Огляд рин­ку та прогноз

AgroMarket - - БІРЖА, ТЕХНОЛОГІЇ - Ана­лі­ти­чний відділ Аграр­ної бір­жі

Со­є­ві бо­би

Уже з бе­ре­зня по­то­чно­го ро­ку ці­ни со­є­вих бо­бів зі США ви­зна­чи­лись із чі­ткою тен­ден­ці­єю й ру­ха­ли­ся до по­сту­по­во­го зни­же­н­ня, опу­стив­шись до мі­ні­маль­ної позначки за се­зон на­при­кін­ці трав­ня — 339 дол./т. Екс­пер­ти Мін­сіль­го­спу США що­мі­ся­ця збіль­шу­ва­ли прогноз сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва со­є­вих бо­бів по­то­чно­го МР до 317,25 млн тонн, що на 34 млн тонн ви­ще по­ка­зни­ка, озву­че­но­го по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну (283,25 млн тонн). Прогноз кін­це­вих за­па­сів сої у сві­ті у 2014/15 МР зріс до ре­кор­дних 85,54 млн тонн про­ти 63,4 млн тонн у 2013/14 МР. Та­кож на ко­ти­ру­ва­н­ня впли­ну­ли прогноз ре­кор­дних показників збо­ру вро­жаю в Ар­ген­ти­ні та Бра­зи­лії. У дру­гій по­ло­ви­ні черв­ня спо­сте­рі­га­ло­ся не­зна­чне зро­ста­н­ня трен­ду ко­ти­ру­вань че­рез зни­же­н­ня кур­су до­ла­ра.

У ли­пні на аме­ри­кан­сько­му рин­ку со­є­вих бо­бів спо­сте­рі­га­ти­ме­ться рі­зно­сто­рон­ній рух цін. На зни­же­н­ня ці­ни в ли­пні впли­ва­ти­ме прогноз роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ на 2015/16 МР у сві­ті (86,49 млн га) і США (33,87 млн га). Ко­ти­ру­ва­н­ня на ли­пне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на CBOT про­тя­гом на­сту­пних мі­ся­ців ко­ли­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 340–360 дол./т.

Ку­ку­ру­дза

На по­ча­тку черв­ня ці­ни на ку­ку­ру­дзу по­ча­ли зро­ста­ти до рів­ня 143 дол./т че­рез за­кри­т­тя ко­ро­тких по­зи­цій трей­де­ра­ми, під­ви­ще­н­ня ко­ти­ру­вань на рин­ку ета­но­лу, змі­цне­н­ня рин­ку пше­ни­ці, а та­кож бло­ку­ва­н­ня ро­бо­ти пор­ту Ро­са­ріо в Ар­ген­ти­ні че­рез по­дов­же­н­ня страй­ку.

У ли­пні ці­ни на ку­ку­ру­дзу ру­ха­ти­му­ться рі­зно­сто­рон­ньо че­рез про­су­ва­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії ку­ку­ру­дзи в Пів­ден­ній Аме­ри­ці та тем­пів по­сів­ної кам­па­нії в США. На зро­ста­н­ня ці­ни впли­ва­ти­муть хо­ро­ші по­ка­зни­ки екс­пор­ту ку­ку­ру­дзи зі США че­рез бло­ку­ва­н­ня пор­тів в Ар­ген­ти­ні; осла­бле­н­ня кур­су до­ла­ра; зро­ста­н­ня цін на рин- ку ета­но­лу. На па­ді­н­ня ці­ни й да­лі ма­ти­муть вплив фун­да­мен­таль­ні чин­ни­ки, пер­спе­кти­ви ре­кор­дно­го вро­жаю та за­па­сів ку­ку­ру­дзи у США та сві­ті про­ти ми­ну­ло­го се­зо­ну. Ко­ти­ру­ва­н­ня на ли­пне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на CBOT ко­ли­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 135–155 дол./т.

