Де­ри­ва­ти­ви: пра­ви­ла гри на пра­во­во­му по­лі

Де­ри­ва­ти­ви ство­рю­ють мо­жли­во­сті для хе­джу­ва­н­ня ри­зи­ків і пла­ну­ва­н­ня бі­зне­су. Ни­ми мо­жуть ефе­ктив­но по­слу­го­ву­ва­ти­ся як ве­ли­кі, так і се­ре­дні уча­сни­ки аграр­но­го рин­ку Укра­ї­ни. Про­те на­ра­зі, з огля­ду на три­ва­лий про­цес ре­фор­му­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства, агра­рі­ям тр

AgroMarket - - КОМПАНІЇ, ЗАКОНОДАВСТВО - Ар­тем НАУМОВ, стар­ший юрист ЮФ «Інюр­по­ліс»

Ри­нок Укра­ї­ни — не­від’єм­на ча­сти­на сві­то­во­го рин­ку аграр­ної про­ду­кції, то­му ко­ли­ва­н­ня цін на сві­то­вих рин­ках від­би­ва­ю­ться й на укра­їн­сько­му рин­ку. Ці­но­вий ри­зик є клю­чо­вим для агро­бі­зне­су, адже ва­жли­во не ли­ше зі­бра­ти вро­жай, а й про­да­ти йо­го за ви­гі­дною ці­ною. Про­дав­ши «не в той день», мо­жна втра­ти­ти ре­зуль­та­ти ба­га­то­мі­ся­чної ро­бо­ти. Але ці­но­вий ри­зик — гло­баль­не яви­ще. Новини про до­брий уро­жай (або по­су­хи) в ін­шій пів­ку­лі від­ра­зу впли­ва­ють на ці­ни і в Укра­ї­ні.

Укра­їн­ські агра­рії за­сто­со­ву­ють рі­зні ме­то­ди управ­лі­н­ня ці­но­вим ри­зи­ком: хтось ви­чі­кує ви­гі­дну ці­ну, хтось за­мов­ляє по­слу­ги кон­суль­тан­тів, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ана­лі­зі сві­то­вих рин­ків. У будь-яко­му ра­зі це спосо­би пе­ред­ба­чи­ти, спро­гно­зу­ва­ти ди­на­мі­ку, а не за­стра­ху­ва­ти се­бе від па­ді­н­ня ці­ни. В остан­ньо­му ви­пад­ку до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти де­ри­ва­ти­ви.

Де­ри­ва­ти­ви — це по­хі­дні фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти, які да­ють змо­гу хе­джу­ва­ти ри­зи­ки, пов’яза­ні з ці­на­ми. До де­ри­ва­ти­вів на­ле­жать фор­вар­дні кон­тра­кти, ф’ючер­си, опціо­ни, сво­пи. Ці ін­стру­мен­ти ду­же по­ши­ре­ні у сві­ті, адже ком­па­нія-ви­ро­бник отри­мує га­ран­тію ці­ни на свою про­ду­кцію.

Най­гну­чкі­шим се­ред де­ри­ва­ти­вів є опціон. Він мо­же пе­ред­ба­ча­ти ли­ше обов’язок емі­тен­та/по­ку­пця при­дба­ти пев­ний об­сяг про­ду­кції за вста­нов­ле­ною ці­ною та пра­во, але не обов’язок про­дав­ця цю про­ду­кцію по­ста­ви­ти. На та­кий опціон по­трі­бно ви­тра­ти­ти ко­шти, але про­да­вець отри­мує і стра­хов­ку ці­но­вих ри­зи­ків, і пра­во від­мо­ви­ти­ся від опці- ону. В та­ко­му ра­зі він втра­тить ли­ше ко­шти, ви­тра­че­ні на при­дба­н­ня опціо­ну.

Як це пра­цює в Укра­ї­ні

Для укра­їн­ських ком­па­ній ри­нок де­ри­ва­ти­вів по­ки що істо­тно обме­же­ний. Це пов’яза­но як із від­су­тні­стю ефе­ктив­но­го рин­ку по­хі­дних фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів в Укра­ї­ні, так і з не­до­ско­на­лі­стю ві­тчи­зня­но­го за­ко­но­дав­ства. За­ко­но­дав­чі обме­же­н­ня пра­кти­чно ви­клю­ча­ють мо­жли­вість ле­галь­но при­дба­ти де­ри­ва­тив за кор­до­ном, то­му укра­їн­ські агра­рії ви­му­ше­ні шу­ка­ти аль­тер­на­тив­ні ва­рі­ан­ти їх при­дба­н­ня. Тра­ди­цій­но для цьо­го за­сто­со­ву­ю­ться пра­во­ві мо­де­лі зі ство­ре­н­ням ком­па­ній за кор­до­ном. На­ра­зі в Укра­ї­ні вже три­ває ро­бо­та з ре­фор­му­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі обі­гу по­хі­дних цін­них па­пе­рів, що спря­мо­ва­на на ство­ре­н­ня дій­сно фун­кціо­наль­но­го рин­ку де­ри­ва­ти­вів. Актив­ни­ми уча­сни­ка­ми цьо­го про­це­су ви­сту­па­ють дер­жав­ні ор­га­ни та ре­гу­ля­то­ри (Мі­нАПК, НКЦБФР, НБУ), між­на­ро­дні до­но­ри (USAID). А до­ки ро­бо­та з ре­фор­му­ва­н­ня три­ває, по­трі­бно взя­ти до ува­ги на­яв­ні «під­во­дні ка­ме­ні» в ро­бо­ті з де­ри­ва­ти­ва­ми.

