До від­кри­т­тя рин­ку зем­лі — з ба­то­гом

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Пав­ло КО­РО­ТИЧ

На­пи­са­ти цей ма­те­рі­ал ме­не на­ди­хнув дзві­нок із пі­ар-агент­ства О PR. Зви­чай­на річ для 2 жур­на­лі­ста: спо­ча­тку за­про­шу­ють від­ві­да­ти якийсь за- хід, а по­тім те­ле­фо­ну­ють, щоб уто­чни­ти: ко­ли ж ви­йде ста­т­тя? За та­кою схе­мою пра­цю­ють біль­шість ком­па­ній, ке­рів­ни­цтво яких не хо­че на­пря­му спіл­ку­ва­ти­ся з пре­сою, а де­ле­гує цю ро­бо­ту пі­ар-агент­ствам. Зро­зу­мі­ти мо­жна: якщо між бі­зне­сом і жур­на­лі­ста­ми по­став­ле­но умо­ти­во­ва­но­го по­се­ре­дни­ка, то бі­знес по­чу­ва­є­ться спо­кій­ні­ше.

Те­мою за­сі­да­н­ня кру­гло­го сто­лу, на який за­про­си­ли пре­су, був ри­нок сіль­го­сп­зе­мель в Укра­ї­ні, а то­чні­ше — бу­ти йо­му чи ні. Че­сно ка­жу­чи, ця те­ма в на­шій аграр­ній по­лі­ти­ці на­га­дує шев­чен­ків «чо­вен в си­нім мо­рі», який «то ви­ри­нає, то по­то­пає». Ви­ри­нає він, як пра­ви­ло, у пе­ред­ви­бор­ні пе­рі­о­ди, а в та­кі ча­си, як оце ни­ні, він за­зви­чай ле­жить на дні. То чо­го б це ра­птом йо­го ви­ри­ну­ло?

Мо­жли­во, уряд і пар­ла­мент за­вер­ши­ли роз­роб­ку нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів для пов­но­цін­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ку зем­лі й хо­чуть про це роз­по­ві­сти? Чи за­пра­цю­ва­ла ка­да­стро­ва си­сте­ма? Чи, мо­же, сфор­му­ва­ла­ся най­зру­чні­ша еко­но­мі­чна си­ту­а­ція для по­ча­тку зе­мель­них тор­гів, ко­ли по­ку­пці ма­ють до­ста­тньо віль­них ко­штів для ін­ве­сту­ва­н­ня, а про­дав­ці спро­мо­жні об­сто­ю­ва­ти гі­дну ці­ну за свої ге­кта­ри? Або ж, мо­жли­во, уряд ви­рі­шив обго­во­ри­ти із су­спіль­ством своє стра­те­гі­чне ба­че­н­ня роз­ви­тку аграр­ної га­лу­зі, чі­ткі по­слі­дов­ні кро­ки ре­фор­ми, які в під­сум­ку при­єд­на­ють нас до ко­ла єв­ро­пей­ських фер­мер­ських дер­жав?

Ні, про це на за­сі­дан­ні кру­гло­го сто­лу не йшло­ся. На­то­мість пред­став­ни­ки Мі­на­гро­про­ду, що взя­ли в ньо­му участь (за­сту­пник мі­ні­стра Мі­нАПіП Во­ло­ди­мир Ла­па та за­сту­пник го­ло­ви аграр­но­го ко­мі­те­ту ВР Ва­дим Івченко), на­по­ле­гли­во об­сто­ю­ва­ли якнай­швид­ше від­кри­т­тя рин­ку зем­лі. Ба біль­ше, за сло­ва­ми пар­ла­мен­та­ря, Вер­хов­ній Ра­ді по­трі­бен ба­тіг, який би під­га­няв її до зня­т­тя мо­ра­то­рію.

Се­ред ін­ших екс­пер­тів, що взя­ли участь в обго­во­рен­ні, дум­ки роз­ді­ли­ли­ся. На­при­клад, аграр­ні під­при­єм­ці ра­ди­ли не по­спі­ша­ти з від­кри­т­тям зе­мель­но­го рин­ку, ар­гу­мен­ту­ю­чи це тим, що го­спо­дар­ства над­то втра­ти­ли ко­шти, щоб ду­ма­ти про ку­пів­лю зем­лі. До то­го ж в Укра­ї­ні не пра­цю­ють го­лов­ні ін­сти­ту­цій­ні ме­ха­ні­зми, які ма­ли б за­без­пе­чу­ва­ти фун­кціо­ну­ва­н­ня цьо­го рин­ку. На­при­клад, та са­ма судова си­сте­ма, на яку суб’єкти рин­ку ма­ють по­кла­да­ти­ся в за­хи­сті сво­їх прав. Адже не­має сум­ні­ву в то­му, що з по­ча­тком ку­пів­лі-про­да­жу зе­мель­них ді­ля­нок ви­ни­кне без­ліч суперечок (аж до рей­дер­ських за­хо­плень), у розв’язан­ні яких ве­ли­ка на­дія по­кла­да­ти­ме­ться на спра­ве­дли­вий суд. А тут ми ма­є­мо сер­йо­зну про­бле­му.

Ці­ка­во, що ке­рів­ни­ки юри­ди­чних фірм, яких на за­сі­дан­ні кру­гло­го сто­лу бу­ло до­во­лі ба­га­то, бу­ли одно­стай­но за знят- тя мо­ра­то­рію. З їх ар­гу­мен­та­ції бу­ло зро­зумі­ло, що во­ни не над­то «за­мо­ро­чу­ю­ться» та­ки­ми пи­та­н­ня­ми, як наслідки зе­мель­но­го пе­ре­ді­лу для со­ці­аль­но­го се­ре­до­ви­ща на се­лі та для пер­спе­ктив роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

І, на­ре­шті, остан­нє. А мо­же, із цьо­го по­трі­бно бу­ло по­чи­на­ти. Ра­пто­ва ор­га­ні­за­ція та­ких ось зе­мель­них обго­во­рень (за­сі­да­н­ня кру­гло­го сто­лу бу­ло не єди­ним у ці дні) див­ним чи­ном збі­гла­ся в ча­сі з пе­рі­о­дом тор­гів на­шим уря­дом нав­ко­ло ре­стру­кту­ри­за­ції зов­ні­шньо­го бор­гу. Над Укра­ї­ною на­ви­сла за­гро­за дер­жав­но­го де­фол­ту. Оче­ви­дно, че­рез це на­ша вла­да ви­рі­ши­ла «про­ма­ца­ти» мо­жли­вість ар­ген­тин­сько­го сце­на­рію ви­хо­ду із си­ту­а­ції, ко­ли з іно­зем­ни­ми кре­ди­то­ра­ми роз­пла­чу­ва­ли­ся зем­лею. Та­ка от у нас зе­мель­на по­лі­ти­ка.

Ну от, те­пер моє сум­лі­н­ня пе­ред дів­ча­та­ми з пі­ар-агент­ства чи­сте, за ка­ву з кру­а­са­на­ми я «від­стрі­ляв­ся».

Пав­ло Ко­ро­тич, го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу The Ukrainian Farmer

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.