Опу­блі­ко­ва­но по­ря­док зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни за­твер­див по­ря­док ви­ко­ри­ста­н­ня 300 млн грн, пе­ред­ба­че­них у держ­бю­дже­ті Укра­ї­ни на про­гра­му ком­пен­са­ції від­со­тко­вих ста­вок за кре­ди­та­ми під­при­єм­ствам агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу. Від­по­від­ний по­ря­док за­твер­дже­но по­ста­но­вою уря­ду №300.

Згі­дно з до­ку­мен­том, ком­пен­са­ція ста­вок за кре­ди­та­ми для суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня в АПК на­да­ва­ти­ме­ться в роз­мі­рі 50% облі­ко­вої став­ки Нац­бан­ку, що діє на мо­мент на­ра­ху­ва­н­ня від­со­тків. Та­кож пе­ре­дба­ча­є­ться, що ком­пен­са­ція на­да­ва­ти­ме­ться на кон­кур­сній осно­ві за умо­ви, що су­ма від­со­тків за ко­ри­сту­ва­н­ня кре­ди­том не пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме 30% рі­чних. Ком­пен­са­ції під­ля­га­ти­муть від­со­тко­ві став­ки за кре­ди­та­ми, отри­ма­ни­ми на за­ку­пів­лю на­сі­н­ня, мі­не­раль­них до­брив, ЗЗР, кор­мів, ве­т­пре­па­ра­тів, сіль­гос­пте­хні­ки й обла­дна­н­ня, а та­кож бу­дів­ни­цтво тва­рин­ни­цьких ферм, за­ку­пів­лю ху­до­би, пти­ці та ін. У той же час ком­пен­са­ції ста­вок не на­да­ва­ти­му­ться по­зи­чаль­ни­кам, що­до яких по­ру­ше­но спра­ви про бан­крут­ство, а та­кож ком­па­ні­ям, що ма­ють про­стро­че­ну за­бор­го­ва­ність пе­ред держ­бю­дже­том або Пен­сій­ним фон­дом. Роз­гля­да­ю­чи за­яв­ки на ком­пен­са­цію від­со­тко­вих ста­вок, кон­кур­сні ко­мі­сії в пер­шу чер­гу по­вин­ні бу­дуть від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу під­при­єм­ствам, ви­ру­чка яких за остан­ній рік не пе­ре­ви­щу­ва­ла 10 млн грн, а в дру­гу чер­гу — під­при­єм­ствам, що ви­ро­щу­ють ко­рів й ін­шу ВРХ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.