Су­ча­сна оброб­ка на­сі­н­ня

Умо­ва під­го­тов­ки силь­но­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу — ком­пле­ксна пе­ре­д­по­сів­на оброб­ка ба­ко­вою су­міш­шю на про­тру­ю­ва­чах, що не по­шко­джу­ють на­сі­н­ня.

AgroMarket - - БІРЖА, ТЕХНОЛОГІЇ - Ле­о­нід ФА­ДЄ­ЄВ, канд. техн. на­ук

Збіль­ше­н­ня ува­ги агра­рі­їв до одно­ча­сно­го про­тру­ю­ва­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу з іно­ку­ля­ці­єю мі­кро­бни­ми пре­па­ра­та­ми зер­но­вих і про­са­пних куль­тур сьо­го­дні є пер­спе­ктив­ним на­пря­мом під­ви­ще­н­ня стій­ко­сті куль­тур­них ро­слин до по­ши­ре­н­ня рі­зних ви­дів хво­ро­бо­твор­них гри­бів. Однак три­ва­лий час про­блем­ним бу­ло за­сто­су­ва­н­ня ма­шин для про­тру­ю­ва­н­ня ста­ро­го ти­пу, що по­шко­джу­ва­ли по­сів­ний ма­те­рі­ал і ли­ше сти­му­лю­ва­ли ріст йо­го ура­же­но­сті мі­кро­ор­га­ні­зма­ми й зни­же­н­ня жит­тє­ді­яль­но­сті на­сту­пних по­сі­вів, сут­тє­во зни­жу­ва­ли май­бу­тню вро­жай­ність сіль­гос­пкуль­тур. Від­по­від­но, ви­ни­кла по­тре­ба в но­во­му ти­пі те­хні­чно­го рі­ше­н­ня, що ви­ко­нує ком­плекс зав­дань без одно­ча­сно­го трав­му­ва­н­ня зер­на.

Удо­ско­на­ле­ний про­тру­ю­вач

Під­при­єм­ством ТОВ «Спе­це­ле­ва­тор­мель­маш» ро­зро­бле­на но­ва мо­дель про­тру­ю­ва­ча по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Те­хні­чний за­сіб скла­да­є­ться з двох бло­ків, ко­жен з яких на­но­сить пре­па­рат на зер­но від­по­від­но до вста­нов­ле­них ви­мог. Пер­ший блок за­без­пе­чує фа­зу змо­чу­ва­н­ня по хо­ду зер­на та є при­стро­єм, у яко­му роз­мі­ще­но дві фор­сун­ки. Одна — для по­да­чі про­труй­ни­ка, дру­га — для мі­кро­бно­го пре­па­ра­ту. Стру­мінь ро­бо­чої су­мі­ші, вда­ря­ю­чись об від­бій­ну стін­ку під роз­ра­хо­ва­ним ку­том, роз­по­ро­шу­є­ться, і су­міш на­но­си­ться на на­сі­н­ня, що ру­ха­є­ться без­пе­рерв­ним по­то­ком ка­на­лом у ка­ме­ру ви­мі­шу­ва­н­ня. Дру­гий блок рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє су­міш по­верх­нею на­сі­н­ня зав­дя­ки кон­та­кту між сім’ян­ка­ми та з вну­трі­шньою по­верх­нею ка­ме­ри ви­мі­шу­ва­н­ня.

Рів­но­мір­ність роз­по­ді­лу пре­па­ра­ту на сім’ян­ку та пов­но­та по­кри­т­тя пре­па­ра­та­ми за­без­пе­чу­ю­ться кон­та­ктом під час їх пе­ре­си­па­н­ня у віль­но­му ре­жи­мі без будь-яко­го ме­ха­ні­чно­го впли­ву.

Рів­но­мір­ність роз­по­ді­лу пре­па­ра­ту за­ле­жить від на­сі­н­ня (ве­ли­ке, дрі­бне, гла­день­ке, шорс­тке), тем­пе­ра­ту­ри в зо­ні ро­бо­ти про­тру­ю­ва­ча, в’яз­ко­сті пре­па­ра­ту й мо­жли­вих ін­ших об­ста­вин.

З ці­єю ме­тою в ка­ме­рі ви­мі­шу­ва­н­ня роз­мі­ще­но по­во­ро­тні орі­єн­та­то­ри, що ре­гу­лю­ють тер­мін пе­ре­си­па­н­ня на­сі­н­ня. Для цьо­го є мо­жли­вість ре­гу­лю­ва­ти кут на­хи­лу осі ба­ра­ба­на й ча­сто­ту йо­го обер­та­н­ня. Орі­єн­та­то­ри за­без­пе­чу­ють актив­не пе­ре­си­па­н­ня на­сі­н­ня без будь-яко­го си­ло­во­го впли­ву на них, що пов­ні­стю ви­клю­чає трав­му­ва­н­ня. Гра­но­ва­на фор­ма ба­ра­ба­на зу­мов­ле­на по­тре­бою в крі­плен­ні по­во­ро­тних орі­єн­та­то­рів і спри­яє кра­що­му кон­та­кту між на­сі­н­ням зав­дя­ки йо­го ков­зан­ню між гра­ня­ми та пе­ре­си­па­н­ням. Зси­па­н­ня на­сі­н­ня з по­верх­ні орі­єн­та­то­ра в про­це­сі обер­та­н­ня ба­ра­ба­на га­ран­тує па­ді­н­ня ко­жної зер­нів­ки по­рі­зно від ін­ших у се­ре­до­ви­щі ае­ро­золь­но­го ту­ма­ну.

