УРО­ЖАЙ-2015

За яки­ми ці­на­ми сьо­го­дні про­да­ють зер­но­ві ран­ньої гру­пи? Які пер­спе­кти­ви у ку­ку­ру­дзи? Чи ма­ють агра­рії під­ста­ви ди­кту­ва­ти рин­ку свої умо­ви? Хо­ча у сві­ті по­ки що пре­ва­лю­ють мі­нор­ні тенденції, в Укра­ї­ні за пер­ший мі­сяць но­во­го се­зо­ну ба­чи­мо зро­ста­н­ня цін. Ч

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

«Во­ла­тиль­ність кур­сів ва­лют є основ­ним чин­ни­ком у фор­му­ван­ні цін на зер­но та на­дає їм під­трим­ку», — вва­жає ана­лі­тик «АПК-Ін­форм» Ан­дрій Ку­пчен­ко

По­зи­тив­ні про­гно­зи в не­га­тив­них об­ста­ви­нах

Окрім ран­ніх зер­но­вих, зби­ра­н­ня яких уже на фі­ні­шній пря­мій, у цен­трі ува­ги аграр­ної спіль­но­ти — стан пі­зніх зер­но­вих й олій­них куль­тур. «На но­вий зер­но­вий се­зон Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, не­зва­жа­ю­чи на пе­си­мі­сти­чні про­гно­зи між­на­ро­дних екс­пер­тів, дає опти­мі­сти­чну оцін­ку. Укра­ї­на на­мо­ло­тить близь­ко 60 млн тонн зер­но­вих куль­тур. За ста­біль­но­го рів­ня вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня у 27 млн тонн і ви­со­кої кон­ку­рен­ції на сві­то­во­му рин­ку екс­порт, за по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, ста­но­ви­ти­ме 34–37 млн тонн», — за­явив очіль­ник Мі­нАПіП.

Тим ча­сом Гі­дро­ме­тцентр обно­вив свій прогноз, згі­дно з яким Укра­ї­на має всі шан­си зі­бра­ти 60,5 млн тонн но­во­го вро­жаю, — на­сам­пе­ред зав­дя­ки ку­ку­ру­дзі (26,5 млн тонн за се­ре­дньої вро­жай­но­сті 62 ц/га). Ще ви­щі очі­ку­ва­н­ня що­до вро­жаю ку­ку­ру­дзи (27 млн тонн) озву­чи­ла ана­лі­тик агент­ства «ААА» Ма­рія Ко­ле­сник.

Та­кі по­ка­зни­ки до­зво­ля­ють го­во­ри­ти, що в умо­вах вій­сько­вих дій на схо­ді кра­ї­ни й ане­ксії Кри­му ми змо­же­мо зі­бра­ти один із ре­кор­дно ви­со­ких уро­жа­їв зер­но­вих за всю істо­рію не­за­ле­жної Укра­ї­ни. На­га­да­є­мо: аб­со­лю­тний ре­корд із ва­ло­во­го зби­ра­н­ня зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих (63,8 млн тонн: із яких 24,1 млн тонн — пше­ни­ці, 9,04 млн тонн — ячме­ню, 28,45 млн тонн — ку­ку­ру­дзи) бу­ло за­фі­ксо­ва­но то­рік. А в 2015-му, згі­дно з від­ко­ри­го­ва­ним про­гно­зом Гі­дро­ме­тцен­тру, Укра­ї­на має всі шан­си зі­бра­ти 60,5 млн тонн зер­на — на­сам­пе­ред, 26,5 млн тонн ку­ку­ру­дзи за се­ре­дньої вро­жай­но­сті 62 ц/га. Не­по­га­ні пер­спе­кти­ви в сої, що фа­кти­чно ста­ла про­ри­вом остан­ніх се­зо­нів і на­віть по­ча­ла від­ті­сня­ти з лі­дер­ської по­зи­ції ку­ку­ру­дзу, про що свід­чить збіль­ше­н­ня по­сів­них площ під ці­єю куль­ту­рою. Якщо у 2014 ро­ці со­є­ви­ми бо­ба­ми бу­ло за­сі­я­но 1,8 млн га, то у 2015му — вже 2 млн га. За да­ни­ми «Дер­жзов­ні­ш­ін­фор­му», екс­порт ці­єї куль­ту­ри в но­во­му се­зо­ні мо­же зро­сти до 2,5 млн тонн.

