Ви­бір те­хні­ки для за­го­тів­лі кор­мів

Де­хто вва­жає, що на­го­ду­ва­ти корову — про­сті­ше, ніж лю­ди­ну, адже про­тя­гом усьо­го жи­т­тя її го­ду­ють пра­кти­чно одна­ко­вим кор­мом. Знай со­бі за­го­тов­ляй, мі­шай і роз­да­вай. Та все не так про­сто. Ху­до­ба мо­же їсти не­які­сний корм че­рез голод, але не від­дя­чить вам ре

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Ві­ктор СИЧ, канд. техн. на­ук

Щоб за­го­то­ви­ти які­сний корм (сі­но, сі­наж, си­лос), тре­ба до­три­му­ва­ти­ся чо­ти­рьох правил: • корм має бу­ти ви­со­ко­енер­ге­ти­чним зі зна­чним умі­стом по­жив­них ре­чо­вин; • по­трі­бно за­без­пе­чи­ти ви­со­кі

сма­ко­ві яко­сті кор­му; • рі­вень сто­рон­ніх до­мі­шок і за­бру­дне­н­ня тре­ба мі­ні­мі­зу­ва­ти; • псу­ва­н­ня кор­му слід зве­сти до

мі­ні­му­му. Енер­ге­ти­чні вла­сти­во­сті й по­жив­ність кор­му ма­ють ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня, ко­ли ви зни­жу­є­те час­тку до­ро­гих кон­цен­тра­тів у ра­ціо­ні, акцен­ту­ю­чи на де­ше­вих ба­зо­вих кор­мах для зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції. За ні­ме­цьки­ми до­слі­дже­н­ня­ми, на під­при­єм­стві, де утри­му­ють 75 ко­рів, на­дої яких 8200 кг/ла­кта­цію, за ба­зо­во­го кор­му з енер­ге­ти­чною цін­ні­стю 5,74 МДж NEL (NEL — чи­ста енер­гія ла­кта­ції) про­ти кор­му 6,86 МДж NEL зму­ше­ні пе­ре­ви­тра­ча­ти кон­цен­тра­ти на су­му 8672 єв­ро/рік. А якщо ко­рів уде­ся­те­ро біль­ше?!

Як збе­рег­ти енер­ге­ти­чну цін­ність кор­му

З роз­ви­тком ро­сли­ни від­бу­ва­ю­ться змі­ни в її стру­кту­рі та хі­мі­чно­му скла­ді. В клі­ти­ні змен­шу­є­ться вміст та­ких ре­чо­вин, як про­те­їн, лі­пі­ди, цу­кор і мі­не­ра­ли, то­ді як час­тка скла­до­вих стін­ки клі­тин (а са­ме ге­мі­це­лю­ло­зи, целюлози та лі­гні­ну) зро­стає (рис. 1). У ре­зуль­та­ті по­гір­шу­ю­ться енер­ге­ти­чна цін­ність кор­му, об­сяг йо­го спо­жи­ва­н­ня, лег­ко­трав­ність і за­сво­ю­ва­ність.

Ось чо­му для отри­ма­н­ня опти­маль­но­го вмі­сту енер­гії та по­жив­них ре­чо­вин у кор­мі ва­жли­во не ли­ше пі­ді­бра­ти склад кор­мо­вих ро­слин, а й вір­но ви­зна­чи­ти й до­три­ма­ти­ся ча­су уко­су, ма­ю­чи для цьо­го в роз­по­ря­джен­ні по­трі­бний на­бір ви­со­ко­про­ду­ктив­ної те­хні­ки

(та­бли­ця). У ра­зі за­три­ма­н­ня на 8 днів від опти­маль­но­го тер­мі­ну уко­су кор­му на­дої змен­шу­ю­ться на тре­ти­ну, а в ра­зі 12 днів — удві­чі!

На­дої на­пря­му за­ле­жать від рів­ня спо­жи­ва­н­ня кор­му. Ви­со­кі на­дої мо­жли­ві ли­ше то­ді, ко­ли корм «сма­чний», без не­ба­жа­них сто­рон­ніх до­мі­шок, підв’яле­ний до по­трі­бно­го зна­че­н­ня су­хої ре­чо­ви­ни, які­сно фер­мен­то­ва­ний. Від­мін­на фер­мен­та­ція та від­су­тність ба­кте­рій ма­сля­ної ки­сло­ти до­ся­га­ю­ться за умо­ви ду­же низь­кої за­бру­дне­но­сті кор­му. То­му слід на­ле­жним чи­ном дба­ти про по­ля з кор­мо­ви­ми ро­сли­на­ми, до­три­му­ва­ти­ся ре­ко­мен­до­ва­ної ви­со­ти уко­су, при­ді­ля­ти ува­гу на­ла­шту­ва­н­ням кор­мо­за­го­ті­вель­ної те­хні­ки.

