­ки мо­жуть обра­ти для се­бе по­трі­бну те­хні­ку. Склад за­па­сних ча­стин до­ста­тньо міс­ткий і опе­ра­тив­но по­пов­ню­є­ться що­ти­жня, тож під час се­зо­ну ди­лер швид­ко змо­же до­ста­ви­ти по­трі­бні зап­ча­сти­ни. Та­кож у цен­ті пра­цює те­хні­чна май­стер­ня, обла­дна­на за остан­нім сло­вом те­хні­ки, де спе­ці­а­лі­сти мо­жуть про­во­ди­ти пра­виль­ну ді­а­гно­сти­ку та швид­ко ви­яви­ти при­чи­ну по­лом­ки ма­ши­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.