МАС­ШТА­БНИЙ ПО­СТУП «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН»

УКРА­ЇН­СЬКА ІН­ДУ­СТРІ­АЛЬ­НА ГРУ­ПА КОМ­ПА­НІЙ УПЕК ЧЕ­РЕЗ АГРАР­НИЙ ДИ­ВІ­ЗІОН ПРЕ­ЗЕН­ТУ­ВА­ЛА НО­ВІ МО­ДЕ­ЛІ СІЛЬ­ГОС­ПТЕ­ХНІ­КИ ТОВ «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН».

AgroMarket - - КОМПАНІЇ, ЗАКОНОДАВСТВО - Во­ло­ди­мир Єв­ту­шен­ко

Еко­но­мі­чна кри­за — це не ли­ше не­га­тив­ний вплив на роз­ви­ток ба­га­тьох ві­тчи­зня­них бі­зне­сів, а й шанс для тих ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків, які ро­ка­ми актив­но го­ту­ва­ли­ся до ви­ве­де­н­ня на ри­нок які­сних про­ду­ктів. Яскра­вим при­кла­дом та­ко­го роз­ви­тку є Ін­ду­стрі­аль­на гру­па УПЕК, яка на між­на­ро­дній агро­про­ми­сло­вій ви­став­ці «Агро-2015» пре­зен­ту­ва­ла но­ві мо­де­лі сіль­гос­пте­хні­ки під брен­дом «Ло­зів­ські ма­ши­ни». Жур­на­лі­сти га­зе­ти «Агро­Мар­кет» зу­стрі­ли­ся з ди­ре­кто­ром із мар­ке­тин­гу та про­да­жів Ро­ма­ном Гір­шфель­дом і по­ці­ка­ви­ли­ся в ньо­го про но­вин­ки ком­па­нії та подаль­ші пла­ни роз­ви­тку під­при­єм­ства.

– В умо­вах еко­но­мі­чної кри­зи ві­тчи­зня­на сіль­гос­пте­хні­ка стає ва­жли­вим чин­ни­ком ста­біль­ної ро­бо­ти агра­рі­їв. Що ни­ні для них про­по­ну­ють «Ло­зів­ські ма­ши­ни»?

Го­лов­на стра­те­гія Лозівських Ма­шин — про­по­ну­ва­ти клі­єн­там пов­ну лі­ній­ку ґрун­то­об­ро­бних і по­сів­них агре­га­тів. Ни­ні­шньо­го ро­ку ми пре­зен­ту­є­мо два но­вих рі­ше­н­ня — гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач «Гульден» і пнев­ма­ти­чний по­сів­ний ком­плекс «Зла­тник». Роз­ви­ва­є­мо вла­сне кон­стру­ктор­ське бю­ро, у яко­му пра­цю­ють мо­ло­ді ам­бі­цій­ні ін­же­не­ри, що ма­ють усі умо­ви для ро­бо­ти та впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій. Зав­дя­ки їм «Ло­зів­ські ма­ши­ни» ви­во­дять що­ро­ку на ри­нок 3–4 но­вих мо­де­лі те­хні­ки.

– Роз­ка­жіть де­таль­ні­ше про мо­де­лі, що ма­ють най­біль­ший по­пит?

Ко­ро­ткі ди­ско­ві бо­ро­ни «Ду­кат» є лі­де­ра­ми укра­їн­сько­го рин­ку, їм на­ле­жить час­тка 30–35% у цьо­му се­гмен­ті, яка по­стій­но зро­стає. У ча­сти­ні те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик за сво­ї­ми па­ра­ме­тра­ми во­ни пе­ре­вер­шу­ють ім­порт­ні зраз­ки. «Ду­кат» — це при­клад ім­пор­то­за­мі­ще­н­ня на но­во­му рів­ні, ре­зуль­та­том яко­го є ви­щий те­хні­ко-еко­но­мі­чний рі­вень: якість обро­бі­тку ґрун­ту, ви­трат па­ли­ва та про­ду­ктив­но­сті. Кон­стру­кція «Ду­ка­ту» з ін­но­ва­цій­ним під­ши­пни­ко­вим ву­злом HARP Agro Unit у ком­пле­ксі з 3D під­пру­жи­нен­ною стій­кою за­без­пе­чу­ють збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті на по­над 30% про­ти тра­ди­цій­них кон­стру­кцій, що змен­шує ви­тра­ти на обро­бі­тку ге­кта­ра ґрун­ту. В ре­зуль­та­ті до­да­тко­во зни­жу­ю­ться ви­тра­ти на тра­ктор­ну тя­гу на 5–7%.

Одні­єю з но­ви­нок, що вже за­ці­ка­ви­ла клі­єн­тів, є по­сів­ний ком­плекс «Зла­тник». Це уні­каль­ний у сво­є­му кла­сі по­сів­ний ком­плекс, який при­зна­че­ний для тра­кто­рів 3–4-го тя­го­во­го кла­су. Агре­гат мо­же пра­цю­ва­ти як за ну­льо­вою, так і за мі­ні­маль­ною та кла­си­чною те­хно­ло­гі­я­ми обро­бі­тку ґрун­ту. Йо­го ши­ри­на за­хва­ту ста­но­вить 6 м, а бун­кер об’ємом 5 м³ і пнев­ма­ти­чна си­сте­ма по­да­чі на­сі­н­ня. Сьо­го­дні ця те­хні­ка не має ана­ло­гів се­ред ві­тчи­зня­ної й ім­порт­ної те­хні­ки у цьо­му се­гмен­ті ши­ри­ни за­хва­ту.