Що зби­ра­є­мо й за скіль­ки про­да­мо

Утім, ку­ку­ру­дза й олій­ні куль­ту­ри — це ли­ше пер­спе­кти­ва, і свої про­гно­зи ана­лі­ти­ки ро­блять з огля­ду на по­то­чні по­го­дні умо­ви (а це в на­ших ши­ро­тах вель­ми пе­ре­мін­ли­ва скла­до­ва). Тим ча­сом ри­нок го­то­вий ра­ху­ва­ти вро­жай ран­ніх зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур. Їх, за да­ни­ми Мі­нАПіП, пла­ну­ють зі­бра­ти на пло­щі 10,1 млн га. Зокре­ма, 6,8 млн га — пше­ни­ці, 2,8 млн га — ячме­ню. Че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви тем­пи жни­ву­ва­н­ня від­ста­ють від то­рі­шніх показників при­бли­зно на ти­ждень. До­щі впли­ну­ли й на якість збіж­жя: на по­ча­тку се­зо­ну ма­ли мі­сце саж­ка та гри­бні хво­ро­би ран­ніх куль­тур на пів­дні. І все ж, за про­гно­за­ми екс­пер­тів, об­ся­ги про­до­воль­чо­го зер­на в за­галь­но­му ва­лу ста­но­ви­ти­муть 50–60%.

Що­до вро­жа­їв, то цьо­го ро­ку Укра­ї­на ви­ко­на­ла, а бе­ру­чи до ува­ги важ­кі фі­нан­со­ві умо­ви, й пе­ре­ви­ко­на­ла план. При­чин тур­бу­ва­ти­ся про про­до­воль­чу без­пе­ку й екс­порт­ний по­тен­ці­ал на­ра­зі не­має — у за­сі­ках уже май­же 28 млн тонн ран­ніх зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих. Те­пер го­лов­не пи­та­н­ня, за яки­ми ці­на­ми го­то­ві про­да­ва­ти зер­но укра­їн­ські агра­рії.

На­сам­пе­ред екс­пер­ти ка­жуть, що на фор­му­ван­ні ці­ни ві­діб’ється сут­тє­ве по­до­рож­ча­н­ня ре­сур­сної ба­зи, в пер­шу чер­гу мо­ва йде про ЗЗР, ім­порт­не на­сі­н­ня, па­ли­во та до­бри­ва.

«Во­ла­тиль­ність кур­сів ва­лют є клю­чо­вим фа­кто­ром у фор­му­ван­ні цін на зер­но та на­дає їм під­трим­ку», — впев­не­ний ана­лі­тик зер­но­во­го рин­ку ІА «АПК-Ін­форм» Ан­дрій Ку­пчен­ко. Та­кож екс­перт за­ува­жив, що цьо­го­річ слід очі­ку­ва­ти збіль­ше­н­ня спре­ду між ці­на­ми на про­до­воль­че та фу­ра­жне зер­но.

Ще одним із най­ва­го­мі­ших чин­ни­ків уча­сни­ки рин­ку на­зи­ва­ють вплив цін на сві­то­во­му рин­ку. «Укра­ї­на пе­ре­бу­ває під впли­вом гло­баль­но­го ці­но­утво­ре­н­ня. Про­те тут вар­то за­зна­чи­ти пев­ну ди­ле­му: з одно­го бо­ку, сві­то­ві ці­но­ві трен­ди тра­ди­цій­но ма­ють зни­жу­валь­ний ха­ра­ктер у між­се­зон­ні, а з дру­го­го — еко­но­мі­чна до­ціль­ність для агра­рі­їв (мо­жна ка­за­ти, що за по­то­чних цін до­ся­гну­то мі­ні­маль­ний по­ріг при­бу­тко­во­сті для сіль­го­спви­ро­бни­ків). Та­ким чи­ном, сут­тє­во­го зни­же­н­ня цін очі­ку­ва­ти не слід, а ось пла­но­мір­не зро­ста­н­ня вже во­се­ни — ціл­ком ві­ро­гі­дне», — по­яснює ана­лі­тик.

