Ком­па­нія «НІБУЛОН» за­пу­сти­ла еле­ктрон­ний тен­дер­ний май­дан­чик

AgroMarket - - НОВИНИ -

Ком­па­нія «НІБУЛОН» із сі­чня цьо­го ро­ку ре­а­лі­зує ком­пле­ксний про­ект з упро­ва­дже­н­ня кор­по­ра­тив­ної си­сте­ми управ­лі­н­ня IT-Enterprise, в рам­ках яко­го по­чав ро­бо­ту еле­ктрон­ний тен­дер­ний май­дан­чик. У по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби йде­ться, що «НІБУЛОН» має на­мір про­во­ди­ти тен­де­ри на по­ста­ча­н­ня ма­те­рі­а­лів, то­ва­рів і на­да­н­ня по­слуг. На сай­ті тен­дер­но­го май­дан­чи­ка пі­сля ре­є­стра­ції з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість пе­ре­гля­да­ти всі тен­де­ри та по­да­ва­ти ко­мер­цій­ні про­по­зи­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.