Ма­рек Вой­ти­на,

ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Да­нон Укра­ї­на»

AgroMarket - - ДОСВІД -

Го­лов­не для нас — це смак і якість на­шої про­ду­кції, адже ми як ні­хто ін­ший є від­по­від­аль­ни­ми за здо­ров’я спо­жи­ва­чів. Са­ме во­ни є сти­му­лом, що під­штов­хує «Да­нон» ро­би­ти та­кі спіль­ні про­е­кти, як «Роз­ви­ток по­лу­ни­чних ко­опе­ра­ти­вів». Сьо­го­дні зав­дя­ки під­при­єм­ству в Ло­ся­ти­ні ми на 100% за­без­пе- че­ні най­кра­щи­ми укра­їн­ськи­ми по­лу­ни­ця­ми для по­треб ком­па­нії. За­га­лом, із по­ча­тку про­е­кту у 2012 ро­ці ком­па­нія ра­зом із пар­тне­ра­ми вкла­ла в йо­го роз­ви­ток 1,4 млн єв­ро. Зав­дя­ки під­трим­ці гро­ма­ди та пра­ців­ни­ків ко­опе­ра­ти­ву ми змо­гли ра­зом по­бу­ду­ва­ти по­ту­жне кон­ку­рен­тне го­спо­дар­ство. Сьо­го­дні роз­ви­ва­є­мо нав­ко­ло ко­опе­ра­ти­вів ще й так зва­ні сі­мей­ні фер­ми, які та­кож змо­жуть на ви­гі­дних умо­вах пра­цю­ва­ти з ком­па­ні­єю «Да­нон». На мій по­гляд, са­ме роз­ви­ток сі­мей­них ферм ста­не одні­єю з ва­жли­вих форм го­спо­да­рю­ва­н­ня на укра­їн­ській зем­лі. «Да­нон» роз­по­чи­нає спів­пра­цю з пер­ши­ми п’ятьма сі­мей­ни­ми фер­ма­ми, що ви­ро­щу­ва­ти­муть по­лу­ни­ці від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів ягі­дни­цтва та за­без­пе­чу­ва­ти­муть нас ви­со­ко­які­сною си­ро­ви­ною для ви­ро­бни­цтва йо­гур­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.