Акти­ви HarvEast хо­чуть кон­тро­лю­ва­ти се­па­ра­ти­сти

AgroMarket - - НОВИНИ -

Взя­ти під кон­троль сіль­госп­під­при­єм­ства хол­дин­гу HarvEast, під­кон­троль­но­го олі­гар­хам Рі­на­ту Ахме­то­ву та Ва­ди­му Но­вин­сько­му, має на­мір гла­ва са­мо­про­го­ло­ше­ної «ре­спу­блі­ки» на Дон­ба­сі Оле­ксандр За­хар­чен­ко. «Но­во­а­зовськ, усі під­при­єм­ства, що вхо­дять до HarvEast, а це ве­ли­кі під­при­єм­ства з роз­ве­де­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би та мо­ло­чні фер­ми, ма­ють бу­ти взя­ті під “дер­жав­ний кон­троль”. За­без­пе­че­н­ня м’ясом і мо­ло­ком — це пер­шо­чер­го­ве зав­да­н­ня “дер­жа­ви”», — за­явив За­хар­чен­ко під час пря­мої лі­нії з на­се­ле­н­ням.

У 2011 ро­ці най­біль­ший хол­динг Укра­ї­ни СКМ і йо­го пар­тнер по гір­ни­чо-ме­та­лур­гій­но­му бі­зне­су «Смарт-Хол­динг» ство­ри­ли на ба­зі сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів Ма­рі­у­поль­сько­го ме­та­лур­гій­но­го ком­бі­на­ту ім. Іл­лі­ча (ММК ім. Іл­лі­ча, До­не­цька обл.) Сіль­сько­го­спо­дар­ський хол­динг «Гру­па HarvEast» із зе­мель­ним бан­ком по­над 200 тис. га. HarvEast роз­ви­ває ро­слин­ни­цтво та мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Як ві­до­мо, 100% акцій ЗАТ «СКМ» на­ле­жать Рі­на­ту Ахме­то­ву. Основ­ним бе­не­фі­ці­а­ром «Смар­тхол­дин­гу» є Ва­дим Новинський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.