Три ви­про­бу­ва­н­ня для ДПЗКУ

ДПЗКУ є одні­єю з най­скан­даль­ні­ших дер­ж­уста­нов в укра­їн­сько­му АПК. Жо­дно­го ра­зу з ча­сів за­сну­ва­н­ня у 2011 ро­ці ця ком­па­нія не за­кін­чи­ла «у плю­сах». Які зав­да­н­ня ста­вить пе­ред со­бою ця структура та чи вар­то очі­ку­ва­ти на ви­ко­на­н­ня ки­тай­ських до­мов­ле­но­стей на

AgroMarket - - КОМПАНІЇ - Іри­на ГЛОТОВА

Від­по­від­но до пла­нів три­рі­чної дав­но­сті, ни­ні­шньо­го 2015-го кор­по­ра­ція ДПЗКУ ма­ла ви­йти на екс­порт по­над 5 млн тонн зер­на на рік й отри­ма­ти чи­сто­го при­бу­тку по­над 2 млрд дол. Про­те ам­бі­тні пла­ни по­ки що не бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні, нав­па­ки, ДПЗКУ отри­ма­ла зби­тки на рів­ні 3,6 млрд грн за три фі­нан­со­ві ро­ки. Но­вий очіль­ник ДПЗКУ Бо­рис Приходько пе­ре­ко­на­ний, що кор­по­ра­ція мо­же ге­не­ру­ва­ти при­бу­тки, про­те для цьо­го тре­ба ви­рі­ши­ти кіль­ка ва­жли­вих пи­тань, на яких він на­го­ло­сив на «Аграр­но­му Зер­но­во­му фо­ру­мі», що від­був­ся в Ки­є­ві на­при­кін­ці черв­ня.

Зня­ти ки­тай­ське пи­та­н­ня

Ще 2012 ро­ку ДПЗКУ до­мо­ви­ло­ся з Екс­порт­но-ім­порт­ним бан­ком Ки­таю про отри­ма­н­ня кре­ди­ту в 1,5 млрд дол., який пла­ну­ва­ло­ся спря­му­ва­ти на за­ку­пів­лю зер­на для йо­го екс­пор­ту за тор­го­ви­ми уго­да­ми з КНР. Опе­ра­то­ром із ки­тай­ської сто­ро­ни за цим кон­тра­ктом, роз­ра­хо­ва­ним на 15 ро­ків, ви­сту­пи­ла Ки­тай­ська на­ціо­наль­на кор­по­ра­ція ма­шин­ної про­ми­сло­во­сті та ге­не­раль­них під­ря­дів (ССЕС). Про­те на сьо­го­дні з тим, щоб ста­біль­но по­став­ля­ти в Ки­тай про­ду­кцію, існу­ють про­бле­ми.

Ри­нок Ки­таю для Укра­ї­ни ду­же важ­кий, але во­дно­час стра­те­гі­чно ва­жли­вий і ці­ка­вий. Пе­ре­хі­дні за­па­си, на­при­клад, по ку­ку­ру­дзі у цій кра­ї­ні ста­нов­лять 140–160 млн тонн, що при­бли­зно 80–90% рі­чно­го об­ся­гу спо­жи­ва­н­ня у цій кра­ї­ні. Згі­дно з ана­лі­зом USDA і ки­тай­ських ана­лі­ти­ків за­галь­ний ім­порт ку­ку­ру­дзи в КНР по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ста­но­ви­ти­ме 3–4 млн тонн.

