Під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність агро­бі­зне­су

По­бу­до­ва ком­пле­ксних си­стем облі­ку та кон­тро­лю в го­спо­дар­стві або агро­хол­дин­гу за­без­пе­чить ви­щу ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті й змен­шить не­про­ду­ктив­ні ви­тра­ти.

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Оле­ксандр ГОР­ДА

По­тре­ба у змен­шен­ні не­про­ду­ктив­них ви­трат і впли­ву люд­сько­го чин­ни­ка, по­шук рі­шень для на­ро­ще­н­ня при­бу­тко­во­сті ви­ро­бни­цтва про­ду­кції під­штов­ху­ють ке­рів­ни­ків ма­лень­ких фер­мер­ських го­спо­дарств й агро­хол­дин­гів до за­про­ва­дже­н­ня рі­зних про­грам­них рі­шень для збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті ді­яль­но­сті. Що­дня во­ни на­ма­га­ю­ться усу­ну­ти про­бле­ми з облі­ком і кон­тро­лем за ру­хом зе­мель­но­го бан­ку, обмі­ром ре­аль­них площ по­лів і ство­ре­н­ням су­ча­сних еле­ктрон­них карт, су­пу­тни­ко­вим мо­ні­то­рин­гом ста­ну по­сі­вів сіль­гос­пкуль­тур і зви­чни­ми кра­діж­ка­ми всьо­го, що по­га­но ле­жить.

Дис­ку­сії що­до опти­мі­за­ції цих про­це­сів по­стій­но від­бу­ва­ю­ться в аграр­но­му се­ре­до­ви­щі, то­му на­во­ди­мо акту­аль­ні те­зи ви­сту­пу Артема Бе­лен­ко­ва, ке­рів­ни­ка ком­па­нії «Па­но­ра­ма Кон­сал­тинг», що бу­ли озву­че­ні ним не­що­дав­но під час май­стер-кла­су «Як під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність агро­бі­зне­су», ор­га­ні­зо­ва­но­го ком­па­ні­єю Baker Tilly Ukraine.

По­чи­на­ти з го­лов­но­го

Ко­жне го­спо­дар­ство має по­чи­на­ти з про­ве­де­н­ня облі­ку й ау­ди­ту вла­сно­го зе­мель­но­го бан­ку. З ра­дян­ських ча­сів у цій ца­ри­ні за­ли­ши­ли­ся ве­ли­кі ді­ри, що да­ва­ли змо­гу пев­ним по­са­до­вим осо­бам під­при­ємств ко­ри­сту­ва­ти­ся ве­ли­ки­ми об­ся­га­ми не­пі­дзві­тних ко­штів. Ти­по­вий при­клад, ко­ли го­спо­дар­ство зві­тує за до­ку­мен­та­ми про 1621 га ріл­лі в орен­ді, а ре­аль­но обро­бляє по­над 2200 га. Про це не зав­жди зна­ють на­віть за­снов­ни­ки під­при­єм­ства — ча­сто зай­ві ге­кта­ри обро­бля­ють й отри­му­ють зиск спри­тні управ­ля­ю­чі та ке­рів­ни­ки окре­мих під­роз­ді­лів го­спо­дарств. Те­хні­ка, ре­сур­си й ро­бо­чий час ме­ха­ні­за­то­рів спи­су­ю­ться на за­галь­ні ви­тра­ти, а отри­ма­не зер­но зна­хо­дять, де і як про­да­ти. Про­те ще біль­ше про­блем у ве­ли­ких ком­па­ній, де ти­ся­ча-дру­га по­сі­вів іно­ді про­сто «за­ви­сає» в по­ві­трі.

Осяг­ти не­ося­жне

Ось іще один ви­па­док із жи­т­тя, з яким сти­кну­ли­ся спе­ці­а­лі­сти «Па­но­ра­ма Кон­сал­тинг». Во­ни, ви­ко­ну­ю­чи мо­дель­ний про­ект «Пе­ред­прое­кт­ний ана­ліз» для одно­го з агро­хол­дин­гів, ви­я­ви­ли низ­ку про­блем.