Під­три­ма­ти ви­со­ку якість і рі­вень спо­жи­ва­н­ня кор­му та за­по­біг­ти хво­ро­бам тва­рин, які су­про­во­джу­ю­ться зни­же­н­ням про­ду­ктив­но­сті, мо­жна, якщо зве­сти до мі­ні­му­му псу­ва­н­ня кор­му під час збе­рі­га­н­ня. Для цьо­го по­трі­бно за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­не трам­бу­ва­н­ня си­ло­сної ями, ви­клю­чи­ти до­ступ до неї во­ло­ги та по­ві­тря.

До­три­му­ва­ти­ся на­ве­де­них ви­ще правил й отри­му­ва­ти корм від­мін­ної яко­сті — ре­аль­но, якщо ма­ти по­трі­бну кіль­кість су­ча­сної, які­сної, ви­со­ко­про­ду­ктив­ної те­хні­ки для вча­сно­го зби­ра­н­ня кор­мів, їх па­ку­ва­н­ня, змі­шу­ва­н­ня та роз­да­чі.

Гру­па KUHN (Франція) про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків є не­за­пе­ре­чним лі­де­ром із ви­ро­бни­цтва ко­са­рок, ко­са­рок-плю­щи­лок, во­ру­ши­лок і вал­ко­утво­рю­ва­чів. Ро­з­гля­не­мо де­я­кі су­ча­сні мо­де­лі, що якнай­кра­ще під­хо­дять для укра­їн­ських умов ве­де­н­ня агро­бі­зне­су.

Ко­сар­ки-плю­щил­ки

Най­біль­ший по­пит в Укра­ї­ні ма­ють ди­ско­ві ко­сар­ки-плю­щил­ки з валь­це­вим кон­ди­ціо­не­ром для швид­ко­го рів­но­мір­но­го під­су­шу­ва­н­ня бо­бо­вих куль­тур, цен­траль­ним крі­пле­н­ням тя­го­вої бал­ки для про­ду­ктив­ної та еко­ном­ної ро­бо­ти «чов­ни­ком». Їх мон­жа агре­га­ту­ва­ти з тра­кто­ра­ми МТЗ-82.

Се­ред цих ко­са­рок-плю­щи­лок ви­ді­ли­мо мо­дель FC 3160 (фо­то 1) із най­су­ча­сні­шою, до­ско­на­лою та на­дій­ною кон­стру­кці­єю, від­мін­ни­ми те­хні­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми й ін­но­ва­цій­ни­ми рі­ше­н­ня­ми.

Ко­сар­ка-плю­щил­ка мо­де­лі FC 3160 зав­шир­шки 3,1 м має сім оваль­них ди­сків, за­без­пе­чує си­ме­три­чне або від­су­ну­те укла­да­н­ня вал­ка зав­шир­шки 0,9–2,3 м й має та­ке обла­дна­н­ня:

• го­лов­ка з ре­ду­кто­ром Gyrodine, кон­стру­кція якої до­зво­ляє роз­вер­та­ти­ся на обме­же­ній пло­щі з пов­ним ку­том по­над 180°;

• рі­заль­ну бал­ку Optidisc, яка не об­слу­го­ву­є­ться впро­довж усьо­го пе­рі­о­ду екс­плу­а­та­ції, з ку­то­вою швид­кі­стю обер­та­н­ня оваль­них ди­сків удо­ско­на­ле­ної фор­ми май­же 50 об./сек й за­па­тен­то­ва­ним змін­ним кро­ком їх роз­та­шу­ва­н­ня для збіль­ше­н­ня про­пу­скної спро­мо­жно­сті та за­по­бі­га­н­ня бло­ку­ва­н­ня ка­мін­ця­ми, із ше­стер­ня­ми ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра, си­сте­мою за­хи­сту Protectdrive на осно­ві за­по­бі­жної про­то­чки осі ди­сків і мо­жли­ві­стю вста­нов­ле­н­ня швид­ко­змін­них ножів;

• пі­дві­ска у цен­трі ва­ги ко­сар­ки за до­по­мо­гою тор­сій­ної бал­ки, що зна­чно по­лі­пшує ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу ґрун­ту (від +12 см до –4 см) і змен­шує за­бру­дне­н­ня кор­му;

• єди­ний і лег­ко­до­сту­пний ме­ха­нізм ре­гу­лю­ва­н­ня ви­со­ти зрі­зу;

• при­від кон­ди­ціо­не­ра ше­стер­ня­ми з ме­тою збіль­ше­н­ня на­дій­но­сті ро­бо­ти;

• гу­мо­ві або ста­ле­ві валь­ці для які­сно­го плю­ще­н­ня для ро­слин із рі­зни­ми вла­сти­во­стя­ми;

• над­ши­ро­кі ко­ле­са, які змен­шу­ють трам­бу­ва­н­ня ґрун­ту, на­да­ють ста­біль­но­сті на схи­лах;

• на­бір пла­стин, умон­то­ва­них у за­дню кри­шку, пе­ре­став­ля­ю­чи які мо­жна лег­ко пе­ре­хо­ди­ти від утво­ре­н­ня вузь­ко­го си­ме­три­чно­го або зсу­ну­то­го вбік вал­ка до рів­но­мір­но­го укла­да­н­ня ско­ше­ної тра­ви по всій ши­ри­ні агре­га­та.

