За­па­сли­ся під зав’яз­ку

Мар­ке­тин­го­вий рік Укра­ї­на за­кін­чує з ре­кор­дно ви­со­ки­ми пе­ре­хі­дни­ми за­ли­шка­ми вро­жаю. Що це мо­же озна­ча­ти для рин­ку?

AgroMarket - - ТРЕНДИ - Оле­на СИНЮТА

Ще до за­кін­че­н­ня мар­ке­тин­го­во­го ро­ку в Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки кон­ста­ту­ва­ли но­вий ре­кор­дний об­сяг екс­пор­ту зер­но­вих. У черв­ні по­то­чний об­сяг екс­пор­то­ва­но­го збіж­жя ста­но­вив по­над 34,3 млн тонн (про­ти 32,4 млн тонн по­пе­ре­дньо­го МР), а за­га­лом аграр­ний екс­порт за­без­пе­чує чи­сте над­хо­дже­н­ня в Укра­ї­ну до 30 млн до­ла­рів що­дня. Як це по­зна­чи­ло­ся на при­бу­тках агро­ви­ро­бни­ків і як скла­да­є­ться зер­но­ва рин­ко­ва кон’юн­кту­ра ни­ні, ді­зна­ва­ли­ся жур­на­лі­сти га­зе­ти «Агро­Мар­кет».

Ро­бо­та для екс­пор­те­рів

За під­ра­хун­ка­ми ра­дни­ка пре­зи­ден­та Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції, екс­пер­та аграр­них рин­ків Сер­гія Сто­я­но­ва, об­ся­ги пе­ре­хі­дних за­ли­шків зер­но­вих на кі­нець мар­ке­тин­го­во­го ро­ку б’ють усі ан­ти­ре­кор­ди — 12 млн тонн, з яких на скла­дах за­ли­ша­є­ться 5,8 млн тонн пше­ни­ці, 4,9 млн тонн — ку­ку­ру­дзи та 1,3 млн тонн — ячме­ню. Це — без ура­ху­ва­н­ня зер­на, що пе­ре­бу­ває на збе­рі­ган­ні в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня (їхня час­тка у ва­ло­во­му зби­ран­ні зер­но­вих — по­над 20%). На пе­ре­ко­на­н­ня екс­пер­та, та­ких об­ся­гів збіж­жя то­рі­шньо­го вро­жаю ви­ста­чить укра­їн­цям що­най­мен­ше на пів­ро­ку (і на про­до­воль­че спо­жи­ва­н­ня, і на фу­раж). Екс­перт за­ува­жує, що та­ка си­ту­а­ція скла­ла­ся не без уча­сті про­філь­но­го мі­ні­стер­ства (Мі­нАПіП), яке на по­ча­тку ни­ні­шньо­го ро­ку фа­кти­чно обме­жу­ва­ло екс­порт про­до­воль­чої пше­ни­ці, «вмов­ля­ю­чи» екс­пор­те­рів утри­му­ва­ти­ся від ньо­го. На­га­да­є­мо, в сі­чні між вла­дою й уча­сни­ка­ми рин­ку вко­тре під­пи­са­но ме­мо­ран­дум що­до від­но­сної ме­жі об­ся­гів екс­пор­ту, який сто­су­вав­ся го­лов­но про­до­воль­чої пше­ни­ці, екс­порт якої уряд «по­про­сив» трей­де­рів при­галь­му­ва­ти. Ця уго­да те­о­ре­ти­чно ма­ла б упо­ряд­ку­ва­ти й ста­бі­лі­зу­ва­ти зер­но­тор­го­ві про­це­си, аби, за сло­ва­ми пре­зи­ден­та Укра­їн­ської зер­но­вої асо­ці­а­ції Во­ло­ди­ми­ра Кли­мен­ка, не по­вто­ри­ла­ся си­ту­а­ція 2006-го, ко­ли ді­я­ла за­бо­ро­на екс­пор­ту, а в пор­тах про­сто­ю­ва­ло по 50 за­ван­та­же­них ко­ра­блів, чи 2010-го, ко­ли роз­по­ді­ля­ли­ся кво­ти й не­мо­жли­во бу­ло отри­ма­ти від­по­від­ні лі­цен­зії. Та чи до­ціль­но бу­ло вда­ва­ти­ся до та­ких ре­гу­ля­тор­них за­хо­дів за умов най­біль­шо­го за всю істо­рію Укра­ї­ни вро­жаю у 2014-му?