Усе­ре­ди­ні ці­єї кра­ї­ни ці­ни на ку­ку­ру­дзу та­кож ду­же ви­со­кі — це мо­ти­вує там­те­шніх фер­ме­рів до ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри. Про­те ки­тай­ські ці­ни акту­аль­ні ли­ше все­ре­ди­ні дер­жа­ви — ні Ар­ген­ти­на, ні США, ні ре­шта кра­їн ці пре­фе­рен­ції не отри­ма­ють, адже ми­то на вве­зе­н­ня ку­ку­ру­дзи в Ки­тай ста­но­вить 65%. Крім то­го, ки­тай­ський уряд що­рі­чно узго­джує кво­ту на вве­зе­н­ня 24 млн тонн ку­ку­ру­дзи з піль­го­вим ми­том в 1% для трей­де­рів із Цен­траль­ної Єв­ро­пи. Са­ме під цю кво­ту по­тра­пляє й Укра­ї­на, хо­ча зер­но в Ки­тай за­во­зи­ться за зви­чай­ною ці­ною, що не ви­ща за рин­ко­ву.

Пар­тне­ри ДПЗКУ із Ки­таю, а це Ки­тай­ська на­ціо­наль­на кор­по­ра­ція ма­шин­ної про­ми­сло­во­сті й ге­не­раль­них під­ря­дів, ма­ють усі шан­си для отри­ма­н­ня квот у роз­мі­рі 1,5–2 млн тонн, а ДПЗКУ — по­ста­ви­ти цей об­сяг у Ки­тай. Від­по­від­но до цьо­го об­ся­гу ДПЗКУ й бу­де ку­пу­ва­ти зер­но в агра­рі­їв. Про­гно­зу­є­ться, що кон­ку­рен­ція на вну­трі­шньо­му укра­їн­сько­му рин­ку за ку­ку­ру­дзу між трей­де­ра­ми рі­зних мас­шта­бів ді­яль­но­сті бу­де до­сить ви­со­кою. За 2014/15 МР екс­порт зер­на ДПЗКУ ста­но­ви­ти­ме близь­ко 2,7 млн тонн, зокре­ма, й 1,6 млн тонн ку­ку­ру­дзи й 100 тис. тонн ячме­ню по­став­ле­ні в Ки­тай. На­сту­пно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку кор­по­ра­ція пла­нує екс­пор­ту­ва­ти близь­ко 3 млн тонн зер­но­вих куль­тур.

При­бра­ти про­бле­ми ло­гі­сти­ки

За ми­ну­лий рік ДПЗКУ за­ку­пи­ла 1,9 млн тонн зер­но­вих на чу­жих еле­ва­то­рах, за­пла­тив­ши їм за по­слу­ги по­над 300 млн грн. Та­ким чи­ном, ДПЗКУ фа­кти­чно ін­ве­сту­ва­ла ці гро­ші у сво­їх кон­ку­рен­тів. До то­го ж від­бу­ва­ло­ся це че­рез дві по­се­ре­дни­цькі стру­кту­ри, які фа­кти­чно ви­ми­ва­ли гро­ші з ком­па­нії. Цьо­го ро­ку ком­па­нія ро­би­ти­ме став­ку на вла­сні еле­ва­то­ри. Та­кож наголошуватиме на за­ку­пів­лях у го­спо­дарств, що роз­та­шо­ва­ні в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до цих еле­ва­то­рів. Та­ким чи­ном ком­па­нія пла­нує мі­ні­мі­зу­ва­ти ло­гі­сти­чні ри­зи­ки, кон­тро­лю­ю­чи якість зер­на й не «ви­ми­ва­ю­чи» обо­ро­тні ко­шти кор­по­ра­ції.

У ра­зі опти­мі­за­ції ло­гі­сти­чних про­це­сів у кор­по­ра­ції, за сло­ва­ми Бо­ри­са Приходька, мо­жна до­ся­гну­ти пе­ре­ва­лю­ва­н­ня у 2,8–3 млн тонн, ко­ри­сту­ю­чись вла­сни­ми тер­мі­на­ла­ми (Оде­ський зер­но­вий тер­мі­нал і Ми­ко­ла­їв­ський пор­то­вий еле­ва­тор). Ви­хо­дя­чи з пер­спе­ктив збіль­ше­н­ня екс­пор­ту до 5 млн тонн зер­но­вих, ДПЗКУ ве­де пе­ре­мо­ви­ни з вла­сни­ка­ми й ін­ших пор­то­вих тер­мі­на­лів. Ни­ні актив­но від­бу­ва­є­ться пе­ре­го­вор­ний про­цес з ко­мер­цій­ни­ми тер­мі­на­ла­ми, че­рез які кор­по­ра­ція пла­нує пе­ре­ва­ли­ти 1–2 млн тонн зер­на.