За­сте­ре­же­н­ня до ро­бо­ти з іно­зем­ни­ми де­ри­ва­ти­ва­ми

Лі­цен­зія на ін­ве­сту­ва­н­ня за кор­дон

При­дба­н­ня цін­них па­пе­рів та їх по­хі­дних в обмін на ва­лю­тні цін­но­сті з ме­тою отри­ма­н­ня при­бу­тку за ві­тчи­зня­ним за­ко­но­дав­ством вва­жа­є­ться ін­ве­сти­ці­єю за кор­дон (по­ста­но­ва прав­лі­н­ня НБУ від 16.03.1999 №122). А здій­сне­н­ня ін­ве­сти­цій за кор­дон, зокре­ма при­дба­н­ня цін­них па­пе­рів, ви­ма­гає отри­ма­н­ня лі­цен­зії НБУ (ви­зна­чає ст. 5 Де­кре­ту Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни «Про си­сте­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня та ва­лю­тно­го кон­тро­лю» від 19.02.1993 №15-93).

Де­ри­ва­ти­ви за сво­єю при­ро­дою мо­жна вва­жа­ти і до­го­во­ром, і цін­ни­ми па­пе­ра­ми, то­му при­дба­н­ня їх за кор­до­ном вва­жа­є­ться ін­ве­сти­ці­єю, що по­тре­бує отри­ма­н­ня від­по­від­ної лі­цен­зії.

Слід звер­ну­ти ува­гу й на са­му про­це­ду­ру отри­ма­н­ня та­кої лі­цен­зії. Фор­ма за­яви про ви­да­чу ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії та са­ма лі­цен­зія ма­ють мі­сти­ти ін­фор­ма­цію що­до кон­кре­тно­го об­ся­гу ін­ве­сти­ції та строк. З огля­ду на те, що ці­ни на де­ри­ва­ти­ви зде­біль­шо­го прив’яза­ні до цін на про­від­них бір­жах, пе­ред­ба­чи­ти кон­кре­тну вар­тість ін­ве­сти­ції за­зда­ле­гідь не­мо­жли­во. А зро­би­ти це по­трі­бно для отри­ма­н­ня, зно­ву ж та­ки, ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії — за кіль­ка ти­жнів до да­ти при­дба­н­ня де­ри­ва­ти­ву. Якщо су­ма ін­ве­сти­ції (ці­на де­ри­ва­ти­ву) змен­ши­ться, тре­ба вно­си­ти змі­ни до лі­цен­зії, а якщо збіль­ши­ться — вза­га­лі отри­му­ва­ти но­ву лі­цен­зію.

По­ста­ча­н­ня про­ду­кції за де­ри­ва­ти­вом

Якщо роз­гля­да­ти де­ри­ва­тив як до­го­вір, то мо­жна очі­ку­ва­ти пе­ре­шкод на ми­тни­ці. По­ста­ча­н­ня за де­ри­ва­ти­ва­ми і у сві­то­вій пра­кти­ці не най­по­ши­ре­ні­ше яви­ще (най­ча­сті­ше, якщо ці­на у вста­нов­ле­ний тер­мін на рин­ку ниж­ча від за­фі­ксо­ва­ної, емі­тент опціо­ну ви­пла­чує рі­зни­цю між уста­нов­ле­ною ці­ною та ці­ною на рин­ку, а не ви­ку­по­вує про­ду­кцію; агра­рій про­дає про­ду­кцію за рин­ко­вою ці­ною, що з до­да­ва­н­ням рі­зни­ці, яку ви­пла­тив емі­тент, у су­мі до­рів­нює ці­ні, вста­нов­ле­ній опціо­ном), а у ві­тчи­зня­ній пра­кти­ці — вза­га­лі ду­же рід­кі­сне. Де­ри­ва­тив не ви­ма­гає укла­де­н­ня до­да­тко­во до­го­во­ру по­ста­ча­н­ня й мо­же бу­ти укла­де­ний у без­до­ку­мен­тар­ній фор­мі. В та­ко­му ра­зі укра­їн­ська ком­па­нія не змо­же на­да­ти ко­пії від­по­від­них до­го­во­рів ми­тним ор­га­нам у ра­зі здій­сне­н­ня екс­пор­ту.

Без­го­тів­ко­ві роз­ра­хун­ки

Та­кож мо­жуть ви­ни­кну­ти не­зру­чно­сті в ро­бо­ті з бан­ком, що об­слу­го­вує. Від­по­від­но до ін­стру­кції «Про по­ря­док здій­сне­н­ня кон­тро­лю за екс­порт­ни­ми, ім­порт­ни­ми опе­ра­ці­я­ми», за­твер­дже­ної по­ста­но­вою прав­лі­н­ня НБУ 24.03.1999 № 136, у ра­зі за­ра­ху­ва­н­ня на ра­хун­ки ре­зи­ден­та ко­штів, що їх пе­ре­ра­ху­вав не­ре­зи­дент, бан­ки зо­бов’яза­ні ви­ма­га­ти ко­пії до­го­во­ру з не­ре­зи­ден­том, актів й ін­ших до­ку­мен­тів, що під­твер­джу­ють екс­порт про­ду­кції. А, як бу­ло роз­гля­ну­то в пун­кті 2, та­ких до­ку­мен­тів мо­же й не бу­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.