Втра­тив бан­ки — на чер­зі агро­бі­знес?

24 черв­ня вла­сник най­біль­шо­го в Укра­ї­ні агро­хол­дин­гу Олег Ба­хма­тюк втра­тив увесь свій бан­ків­ський бі­знес. Нац­банк пе­ре­дав Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів (ФГВ) уже дру­гий банк па­на Ба­хма­тю­ка — «Фінансова іні­ці­а­ти­ва». Пів­ро­ком ра­ні­ше ця са­ма про­це­ду­ра бу­ла пров

AgroMarket - - КОМПАНІЇ - Яна ЖОВ­НІ­РУК

За під­сум­ка­ми І пів­річ­чя 2014 ро­ку банк «Фінансова іні­ці­а­ти­ва» по­сі­дав 18 мі­сце у кла­си­фі­ка­ції Нац­бан­ку за об­ся­гом акти­вів і вхо­див до ТОП-20 най­біль­ших бан­ків Укра­ї­ни за об­ся­га­ми де­по­зи­тів і кре­ди­тів для юри­ди­чних осіб. «Із лю­то­го 2015 ро­ку про­тя­гом 180 днів, тоб­то до 23 черв­ня 2015 ро­ку, банк був зо­бов’яза­ний при­ве­сти свою ді­яль­ність у від­по­від­ність із ви­мо­га­ми за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, але, не­зва­жа­ю­чи на всі зу­си­л­ля по ста­бі­лі­за­ції, вклю­чно з до­ка­пі­та­лі­за­ці­єю бан­ку, вла­сни­ку зу­пи­ни­ти від­тік ко­штів, ста­бі­лі­зу­ва­ти лі­кві­дність і від­но­ви­ти пла­то­спро­мо­жність в умо­вах по­то­чної фі­нан­со­вої кри­зи не вда­ло­ся», — за­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні НБУ.

У Нац­бан­ку та­кож ствер­джу­ють, що банк не зміг ви­ко­на­ти свої зо­бов’яза­н­ня пе­ред Нац­бан­ком за кре­ди­та­ми ре­фі­нан­су­ва­н­ня че­рез зна­чний дефіцит лі­кві­дно­сті, до то­го ж від­тік ко­штів клі­єн­тів і чи­слен­ні скар­ги ре­гу­ля­то­ру про не­по­вер­не­н­ня бан­ком ко­штів три­ва­ли.

Олег Ба­хма­тюк за­йшов у бан­ків­ський бі­знес, шу­ка­ю­чи дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня для сво­го аграр­но­го бі­зне­су. Спер­шу він кон­тро­лю­вав банк «Фінансова іні­ці­а­ти­ва», чи­їм де­ві­зом бу­ло га­сло «Ве­ли­кий банк ве­ли­кої зем­лі». У 2011 ро­ці бу­ло отри­ма­но кон­троль над VAB Бан­ком. За за­ду­мом, роз­дрі­бний банк із ши­ро­кою сі­ткою та ві­до­мим брен­дом іде­аль­но під­хо­див би для за­лу­че­н­ня ко­штів. Що­прав­да, бі­зне­смен ствер­джу­вав, що хо­че пе­ре­тво­ри­ти VAB Банк на агро­банк, щоб кре­ди­ту­ва­ти не ли­ше свої ком­па­нії.

Про те, що бі­знес-ім­пе­рія Оле­га Ба­хма­тю­ка весь час пе­ре­бу­ває на ме­жі де­фол­ту, на рин­ку го­во­рять уже кіль­ка остан­ніх ро­ків. Над­то ди­на­мі­чним був ріст. Втра­та бан­ків — пер­ший сер­йо­зний дзво­ник про те, що та­кі дум­ки є об­ґрун­то­ва­ни­ми. Тим біль­ше, що сам бі­зне­смен ствер­джу­вав пред­став­ни­кам ЗМІ, що й у йо­го аграр­но­го бі­зне­су спра­ви пі­шли по­га­но. Що­прав­да, при­чи­ною цьо­го він на­зи­ває па­ді­н­ня сві­то­вих цін на на­фту (що зробило не­рен­та­бель­ним ви­ро­бни­цтво біо­е­та­но­лу, а від­так ви­ки­ну­ло на ри­нок до­да­тко­ві об’єми ку­ку­ру­дзи) та втра­ту кон­тро­лю над Кри­мом і Дон­ба­сом.

Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ня­ми хол­дин­гу «Аван­гард», опу­блі­ко­ва­ни­ми на сай­ті Лон­дон­ської фон­до­вої бір­жі, в I квар­та­лі по­то­чно­го ро­ку ком­па­нія ско­ро­ти­ла ви­ро­бни­цтво яєць на 44% — до 1,051 млрд штук. У ці­ло­му до­хід ком­па­нії від про­да­жу ці­єї про­ду­кції за озна­че­ний пе­рі­од впав на 44% — до 53,9 млн дол. Зна­чною мі­рою це зни­же­н­ня в ком­па­нії по­ясню­ють де­валь­ва­ці­єю, оскіль­ки 82% про­ду­кції «Аван­гард» ре­а­лі­зує на вну­трі­шньо­му укра­їн­сько­му рин­ку. Та­кож у І квар­та­лі ком­па­нія ско­ро­ти­ла ви­ро­бни­цтво су­хих яє­чних про­ду­ктів до 1,15 тис. тонн про­ти 6,8 тис. тонн за аналогічний пе­рі­од по­пе­ре­дньо­го ро­ку. До­хо­ди у цьо­му се­гмен­ті зни­зи­ли­ся на 67% — до 16,9 млн дол.

У ці­ло­му за І квар­тал 2015 ро­ку зби­ток «Аван­гар­ду» ста­но­вив 52,2 млн дол. про­ти чи­сто­го при­бу­тку в 46,8 млн дол. у сі­чні-бе­ре­зні 2014 ро­ку. Ва­ло­вий при­бу­ток агро­хол­дин­гу ско­ро­тив­ся на 76% — до 14,6 млн дол., EBITDA зни­зи­ла­ся до 6,4 млн про­ти 61,2 млн у І квар­та­лі 2014 ро­ку. По­га­ні спра­ви в «Аван­гар­ді» ви­знає й сам Олег Ба­хма­тюк. У трав­не­во­му ін­терв’ю «ЛІ­ГА­Бі­зне­сІн­форм» він за­явив: «По­трі­бно ви­зна­ти, що «Аван­гард» ми май­же втра­ти­ли. Ком­па­нія існує 10 ро­ків, але те­пер силь­но сти­ску­є­ться в роз­мі­рах. У До­не­цько­му ре­гіо­ні, Лу­ган­ській обла­сті та Кри­му спо­жи­ва­ло­ся 37% яєць, ви­ро­бле­них на­шою ком­па­ні­єю».

Олег Ба­хма­тюк та­кож ви­знає, що спра­ви в хол­дин­гу «Укр­ленд­фар­мінг» ідуть не кра­ще. «Ми втра­ти­ли на­сін­нє­вий, цукро­вий се­гмент, дистри­бу­цію. Ці се­гмен­ти впа­ли в cash flow на 70%, гро­шо­вий по­тік ско­ро­тив­ся. Ви­ро­бни­цтво цукру ми пов­ні­стю зу­пи­ни­ли. Що вби­ло ці­ну на ку­ку­ру­дзу й цу­кор? Це біо­е­та­нол. Низь­ка вар­тість на­фти не ви­гі­дна сіль­сько­му го­спо­дар­ству», — за­зна­чав під­при­є­мець.

Бан­крут­ство най­біль­шо­го агро­хол­дин­гу Укра­ї­ни вкрай не­га­тив­но по­зна­чи­ться на ін­ве­сти­цій­но­му клі­ма­ті агро­се­кто­ра. Ще ми­ну­ло­го ро­ку «Укр­ленд­фар­мінг» про­вів ви­гі­дну уго­ду, про­дав­ши 5% акцій аме­ри­кан­сько­му гі­ган­ту Cargill. Чи змо­же пан Ба­хма­тюк роз­ра­хо­ву­ва­ти зно­ву на аме­ри­кан­ські гро­ші, щоб прой­ти чор­ну сму­гу, на­ра­зі не­ві­до­мо. Втім, са­мо­туж­ки ви­йти су­хим із во­ди йо­му вже то­чно не вда­сться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.