На час ви­ко­на­н­ня про­е­кту агро­ком­па­нія ма­ла 41 350 га зе­мель­но­го бан­ку, що роз­по­ді­ляв­ся та­ким чи­ном. За­хі­дний кла­стер орен­ду­вав 22 150 га, а пів­ден­ний — 19 200 га. Про­бле­ми в ком­па­нії бу­ли схо­жі до зга­да­них ви­ще, і її вла­сни­ки ба­жа­ли розв’яза­ти їх за до­по­мо­гою ком­пле­ксно­го ана­лі­зу й да­ли зав­да­н­ня — збіль­ши­ти про­гно­зо­ва­ність кін­це­вих ре­зуль­та­тів ді­яль­но­сті.

Пе­ред по­ча­тком оцін­ки спе­ці­а­лі­сти-ана­лі­ти­ки про­ана­лі­зу­ва­ли стру­кту­ру управ­лі­н­ня ком­па­ні­єю. Іє­рар­хія бу­ла та­кою: ге­не- раль­ний ди­ре­ктор — із пер­шим рів­нем від­по­від­аль­но­сті. Юрист, ди­ре­ктор з агро­ви­ро­бни­цтва, фі­нан­со­вий ди­ре­ктор. На дру­го­му рів­ні — зем­ле­впо­ря­дни­ки, го­лов­ні агро­ном й ін­же­нер, дис­пе­тче­ри. Тре­тій рі­вень — 12 агро­но­мів-те­хно­ло­гів в обох кла­сте­рах.

Усі ці від­по­від­аль­ні спе­ці­а­лі­сти опе­ру­ють гі­га­бай­та­ми ін­фор­ма­ції, біль­шу ча­сти­ну якої ча­сто про­сто ли­ше проглядають. Як з’ясу­ва­ло­ся, за­галь­ний об­сяг да­них ста­но­вив: усьо­го до­го­во­рів орен­ди дер­жав­них актів на пра­во вла­сно­сті зе­мель­них ді­ля­нок 21 735 штук, рі­зні обмін­ні фай­ли — 2135, уго­ди із сіль­ра­да­ми — 32, де­таль­ні кар­ти роз­та­шу­ва­н­ня ді­ля­нок на те­ри­то­рії цих сіл — 27 і па­пе­ро­ві «грос­бу­хи» — ще 32 ве­ли­кі кни­ги кар­ти по­лів.

Ре­аль­но про­ана­лі­зу­ва­ти й зве­сти до ку­пи та­ку кіль­кість рі­зно­пла­но­вої ін­фор­ма­ції не­мо­жли­во, і не­ро­зу­мі­н­ня цьо­го ли­ше по­гли­блю­ва­ло про­бле­му. Осо­бли­во це впли­ва­ло на опе­ра­тив­не ке­рів­ни­цтво ве­ли­ки­ми під­роз­ді­ла­ми — та­ким як парк сіль­сько­го­спо­дар­ської та ван­та­жної те­хні­ки.

Парк ве­ли­ких ви­трат

Кіль­кість ма­шин, які що­дня по­тре­бу­ва­ли со­тень тонн паль­но­го на со­тні ти­сяч гри­вень, їх рух за до­ро­жні­ми ли­ста­ми — бу­ла важ­ким фі­нан­со­вим тя­га­рем для хол­дин­гу. Паль­не не зав­жди ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло­ся ра­ціо­наль­но. Бу­ли шпа­ри­ни для йо­го зли­ву та пе­ре­про­да­жу сто­рон­нім осо­бам, не­опти­маль­ним був і рух тра­кто­рів і ком­бай­нів, ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів із по­лів то­що. Мо­жна при­бли­зно по­ра­ху­ва­ти, скіль­ки бу­ло не­ефе­ктив­но ви­тра­че­но паль­но­го за ро­ки ді­яль­но­сті, ма­ю­чи в те­хні­чно­му пар­ку 10 па­ли­во­за­прав­ни­ків, 24 зер­но­зби­раль­них ком­бай­ни, 33 но­вих і 60 ста­рих тра­кто­рів, 53 ван­та­жних і 33 лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лі, 7 оди­ниць спе­цтранс­пор­ту.