Та­ка ува­га до рів­но­мір­но­сті по­кри­т­тя на­сі­н­ня зу­мов­ле­на тим, що ді­ю­чої ре­чо­ви­ни в пре­па­ра­ті на­ба­га­то мен­ше, ніж во­ди, яка до­да­є­ться для за­без­пе­че­н­ня по­трі­бної кіль­ко­сті пре­па­ра­ту для пов­но­го на­не­се­н­ня йо­го на на­сі­н­ня. Про­те якщо час­тка рід­ко­го пре­па­ра­ту біль­ша за 1,5% ма­си на­сі­н­ня, то йо­го пе­ре­зво­ло­же­н­ня мо­же по­тре­бу­ва­ти до­су­шу­ва­н­ня пі­сля про­тру­є­н­ня. Зав­да­н­ня ж про­це­су — за­без­пе­чи­ти рів­но­мір­не вкри­т­тя на­сі­н­ня пре­па­ра­том, час­тка яко­го не біль­ша за 1% ма­си на­сі­н­ня. На жаль, це не зав­жди вда­є­ться. При­чин тут кіль­ка:

пре­па­рат має ви­со­ку в’яз­кість, то­му по­трі­бно збіль­шу­ва­ти час­тку во­ди для отри­ма­н­ня на­ле­жної кон­си­стен­ції;

за­хи­сна обо­лон­ка сім’ян­ки окре­мих куль­тур (на­при­клад, со­ня­шни­ку) швид­ко вби­рає пре­па­рат, і рів­но­мір­ність йо­го роз­по­ді­лу по­гір­шу­є­ться за кон­та­ктів сім’янок;

на­сі­н­ня дрі­бно­на­сін­них куль­тур (рі­пак, круп’яні та ін.) ма­ють по­верх­ню в де­ся­тки ра­зів біль­шу, ніж на­сі­н­ня зер­но­вих ко­ло­со­вих, бо­бо­вих, ку­ку­ру­дзи то­що, що ви­ма­гає для рів­но­мір­но­го на­не­се­н­ня пре­па­ра­ту на по­верх­ню та­ко­го на­сі­н­ня біль­шої час­тки рід­ко­го пре­па­ра­ту.

Для та­ких ви­пад­ків під­при­єм­ством роз­ро­бле­но про­тру­ю­вач, який по­єд­ну­є­ться з бло­ком під­су­шу­ва­н­ня, де від­бу­ва­є­ться ви­да­ле­н­ня по­верх­не­вої во­ло­ги з про­трав­ле­но­го на­сі­н­ня, що за­по­бі­гає їх зли­пан­ню.

На рис. 1 на­ве­де­но ком­по­ну­валь­ну схе­му ком­пле­ксу з пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня сіль­гос­пкуль­тур. Основ­ні па­ра­ме­три ком­пле­ксу для пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня куль­тур та­кі: про­ду­ктив­ність про­тру­ю­ва­ча — 10 т/год (по зер­но­вих куль­ту­рах); єм­ність ба­ків — ко­жен по 300 л. Крім то­го, у про­це­сі ро­бо­ти в ком­пле­ксі ав­то­ма­ти­чно кон­тро­лю­ю­ться фа­кти­чні ви­тра­ти зер­на й пре­па­ра­ту. Якість і рів­но­мір­ність по­кри­т­тя ви­со­ка — за ви­тра­ти рід­ко­го пре­па­ра­ту ста­но­вить не біль­ше як 1% ма­си зер­на, що про­тру­ю­є­ться.

Ви­снов­ки

Ро­зро­бле­ний і за­па­тен­то­ва­ний про­тру­ю­вач має та­кі те­хні­чні пе­ре­ва­ги пе­ред ана­ло­га­ми: ма­ши­на не трав­мує на­сі­н­ня; зав­дя­ки гли­бо­ко­му ре­гу­лю­ван­ню ре­жи­мів за­без­пе­чує пов­ний і рів­но­мір­ний роз­по­діл пре­па­ра­ту на по­верх­ні на­сі­н­ня за по­трі­бної йо­го кіль­ко­сті; до­зво­ляє одно­ча­сно обро­бля­ти рі­зні за фун­кціо­наль­ним при­зна­че­н­ням пре­па­ра­ти (про­тру­ю­ва­н­ня й іно­ку­ля­ція); за по­тре­би ком­пле­кту­є­ться осу­шу­ва­чем, щоб за­по­біг­ти зли­пан­ню обро­бле­но­го на­сі­н­ня.

Ком­по­ну­валь­на схе­ма ком­пле­кса для пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня будь-яких сіль­гос­пкуль­тур

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.