Рі­пак

На по­ча­тку черв­ня ці­ни на рі­пак тор­гу­ва­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 355– 376 єв­ро/т і до­ся­гну­ли най­ви­щої позначки за се­зон. На зро­ста­н­ня ці­ни впли­ва­ло по­гір­ше­н­ня по­го­дних умов у Єв­ро­пі та Ка­на­ді, що мо­же по­зна­чи­ти­ся на ста­ні по­сі­вів рі­па­ку, й акти­ві­за­ція по­пи­ту на ка­над­ську ка­но­лу. У 2015/16 МР сві­то­ве ви­ро­бни­цтво рі­па­ку ско­ро­ти­ться до 68,46 млн тонн, а спо­жи­ва­н­ня, за про­гно­за­ми, ста­но­ви­ти­ме 69,96 млн тонн, що по­зна­чи­ться на ско­ро­чен­ні кін­це­вих за­па­сів олій­ної у сві­ті до рів­ня 5,39 млн тонн. У ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві слід очі­ку­ва­ти не­зна­чне зни­же­н­ня цін у зв’яз­ку з по­ча­тком но­во­го се­зо­ну та над- хо­дже­н­ня пер­ших пар­тій рі­па­ку но­во­го вро­жаю. Ці­ни в ли­пні ко­ли­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 345– 365 єв­ро/т.

Цу­кор

У пер­шій по­ло­ви­ні черв­ня ці­ни на ли­пне­вий ф’ючерс де­що зро­сли до рів­ня 265–271 дол./т, але да­лі зни­зи­лись, опу­стив­шись до мі­ні­му­му — 249 до./т. Па­дін­ню сві­то­вих цін на цу­кор спри­я­ли про­гно­зи ISO що­до сві­то­во­го про­фі­ци­ту цукру у 2014/15 МР з 620 тис. тонн до 2,2 млн тонн че­рез зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва в Ін­дії та Та­ї­лан­ді.

У ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві сві­то­вий ри­нок цукру ру­ха­ти­ме­ться у вузь­ко­му ді­а­па­зо­ні та ма­ти­ме тен­ден­цію до не­зна­чно­го зро­ста­н­ня. При­чи­ною чо­го бу­де подаль­ше під­ви­ще­н­ня по­пи­ту на цу­кор і змен­ше­н­ня про­по­зи­ції з Бра­зи­лії, оскіль­ки збіль­ши­ться ви­ро­бни­цтво ета­но­лу з цукро­вої тро­сти­ни. По­го­дний фа­ктор, зокре­ма, яви­ще Ель-Ні­ньо, та­кож на­да­ва­ти­ме під­трим­ку ці­нам, що обме­жу­ва­ти­ме тем­пи по­льо­вих ро­біт і мо­же утру­дни­ти екс­порт­ні від­ван­та­же­н­ня. Ко­ти­ру­ва­н­ня цукру в ли­пні тор­гу­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 255–270 дол./т.

Пше­ни­ця

У пер­шій по­ло­ви­ні черв­ня ці­ни на пше­ни­цю ві­ді­гра­ли втра­че­ні по­зи­ції у трав­ні та зро­сли до 192 дол./т. На­сту­пно­го мі­ся­ця ана­лі­ти­ки Аграр­ної бір­жі очі­ку­ють рі­зно­спря­мо­ва­ної тенденції фор­му­ва­н­ня ці­ни на СВОТ у Чи­ка­го. На зро­ста­н­ня ці­ни впли­ва­ти­муть ме­тео­ро­ло­гі­чні умо­ви в США та При­чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні, що мо­жє по­зна­чи­ти­ся на зни­жен­ні ви­ро­бни­цтва й уро­жай­но­сті зер­но­вої за­га­лом. Та­кож на фор­му­ва­н­ня трен­ду на СВОТ впли­ва­ти­ме зни­же­н­ня за­па­сів пше­ни­ці в Ка­на­ді. Ко­ти­ру­ва­н­ня на ли­пне­вий ф’ючер­сний кон­тракт на CBOT про­тя­гом черв­ня-ли­пня ко­ли­ва­ти­му­ться в ді­а­па­зо­ні 175– 195 дол./т.

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), сер­пне­вий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), ли­пне­вий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на сою на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), ли­пне­вий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), ли­пне­вий кон­тракт

Ди­на­мі­ка цін на цу­кор на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ), ли­пне­вий кон­тракт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.