Зав­да­н­ня рі­зним під­роз­ді­лам

Ко­жен з під­роз­ді­лів і гі­лок управ­лі­н­ня ком­па­нії отри­мав та­кі зав­да­н­ня:

Зе­мель­ний відділ — то­чний облік бан­ку зем­лі, пла­ну­ва­н­ня

й по­то­чний облік ру­ху ді­ля­нок зем­лі, ав­то­ма­ти­за­ція ти­по­вих опе­ра­цій;

Юри­ди­чний де­пар­та­мент — під­ви­ще­н­ня кон­тро­лю над акти­ва­ми хол­дин­гу, юри­ди­чна без­пе­ка та за­хист ін­фор­ма­ції, під­твер­дже­н­ня акти­вів і зві­тно­сті ком­па­нії;

Транс­порт­ний відділ — пла­ну­ва­н­ня та мо­ні­то­ринг ро­біт, облік па­ли­ва та план-фа­ктний ана­ліз ви­ко­на­них ро­біт;

Де­пар­та­мент агро­ви­ро­бни­цтва — які­сна ана­лі­ти­ка для ухва­ле­н­ня рі­шень, сво­є­ча­сне й то­чне ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, ана­ліз ґрун­тів, за­про­ва­дже­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій зем­ле­роб­ства;

Фі­нан­со­вий де­пар­та­мент — по­бу­до­ва єди­но­го ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру для управ­лін­сько­го облі­ку, спро­ще­н­ня й ав­то­ма­ти­за­ція до­ку­мен­то­обі­гу, ав­то­ма­ти­чна прив’яз­ка ро­бо­ти те­хні­ки до кон­кре­тних по­лів, ство­ре­н­ня умо­ви для пра­виль­но­го роз­ра­хун­ку со­бі­вар­то­сті.

Як усе від­бу­ва­ло­ся

Бу­ло спла­но­ва­но, що пі­сля облі­ку зе­мель­но­го бан­ку, мо­ні­то­рин­гу те­хні­ки та ви­трат па­ли­ва ін­фор­ма­цію отри­му­ють вну­трі­шні та зов­ні­шні ко­ри­сту­ва­чі агро­ком­па­нії. Це — дис­пе­тче­ри, юри­сти, агро­но­ми, бан­ки, ау­ди­то­ри то­що. Для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся те­хні­чні та про­грам- ні мо­жли­во­сті рі­зних ком­па­ній. Тоб­то ре­аль­но за­про­ва­джу­ва­ла рі­зні рі­ше­н­ня гру­па пар­тнер­ських ком­па­ній, що до­пов­ню­ва­ли одне одну. Бу­ли збу­до­ва­ні єди­на гео­ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма та си­сте­ма облі­ку че­рез «1С: Бух­гал­те­рія».

На по­ча­ток 2014 ро­ку за­галь­ний бю­джет на впро­ва­дже­н­ня всіх цих за­хо­дів ста­но­вив 2,9 млн грн. Сю­ди вві­йшли, зокре­ма, GPS-тре­ке­ри, да­тчи­ки па­ли­ва — 47% ви­трат, ви­тра­ти на обла­дна­н­ня па­ли­во­за­прав­ни­ків — 16%, су­пу­тни­ко­ва зйом­ка по­лів — 13%, про­грам­не за­без­пе­че­н­ня ГІС — 11%, по­слу­ги з упро­ва­дже­н­ня рі­шень — 11%, на­вча­н­ня та су­про­во­дже­н­ня пер­со­на­лу — 2% ви­трат.

Отри­ма­ні ре­зуль­та­ти

Крім за­галь­ної опти­мі­за­ції ви­ро­бни­цтва про­ду­кції та збіль­ше­н­ня її вар­то­сті бу­ло ви­яв­ле­но та­ке. По­над 1200 га не­при­да­тних для обро­бі­тку ґрун­тів, що бу­ли ви­ве­де­ні із за­галь­но­го зе­мель­но­го бан­ку; ви­зна­че­но то­чні пло­щі по­лів у всіх кла­сте­рах ком­па­нії; на 18% змен­ше­но за­галь­ні рі­чні ви­тра­ти паль­но­го; удо­ско­на­ле­на якість і швид­кість ру­ху зві­тів ви­ко­на­них ро­біт; опти­мі­зо­ва­но штат хол­дин­гу (без йо­го ско­ро­че­н­ня!); уста­нов­ле­но ві­сім не­про­пор­цій­них обмі­нів зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми із су­сі­дні­ми агро­ком­па­ні­я­ми.

Ар­тем Бе­лен­ков, ке­рів­ник ком­па­нії «Па­но­ра­ма Кон­сал­тинг»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.