Во­ру­шил­ки

У хо­ді за­го­тів­лі сі­на­жу та сі­на тре­ба один або кіль­ка ра­зів по­во­ру­ши­ти ско­ше­ний ва­лок, щоб він швид­ше підв’ялив­ся (ін­ко­ли до­во­ди­ться ви­па­ри­ти з 1 га до 2–3 т во­ло­ги), не по­шко­джу­ю­чи та не за­бру­дню­ю­чи йо­го. Це до­зво­ляє ма­кси­маль­но збе­рег­ти по­жив­ність кор­му, за­без­пе­чи­ти від­мін­ну йо­го кон­сер­ва­цію та три­ва­ле збе­рі­га­н­ня.

Во­ру­шил­ки KUHN пред­став­ле­ні від 4-х до 17 м. Однак, оби­ра­ю­чи для се­бе во­ру­шил­ку, тре­ба зна­ти й до­три­му­ва­ти­ся та­ких по­рад:

• ро­бо­ча ши­ри­на во­ру­шил­ки (роз­ра­хо­ва­на обов’яз­ко­во за стан­дар­том DIN на ви­со­ті 8 см) має від­по­від­а­ти ро­бо­чій ши­ри­ні ко­сар­ки або ко­сар­ки-плю­щил­ки;

• слід на­да­ва­ти пе­ре­ва­гу ро­то­рам не­ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра, що за по­тре­би мо­жуть пра­цю­ва­ти під ви­со­ким ку­том на­хи­лу до го­ри­зон­ту за від­су­тно­сті «мер­твих» зон і по- вним пе­ре­вер­та­н­ням вал­ка для при­швид­ше­н­ня ви­су­шу­ва­н­ня ско­ше­но­го сі­на (фо­то 2);

• ко­ле­са ма­ють бу­ти роз­та­шо­ва­ні яко­мо­га ближ­че до ро­бо­чої зо­ни із ши­ро­ким про­фі­лем для змен­ше­н­ня ти­ску, гра­бли­ни — ви­ко­на­ні аси­ме­три­чно, а му­фти, що пе­ре­да­ють кру­тний мо­мент, ма­ють до­зво­ля­ти на­дій­ний під­йом і скла­да­н­ня се­кцій без ви­мкне­н­ня ВВП.

Вал­ко­утво­рю­ва­чі

Вал­ко­утво­рю­ва­чі мо­жуть бу­ти як па­сив­ні по ти­пу «со­не­чко», так і ро­тор­ні (одно, дво- та чо­ти­ри-) із цен­траль­ним або бо­ко­вим укла­да­н­ням вал­ка. Ці ві­до­мі ти­пи вал­ко­утво­рю­ва­чів гру­па KUHN до­пов­нює ще й вал­ко­утво­рю­ва­ча­ми но­во­го кон­ве­єр­но­го ти­пу з го­ри­зон­таль­ним ро­то­ром.

Бо­ко­ви­ми вал­ко­утво­рю­ва­ча­ми мо­жна здво­ю­ва­ти вал­ки в ра­зі про­хо­дже­н­ня впе­ред і на­зад, а цен­траль­ний ва­лок є най­кра­щим для прес-під­би­ра­ча. На якість вал­ко­утво­рю­ва­н­ня мо­жна впли­ва­ти, змі­ню­ю­чи кіль­кість обер­тів ро­то­ра або швид­кість ру­ху по по­лю.

Над­зви­чай­но ва­жли­вою для пов­но­го та швид­ко­го під­би­ра­н­ня кор­му й утво­ре­н­ня щіль­но­го які­сно­го вал­ка є фор­ма гра­блин із ви­ги­ном, як це ро­бить KUHN, що до­зво­ляє біль­шою мі­рою від­ки­да­ти тра­ву у ва­лок вбік.