Ку­пу­ва­ти біль­ши­ми пар­ті­я­ми

У ДПЗКУ не при­хо­ву­ють, що ку­пу­ва­ти­муть у ви­ро­бни­ків ли­ше екс­пор­то­о­рі­єн­то­ва­ні куль­ту­ри. У пер­шу чер­гу трей­де­ра ці­ка­ви­ти­муть ран­ні зер­но­ві — ячмінь і пше­ни­ця. По­ча­тко­ві ці­ни за­ку­пі­вель ячме­ню вже сфор­мо­ва­ні — ДПЗКУ да­ва­ти­ме за ньо­го 3300 грн/т. Однак най­біль­ші об­ся­ги екс­пор­ту за пла­на­ми кор­по­ра­ції при­па­дуть на ку­ку­ру­дзу. Зро­зумі­ло, що, вра­хо­ву­ю­чи ве­ли­кі пе­ре­хі­дні за­па­си на вну­трі­шньо­му рин­ку, а та­кож спри­я­тли­ву по­го­ду для фор­му­ва­н­ня но­во­го вро­жаю, ду­же при­ва­бли­вої ці­ни на ку­ку­ру­дзу че­ка­ти не вар­то. І в ДПЗКУ на­го­ло­си­ли, що не про­по­ну­ва­ти­муть на­ба­га­то ви­щої ці­ни, щоб «перебити» кон­ку­рен­тів.

У цій си­ту­а­ції очіль­ник кор­по­ра­ції ра­дить агра­рі­ям об’єд­ну­ва­тись, адже біль­ші пар­тії отри­ма­ють ці­но­ву пре­мію у 8–10 дол/т. Рі­зни­ця в про­да­жі 50 тис. тонн зер­на або 10 тис. тонн на­пря­му від­би­ва­є­ться на при­бу­тко­во­сті трей­де­ра, бо вра­хо­ву­є­ться вар­тість фра­хту. «Про­по­ну­ю­чи біль­ші пар­тії зер­на, ви да­є­те трей­де­ру біль­ше пе­ре­ваг пра­цю­ва­ти са­ме з ва­ми, — на­го­ло­сив Бо­рис Приходько, — за­мість то­го, аби бі­га­ти й шу­ка­ти ін­ші пар­тії на еле­ва­то­рах для ком­пле­кта­ції від­ван­та­же­н­ня, та мо­жли­вість ло­гі­сти­чної еко­но­мії. Еко­ном­ля­чи час на по­шук пар­тії, трей­дер мо­же від­ра­зу від­ван­та­жи­ти пар­тію у бу­дья­ку ек­зо­ти­чну кра­ї­ну й да­ти кра­щу ці­ну про­дав­це­ві».

Пе­ре­ва­гою ро­бо­ти ви­ро­бни­ка із ДПЗКУ він на­звав швид­кість опла­ти й по­обі­цяв, що гро­ші за зер­но бу­дуть спла­че­ні на на­сту­пний день пі­сля оформ­ле­н­ня склад­ської кви­тан­ції. З фор­вар­да­ми си­ту­а­ція є де­що скла­дні­шою, оскіль­ки ки­тай­ська сто­ро­на ви­ма­гає ці­лий па­кет до­ку­мен­тів. Та­кож Бо­рис Приходько по­ві­до­мив, що цьо­го ро­ку мо­же бу­ти та­кож утру­дне­на про­це­ду­ра спо­то­вих кон­тра­ктів, про­те по­ки що ці змі­ни не на­бра­ли чин­но­сті.

Бо­рис Приходько, ви­ко­ну­вач обов’яз­ків го­ло­ви прав­лі­н­ня ДПЗКУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.