Бу­дів­ни­цтво зер­но­во­го тер­мі­на­лу «Кар­гілл» під за­гро­зою

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ком­па­нію «Кар­гілл» су­до­вим рі­ше­н­ням по­зба­ви­ли мо­жли­во­сті ре­а­лі­зу­ва­ти про­ект зер­но­во­го тер­мі­на­лу в Оде­ській обла­сті. «Пі­сля втра­ти ви­ро­бни­чих і еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей у До­не­цьку для ком­па­нії це озна­ча­ти­ме кар­ди­наль­ний пе­ре­гляд сво­єї ін­ве­сти­цій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні», — за­явив кон­суль­тант ком­па­нії Ру­слан Пав­лен­ко. Май­дан­чик на те­ри­то­рії Іл­лі­чів­сько­го мор­сько­го пор­ту, на яко­му має роз­по­ча­ти­ся бу­дів­ни­цтво тер­мі­на­ла, Київський го­спо­дар­ський суд 8 черв­ня 2015 пе­ре­дав «Дель­та Бан­ку». Це су­до­ве рі­ше­н­ня ви­я­ви­ло­ся не­спо­ді­ва­ним для ком­па­нії «Кар­гілл». У ком­па­нії на­го­ло­си­ли, що ця судова тя­га­ни­на є про­дов­же­н­ням істо­рії з нез’ясо­ва­ним бан­крут­ством «Дель­та-бан­ку», яке по­ру­ши­ло пи­та­н­ня що­до чи­сто­ти йо­го по­пе­ре­дньої го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. За сло­ва­ми Ру­сла­на Пав­лен­ка, сьо­го­дні між­на­ро­дна ком­па­нія «Кар­гілл» має ви­рі­ши­ти, як їй по-но­во­му бу­ду­ва­ти від­но­си­ни з дер­жа­вою Укра­ї­на. «Ві­до­мо, що “Кар­гілл” на­пра­вив ке­рів­ни­цтву Укра­ї­ни лист із про­ха­н­ням спри­я­ти вста­нов­лен­ню єди­них правил й умов для всіх ін­ве­сто­рів. Час спли­ває, про­те зво­ро­тної ре­а­кції не­має», — ре­зю­му­вав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.