«Фа­кти­чно роз­мір пе­ре­хі­дних за­ли­шків по пше­ни­ці є шту­чним, а не об­ґрун­то­ва­ним із по­гля­ду по­треб», — пе­ре­ко­на­на ке­рів­ник ана­лі­ти­чно­го де­пар­та­мен­ту Кон­сал­тин­го­вої гру­пи «ААА» Ма­рія Ко­ле­сник. Утім, за її да­ни­ми, екс­порт ячме­ню ми­ну­ло­го се­зо­ну ви­чер­пав­ся ще на­при­кін­ці зи­ми, то­му про ви­со­кі пе­ре­хі­дні за­ли­шки не йде­ться (500 тис. тонн).

Одним із основ­них чин­ни­ків, що зу­мо­вив ви­со­кий об­сяг пе­ре­хі­дних за­ли­шків, ана­лі­тик «АПК-Ін­форм» Ан­дрій Ку­пчен­ко на­зи­ває по­лі­ти­ку стри­му­ва­н­ня про­да­жів зер­на агра­рі­я­ми на фо­ні ви­со­кої ці­но­вої во­ла­тиль­но­сті. Крім цьо­го, на йо­го дум­ку, да­ли­ся взна­ки спо­віль­не­ні тем­пи екс­пор­ту ку­ку­ру­дзи в жов­тні­трав­ні 2014/15 МР — 16,1 млн тонн про­ти 18,8 млн тонн за та­кий пе­рі­од 2013/14 МР. Екс­перт асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» Ві­та­лій Кор­диш теж за­ува­жує, що за­па­си ку­ку­ру­дзи сьо­го­дні ста­нов­лять чи не по­ло­ви­ну всіх за­ли­шків уро­жаю-2014.

Во­ни ста­ра­ли­ся

То­рі­шній уро­жай 63,9 млн тонн ра­зом зі зна­чни­ми пе­ре­хі­дни­ми за­ли­шка­ми з 2013/14 МР, за да­ни­ми УКАБ, сфор­му­вав рин­ко­ву про­по­зи­цію у 72 млн тонн зер­на, з яких — 27,8 млн тонн ста­но­ви­ла пше­ни­ця. Про­те екс­порт­ний по­тен­ці­ал кра­ї­ни що­до пше­ни­ці (11,2–11,3 млн тонн) пов­ні­стю реа- лі­зу­ва­ти не вда­ло­ся. Як на­го­ло­шує екс­перт аграр­них рин­ків ана­лі­ти­чно­го цен­тру «УкрА­гро­Кон­салт» Єли­за­ве­та Малишко, до кін­ця по­то­чно­го се­зо­ну ре­аль­но мо­же бу­ти від­ван­та­же­но ли­ше 10,8 млн тонн. Се­ред об’єктив­них чин­ни­ків, що ста­ли на за­ва­ді екс­пор­те­рам, — ви­со­кий сту­пінь кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті єв­ро­пей­сько­го зер­на (че­рез ви­со­кий уро­жай, низь­кі ці­ни та де­валь­ва­цію єв­ро). Від­так, пе­ре­на­си­че­ність між­на­ро­дно­го рин­ку про­по­зи­ці­єю пе­ре­шко­ди­ла агре­сив­ні­шо­му про­су­ван­ню укра­їн­сько­го збіж­жя.

Ре­кор­дний пе­ре­ан­шлаг у «за­сі­ках ба­тьків­щи­ни» в най­ближ­чі кіль­ка мі­ся­ців мо­же сут­тє­во по­зна­чи­ти­ся на за­ку­пі­вель­них ці­нах і впли­ну­ти на стра­те­гі­чні пла­ни сіль­го­спви­ро­бни­ків, ка­жуть екс­пер­ти. Крім то­го, слід ура­хо­ву­ва­ти ще й цьо­го­рі­чне ско­ро­че­н­ня вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня (че­рез ане­ксію Кри­му та вій­сько­ві дії на схо­ді кра­ї­ни) та не­ста­біль­ність укра­їн­сько­го фі­нан­со­во­го рин­ку. На кі­нець черв­ня, за да­ни­ми Мі­нАПіП, об­ся­ги екс­пор­то­ва­них і під­го­тов­ле­них до екс­пор­ту зер­но­вих ста­но­ви­ли 34,38 млн тонн (пше­ни­ці — 10,82, ячме­ню — 4,46, ку­ку­ру­дзи — 18,83 млн тонн), об­ся­ги пе­ре­хі­дних за­ли­шків — 8,3 млн тонн (удві­чі біль­ше, ніж то­рік), а на кі­нець мар­ке­тин­го­во­го ро­ку очі­ку­ва­ні за­ли­шки про­гно­зу­ю­ться на рів­ні 11,4 млн тонн.