Пе­ре­ва­жна біль­шість вал­ко­утво­рю­ва­чів на рин­ку ма­ють ме­ха­ні­чний при­від ро­то­рів. KUHN обла­днує ши­ро­ко­за­хва­тні вал­ко­утво­рю­ва­чі гі­драв­лі­чни­ми при­во­да­ми, для яких не по­трі­бні кар­дан­ні ва­ли. Зав­дя­ки цьо­му рух ма­ши­ни по по­лю спо­кій­ні­ший, обер­ти ро­то­ра зав­жди по­стій­ні, в ре­зуль­та­ті чо­го ми отри­му­є­мо аку­ра­тні та рів-

Кри­те­рій ви­бо­ру

На­ве­де­мо при­клад, як обра­ти мо­де­лі ко­сар­ки-плю­щил­ки, во­ру­шил­ки та вал­ко­утво­рю­ва­чів і скіль­ки їх по­трі­бно.

Не­хай площа сі­но­ко­су ста­но­вить 300 га. Укіс пла­ну­є­ться за­кін­чи­ти про­тя­гом 10 днів, ура­хо­ву­ю­чи стро­ки до­зрі­ва­н­ня куль­тур на рі­зних по­лях, а та­кож мо­жли­ві прим­хи по­го­ди. Чи­стий час сі­но­ко­су що­дня — 6 год з ура­ху­ва­н­ням опти­маль­но­го ча­су до­би. Се­ре­дня швид­кість ко­сар­ки-плю­щил­ки — 6 км/год, во­ру­шил­ки — 10 км/год, а вал­ко­утво­рю­ва­ча — 8 км/год. Пла­ну­є­ться зро­би­ти три во­ру­ші­н­ня, а ва­лок утво­рю­ва­ти цен­траль­ний із трьох про­хо­дів ко­сар­ки для на­сту­пно­го тю­ку­ва­н­ня пре­спі­дби­ра­чем.

Для вча­сно­го ви­ко­на­н­ня уко­су нам по­трі­бна за­галь­на ши­ри­на одні­єї або де­кіль­кох ко­са­рок-плю­щи­лок 8,5 м. Це мо­же бу­ти три ко­сар­ки-плю­щил­ки FC 3160 TCR із ши­ри­ною за­хва­ту 3,1 м або по­трій­на ком­бі­на­ція FC 813R + FC 313RF зав­шир­шки 8,1 м зі збіль­ше­н­ням ча­су ро­бо­ти.

Щоб вча­сно три­чі роз­во­ру­ши­ти ско­ше­ний трьо­ма ко­сар­ка­ми корм про­тя­гом 9 го­дин, не­об­хі­дна за­галь­на ши­ри­на 10 м. Якщо ско­шу­ва­ти ко­сар­ка­ми FC 3160 із ши­ри­ною вал­ка 1,5 м, то для во­ру­ші­н­ня трьох вал­ків по­трі­бна во­ру­шил­ка зав­шир­шки 7,7–10,9 м. Обе­ре­мо GF 8702 (ши­ри­на 8,7 м), але пра­цю­ва­ти до­ве­де­ться по­над 10 год. Утім, бе­ру­чи до ува­ги мо­жли­ві про­бле­ми з по­го­дою, на­дій­ні­стю те­хні­ки й одно­ча­сним ви­ко­на­н­ням ро­бо­ти на рі­зних по­лях, що мо­жуть бу­ти від­да­ле­ни­ми, ба­жа­но ма­ти хо­ча б дві во­ру­шил­ки. То­ді одна з них мо­же бу­ти GF 7902 зав­шир­шки 7,8 м, а дру­га — GF 502 із ши­ри­ною за­хва­ту 5 м для одно­ча­сно­го во­ру­ші­н­ня двох вал­ків.

Щоб об’єд­на­ти в один цен­траль­ний ва­лок корм із ши­ри­ни 9–10 м, оби­ра­є­мо вал­ко­утво­рю­вач GA 9531 зав­шир­шки 9,3 м. Про­те пе­ре­ві­ри­мо, яку пло­щу що­дня він змо­же звал­ко­ву­ва­ти за 4 год ро­бо­чо­го ча­су пі­сля тре­тьо­го во­ру­ші­н­ня: 8 × 9,3 × 4 ÷ 10 = 29,76 га. Як і для во­ру­ши­лок ба­жа­но ма­ти два вал­ко­утво­рю­ва­чі. В та­ко­му ра­зі ви­бір мо­жна зро­би­ти на ко­ристь двох GA 6501 із ши­ри­ною за­хва­ту 6,3 м й ви­ко­ну­ва­ти вал­ко­утво­рю­ва­н­ня при­бли­зно за 3 год. но­мір­ні вал­ки, що го­то­ві для під­би­ра­н­ня прес-під­би­ра­ча­ми.

Фо­то 2. Во­ру­шил­ка KUHN GF

Фо­то 1. Ко­сар­ка-плю­щил­ка FC 3160 в ро­бо­ті

Да­ні: ком­па­нії Kuhn

Рис. 1. Зміна спів­від­но­ше­н­ня вмі­сту ре­чо­вин в клі­ти­ні ро­сли­ни у про­це­сі ро­сту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.