Сві­тла­на Ке­ба­люк,

ди­ре­ктор ко­опе­ра­тив­но­го під­при­єм­ства «Еко­фру­кти»

AgroMarket - - ДОСВІД -

У рам­ках про­е­кту «Роз­ви­ток по­лу­ни­чних ко­опе­ра­ти­вів» за під­трим­ки «Да­нон» в Укра­ї­ні та пар­тне­рів — фон­ду «Да­нон Еко­си­стем», ком­па­нії DanTrade та між­на­ро­дно­го бла­го­дій­но­го фон­ду «До­бро­бут гро­мад» — уже бу­ло за­по­ча­тко­ва­но від­ра­зу де­кіль­ка сі­мей­них ферм на за­галь­ній те­ри­то­рії 7 га. Сі­мей­ні фер­ми від­кри­ті в Кре­ме­не­цько­му, Ла­но­ве­цько­му та За­лі­щи­цько­му ра­йо­нах Тер­но­піль­ської обла­сті та Пе­ре­ми­шлян­сько­му ра­йо­ні Львів­ської обла­сті. За­галь­ні пло­щі по­лу­ни­чних на­са­джень, ура­хо­ву­ю­чи по­ту­жно­сті ко­опе­ра­ти­ву та сі­мей­них ферм, ста­нов­лять 35 га. Із ці­єї те­ри­то­рії, якщо все бу­де га­разд, за по­то­чний се­зон ми пла­ну­є­мо зі­бра­ти не мен­ше як 350 т ягід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.