Не но­ві про­бле­ми

Зві­сно, та­кі за­па­си ста­ро­го вро­жаю в за­сі­ках — ще той фор­сма­жор і для рин­ку, і для дер­жа­ви. На­сам­пе­ред це озна­чає ви­ще, ніж очі­ку­ва­ло­ся ра­ні­ше, на­ван­та­же­н­ня на ло­гі­сти­чну си­сте­му, ка­же Єли­за­ве­та Малишко. Що біль­ші об­ся­ги пе­ре­хі­дних за­ли­шків і ви­щий уро­жай, то го­стрі­ше по­стає про­бле­ма де­фі­ци­ту спе­ці­а­лі­зо­ва­них зер­но­схо­вищ. Їх за­галь­на єм­ність, за­ува­жує ана­лі­тик «АПК-Ін­форм» Ан­дрій Ку­пчен­ко, ни­ні ста­но­вить 46,5 млн тонн, а для вро­жаю-2014 (з ура­ху­ва­н­ням роз­тя­гне­но­сті в ча­сі про­це­сів зби­ра­н­ня, пе­ре­роб­ки й екс­пор­ту) зна­до­би­ло­ся близь­ко 65,2 млн тонн. Від­по­від­но, 18,7 млн тонн збіж­жя ви­му­ше­ні бу­ли збе­рі­га­ти не на еле­ва­то­рах, а в при­сто­со­ва­них для цьо­го схо­ви­щах. Зві­сно, на­віть якщо те­о­ре­ти­чно во­ни й за­без­пе­чи­ли збе­рі­га­н­ня зер­на без втра­ти йо­го яко­сті, то сут­тє­во від­рі­зня­ю­ться з те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня на­сам­пе­ред за мо­жли­ві­стю від­ван­та­же­н­ня зер­на, що ду­же ва­жли­во за екс­порт­ної орі­єн­та­ції зер­но­во­го рин­ку.

Про­гно­зи

За про­гно­за­ми, у 2015-му вро­жай зер­но­вих очі­ку­є­ться де­що ниж­чий, ніж то­рік — 56,9 млн тонн (про­ти 63,9 у 2014-му), то­му збіль­ше­н­ня об­ся­гу пе­ре­хі­дних за­ли­шків за ре­зуль­та­та­ми 2014/2015 МР не бу­де кри­ти­чним. Вра­хо­ву­ю­чи, що для рі­зних куль­тур мар­ке­тин­го­вий рік по­чи­на­є­ться в рі­зні мі­ся­ці, а ни­ні збе­рі­га­є­ться актив­ний екс­порт ку­ку­ру­дзи, ана­лі­ти­ки про­гно­зу­ють 8,2 млн тонн пе­ре­хі­дних за­ли­шків зер­но­вих. Та­кі роз­ра­хун­ки пра­кти­чно від­по­від­а­ють по­ка­зни­ку 2013/14 МР — 8,5 млн тонн. Однак, на дум­ку Ан­дрія Ку­пчен­ка, не ви­клю­че­но, що від­ста­ва­н­ня екс­пор­ту ку­ку­ру­дзи збе­рі­га­ти­ме­ться аж до кін­ця по­то­чно­го се­зо­ну, а по­ка­зни­ки ва­ло­во­го збо­ру мо­жуть пе­ре­ви­щи­ти очі­ку­ва­ні. Це, від­по­від­но, зу­мо­вить від­чу­тні­ший вплив на рин­ко­ву кон’юн­кту­ру. Від об­ся­гів ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи, як за­ува­жує Ма­рія Ко­ле­сник, за­ле­жа­ти­ме осін­ній ці­но­вий тренд і на пше­ни­цю та­кож.

