«Байєр» по­пе­ре­див про наслідки уго­ди між «Мон­сан­то» й «Син­ген­та»

AgroMarket - - НОВИНИ -

За по­ві­дом­ле­н­ня­ми ЗМІ, «Байєр Кро­пСайєнс» за­сте­рі­гає, що по­гли­на­н­ня ком­па­нії «Син­ген­та» ком­па­ні­єю «Мон­сан­то» по­тре­бує ге­не­раль­но­го пе­ре­гля­ду стра­те­гі­чних основ, вклю­ча­ю­чи крос-лі­цен­зій­ні уго­ди від усіх ком­па­ній, що за­йма­ю­ться НДДКР у га­лу­зі.

Bloomberg опу­блі­ку­вав коментар ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра «Байєр Кро­пСайєнс» Лайа­на Кон­до­на: «Всьо­го шість грав­ців рин­ку вкладають ко­шти в НДДКР у га­лу­зі, то­му, якщо дві най­біль­ших ком­па­нії об’єд­ну­ю­ться, це не­ми­ну­че зму­сить ін­ших уча­сни­ків пе­ре­гля­ну­ти свої стра­те­гії». На­га­да­є­мо, що дру­га про­по­зи­ція «Мон­сан­то» що­до ку­пів­лі «Син­ген­ти» за 45 млрд дол. бу­ла від­хи­ле­на че­рез не­від­по­від­ність ці­но­вих очі­ку­вань. «Ду­же ба­га­то змін на рин­ку від­бу­де­ться, пов’яза­них з ін­те­ле­кту­аль­ною вла­сні­стю, зокре­ма з крос-лі­цен­зу­ва­н­ням, які на­ста­нуть за та­кою ве­ли­кою уго­дою. Та­ким чи­ном, бу­де по­ру­ше­но без­ліч вну­трі­шніх вза­є­мо­за­ле­жно­стей, що обов’яз­ко­во до­ко­рін­но впли­не на стра­те­гію роз­ви­тку всіх ве­ли­ких грав­ців га­лу­зі», — по­пе­ре­джає Лайан Кон­дон.

Якщо уго­да все ж та­ки від­бу­де­ться, то отри­ма­на в ре­зуль­та­ті ком­па­нія по­ся­де про­від­ні по­зи­ції на сві­то­во­му сіль­го­с­прин­ку, про­по­ну­ю­чи на­сі­н­ня та хі­мі­ка­ти фер­ме­рам по всьо­му сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.