Ро­сія за­про­ва­ди­ла но­ві ми­та на екс­порт пше­ни­ці

AgroMarket - - НОВИНИ -

З 1 ли­пня 2015 ро­ку на­бра­ло чин­но­сті но­ве ми­то на екс­порт пше­ни­ці з Ро­сійьскої Фе­де­ра­ції.

Роз­мір ми­та роз­ра­хо­ву­є­ться за фор­му­лою: 50% вар­то­сті зер­на мі­нус 5,5 тис. руб./т, до то­го ж ми­то не мо­же ста­но­ви­ти мен­ше ніж 50 руб./т.

Як при­пу­ска­ють пред­став­ни­ки ро­сій­сько­го уря­ду, обра­ний ва­рі­ант ми­та — ком­про­мі­сний, він до­зво­лить ста­бі­лі­зу­ва­ти вну­трі­шні ці­ни на про­до­воль­ство й кор­ми, не ви­кли­ка­ю­чи зна­чно­го па­ді­н­ня рен­та­бель­но­сті га­лу­зі та зни­же­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці в кра­ї­ні. Ці за­хо­ди в ро­сій­ській вла­ді роз­гля­да­ють як тим­ча­со­ві.

На­пе­ре­до­дні по­ча­тку дії ми­та ро­сій­ські екс­пор­те­ри актив­но ві­дван­та­жу­ва­ли зер­но за кор­дон, пра­гну­чи до 1 ли­пня збу­ти по­біль­ше. На єв­ро­пей­ських рин­ках пше­ни­ці весь цей час по­сту­по­во зро­ста­ло на­пру­же­н­ня че­рез очі­ку­ва­не зни­же­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту пше­ни­ці з Ро­сії та змен­ше­н­ня кон­ку­рен­ції на се­ред­зем­но­мор­ських рин­ках зер­но­вої. Те­пер во­но до­ся­гло сво­єї куль­мі­на­ції, оскіль­ки на ба­га­тьох рин­ках збу­ту ро­сій­ська пше­ни­ця з 1 ли­пня цьо­го ро­ку ста­не не­кон­ку­рен­то­спро­мо­жною за сво­єю ці­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.