Біль­ша про­по­зи­ція (вна­слі­док над­хо­дже­н­ня зер­на но­во­го вро­жаю та ве­ли­ких пе­ре­хі­дних за­ли­шків) одно­зна­чно ство­рить до­да­тко­вий тиск на вну­трі­шні ці­ни. Отож під­при­єм­ства за­зви­чай на­ма­га­ю­ться яко­мо­га швид­ше ре­а­лі­зу­ва­ти за­па­си ста­ро­го вро­жаю на­віть за ниж­чою ці­ною, а це, від­по­від­но, зни­жу­ва­ти­ме ці­ну на вну­трі­шньо­му рин­ку на по­ча­тку се­зо­ну. На дум­ку Ві­та­лія Кор­ди­ша, для ви­ро­бни­ків є кіль­ка ва­рі­ан­тів дій у та­кій си­ту­а­ції: або на­ма­га­ти­ся зі­бра­ти вро­жай яко­мо­га ра­ні­ше й ре­а­лі­зу­ва­ти йо­го до по­ча­тку па­ді­н­ня цін, або ж, якщо є та­ка мо­жли­вість і від­по­від­ні по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня збіж­жя, від­тер­мі­ну­ва­ти йо­го про­даж до ці­но­вої ста­бі­лі­за­ції.

Ці­на пи­та­н­ня

Є й по­зи­тив від сут­тє­вих пе­ре­хі­дних за­ли­шків зер­на. Во­ни спро­мо­жні від­чу­тно під­три­ма­ти екс­порт­ний по­тен­ці­ал кра­ї­ни при­йде­шньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, пе­ре­ко­на­на Єли­за­ве­та Малишко. За її да­ни­ми, не­зва­жа­ю­чи на очі­ку­ва­не ско­ро­че­н­ня вро­жаю на 4 млн тонн, по­тен­ці­ал по­ста­чань за кор­дон при­йде­шньо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку зни­зи­ться ли­ше на 2 млн тонн — до 32 млн тонн. А до­да­тко­ве дже­ре­ло ва­лю­тних над­хо­джень у ни­ні­шніх еко­но­мі­чних умо­вах кра­ї­ні аж ні­як не бу­де зай­вим.

Вла­сне, Укра­ї­ні вже не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ло­ся да­ва­ти ра­ду з ве­ли­ки­ми пе­ре­хі­дни­ми за­ли­шка­ми зер­но­вих. На­при­клад, улі­тку 2009-го, ко­ли на вну­трі­шньо­му рин­ку теж ма­ла мі­сце над­зви­чай­но ви­со­ка про­по­зи­ція зер­на. То­ді роз­ван­та­жи­ти ри­нок уда­ло­ся зав­дя­ки ви­со­ким тем­пам йо­го екс­пор­ту. А за ре­зуль­та­та­ми 2011/12 МР, як на­га­дав Ан­дрій Ку­пчен­ко, об­сяг пе­ре­хі­дних за­ли­шків, за оцін­ка­ми АПК-Ін­форм, ся­гнув близь­ко 11,1 млн тонн за ва­ло­во­го збо­ру зер­на на рів­ні 56,7 млн тонн. Уже на­сту­пно­го, 2012/13 МР, ва­ло­вий збір ско­ро­тив­ся до 46,2 млн тонн, і за­па­си по­пе­ре­дньо­го вро­жаю ста­ли ком­пен­са­ці­єю й до­зво­ли­ли за­без­пе­чи­ти ви­со­кі по­ка­зни­ки екс­пор­ту. Що­прав­да, в цьо­го­рі­чних умо­вах та­ка си­ту­а­ція ма­ло­ймо­вір­на, й ве­ли­кі пе­ре­хі­дні за­ли­шки одно­зна­чно ти­сну­ти­муть на ці­ни. До то­го ж, ма­ю­чи екс­порт­ну орі­єн­та­цію, укра­їн­ський зер­но­вий ри­нок пе­ре­бу­ває під впли­вом сві­то­вих трен­дів, для ко­трих та­кож вла­сти­ва зни­жу­валь­на тен­ден­ція.

Що біль­ші об­ся­ги пе­ре­хі­дних за­ли­шків і ви­щий уро­жай, то го­стрі­ше по­стає про­бле­ма де­фі­ци­ту спе­ці­а­лі­зо­ва­них зер­но­схо­вищ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.