Одні­єю з йо­го пе­ре­ваг є при­від на­пів­рам­ної кон­стру­кції, що про­хо­дить че­рез цен­траль­ну вісь ком­пле­ксу. Зав­дя­ки цьо­му кон­стру­кція ко­пі­ює осо­бли­во­сті ґрун­тів го­спо­дар­ства та рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє на­ван­та­же­н­ня на ко­жний со­шник. Ви­сів­ний апа­рат має ім­порт­ний ме­ха­нізм із п’яти­сту­пін­ча­стим ре­гу­лю­ва­н­ням і мо­жли­ві­стю ро­бо­ти із ши­ро­ким спе­ктром куль­тур — від ма­ку до ква­со­лі. Ва­жли­во, що наш со­шник не по­тре­бує по­стій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня.

– Зав­дя­ки чо­му «Ло­зів­ські ма­ши­ни» актив­но роз­ви­ва­ю­ться та за­без­пе­чу­ють ви­со­ку якість вла­сної про­ду­кції?

На­ші кон­стру­кто­ри ма­ють ба­га­то­рі­чний до­свід ство­ре­н­ня сіль­го­спма­шин, до­свід мо­де­лю­ва­н­ня та кон­стру­ю­ва­н­ня. Пиль­ну ува­гу ми при­ді­ля­є­мо са­ме кон­стру­ктив­ним рі­ше­н­ням агре­га­тів, і агра­рії по­зи­тив­но оці­ню­ють на­шу ро­бо­ту.

Ча­сто укра­їн­ські ви­ро­бни­ки сіль­гос­пте­хні­ки ка­жуть про низь­ку ці­ну, як кон­ку­рен­ту пе­ре­ва­гу пе­ред ім­порт­ни­ми ана­ло­га­ми. Про­те чудес не бу­ває: які­сний про­дукт не мо­же бу­ти на по­ря­док де­шев­шим. По­зи­ція брен­ду «Ло­зів­ські ма­ши­ни» — пра­виль­но зна­йти спів­від­но­ше­н­ня «ці­на — якість», зро­зу­мі­ти, що тре­ба агра­рію й ство­ри­ти кон­ку­рен­тний про­дукт. Ми про­по­ну­є­мо ши­ро­ку лі­ній­ку агре­га­тів для тра­кто­рів із по­ту­жні­стю дви­гу­нів 80–510 і біль­ше к. с. і хо­че­мо бу­ти фул­лай­не­ром цих про­ду­ктів, ви­го­тов­ля­ю­чи по­трі­бні рі­ше­н­ня для всіх го­спо­дарств й агро­хол­дин­гів.

– Чи ада­пту­є­ться те­хні­ка «Ло­зів­ські ма­ши­ни» під кон­кре­тні умо­ви го­спо­дарств і чи роз­ви­ва­є­те ви сер­ві­сне об­слу­го­ву­ва­н­ня?

Зро­зумі­ло, що ми ство­рю­є­мо на­шу те­хні­ку та­ким чи­ном, щоб її мо­жна бу­ло удо­ско­на­лю­ва­ти. Про­тя­гом остан­ньо­го ча­су ми укла­ли уго­ди про спів­пра­цю з низ­кою аграр­них уні­вер­си­те­тів Схо­ду та Пів­дня Укра­ї­ни що­до пра­кти­чних те­сту­вань агре­га­тів на їхніх ви­ро­бни­чих май­дан­чи­ках. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що ви­пу­скни­ки цих за­кла­дів за­сто­со­ву­ва­ти­муть у ро­бо­ті на­шу те­хні­ку.

Що­до вдо­ско­на­ле­н­ня сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, то на­го­ло­шу, що ни­ні ми ма­є­мо 7 ком­па­ній-ди­ле­рів, які охо­плю­ють усі обла­сті Укра­ї­ни. Во­ни в пов­но­му об­ся­зі за­без­пе­че­ні зап­ча­сти­на­ми, а їхні сер­ві­сні ін­же­не­ри по­стій­но про­хо­дять на­вча­н­ня на на­шо­му під­при­єм­стві. Та­кож «Ло­зів­ські ма­ши­ни» ма­ють вла­сні сер­ві­сні бри­га­ди на мі­сцях для ро­бо­ти з клі­єн­та­ми для на­ла­шту­ва­н­ня те­хні­ки, на­вча­н­ня ін­же­не­рів.

– Які ва­ші пла­ни роз­ви­тку брен­ду?

Основ­на ме­та брен­ду «Ло­зів­ські ма­ши­ни» — за­мі­ще­н­ня на­шою те­хні­кою ім­порт­них ана­ло­гів на рин­ку Укра­ї­ни, за­крі­пле­н­ня про­від­них по­зи­цій на рин­ку брен­ду в се­гмен­ті ґрун­то­об­ро­бних агре­га­тів і про­су­ва­н­ня по­сів­них ком­пле­ксів.

Що­до за­кор­дон­них кра­їн, то ми роз­ши­рю­є­мо рин­ки збу­ту на­ших ши­ро­ко­за­хва­тних агре­га­тів. Зокре­ма, це сто­су­є­ться Ка­зах­ста­ну (за ре­зуль­та­та­ми виставки вже укла­де­но кон­тра­кти на су­му по­над 3 млн до­ла­рів США) та Схі­дної Єв­ро­пи. Пла­ну­є­мо актив­но бра­ти участь у про­від­них аграр­них за­хо­дах Єв­ро­пи, зокре­ма в Agritechnica-2015.

Ро­ман Гір­шфельд

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.