Ана­лі­тик аген­ції «ААА» Ма­рія Ко­ле­сник вва­жає, що ве­ли­кі пе­ре­хі­дні за­ли­шки та до­брий уро­жай усе ж та­ки спо­ну­ка­ти­муть сіль­го­спви­ро­бни­ків до про­да­жу пше­ни­ці й ін­ших зер­но­вих (крім низ­ки ні­ше­вих куль­тур, та­ких як гре­чи­ха). Що ж до цін для всі­єї гру­пи зер­но­вих екс­порт­но­о­рі­єн­то­ва­них куль­тур, і на­сам­пе­ред ку­ку­ру­дзи, то їх ди­кту­ва­ти­ме сві­то­вий ри­нок. Зокре­ма, ко­ли йде­ться про ку­ку­ру­дзу, слід орі­єн­ту­ва­ти­ся на ці­ни Чи­казь­кої бір­жі, а ни­ні во­ни зни­жу­ю­ться.

Тим ча­сом, на дум­ку Ан­дрія Ку­пчен­ка, ре­а­лі­зу­ва­ти­муть про­до­воль­че зер­но ли­ше за по­тре­би, на­ма­га­ю­чись йо­го при­три­му­ва­ти до більш прийня­тної ці­но­вої кон’юн­кту­ри.

Тож, схо­же, тут і да­лі ді­ють за ло­гі­кою, що в умо­вах не­ста­біль­но­го кур­су кра­ще три­ма­ти лі­кві­дність у то­ва­рі, ніж у гро­шах.

Хай як див­но, на рин­ку пше­ни­ці та ячме­ню на­при­кін­ці ли­пня по­то­чно­го ро­ку фі­ксу­ва­ло­ся зро­ста­н­ня цін на пше­ни­цю всіх кла­сів. На­сам­пе­ред, та­кі тенденції фор­му­ва­ли агра­рії, що не по­спі­ша­ли про­да­ва­ти зер­но. Так, про­до­воль­чу пше­ни­цю сіль­го­спви­ро­бни­ки го­то­ві про­да­ва­ти за 3400–3500 грн/т на умо­вах фран­ко-еле­ва­тор, при­бли­зно за та­ки­ми са­ми­ми ці­на­ми на вну­трі­шньо­му рин­ку її го­то­ві бу­ли ку­пу­ва­ти, але на умо­вах СРТ. Екс­пор­те­ри ж на лі­ній­них еле­ва­то­рах пра­ви­ли 3150–3300 грн/т на умо­вах фран­ко-еле­ва­тор.

А на схі­дно­му фронті…

Особлива си­ту­а­ція скла­ла­ся у схі­дно­му ре­гіо­ні. Зокре­ма, агра­рії Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей на по­ча­тку се­зо­ну сти­кну­ли­ся з тим, що пе­ре­ро­бни­ки, трей­де­ри й Аграр­ний фонд не над­то по­спі­ша­ють ку­пу­ва­ти збіж­жя но­во­го вро­жаю, хо­ча ці­ни у цих обла­стях — одні з най­ниж­чих в Укра­ї­ні. Агра­рії ж го­то­ві ре­а­лі­зу­ва­ти про­до­воль­че зер­но по 2900 грн/т, але з мі­сця. І хо­ча ни­ні си­ту­а­ція час­тко­во ви­рів­ня­ла­ся, сут­тє­во за­ку­пів­лі в ре­гіо­ні не зро­сли. Утім, а чо­го ди­ву­ва­ти­ся: че­рез скла­дну си­ту­а­цію (а де­я­кі на­вче­ні гір­ким до­сві­дом ми­ну­ло­го ро­ку) трей­де­ри й екс­пор­те­ри не ви­яв­ля­ють ба­жа­н­ня ку­пу­ва­ти зер­но­ві но­во­го вро­жаю на умо­вах са­мо­ви­ве­зе­н­ня з го­спо­дар­ства. Зро­зумі­ло, що сіль­го­спви­ро­бни­ки все одно про­да­ва­ти­муть зер­но, про­те ці­но­вий тренд фор­му­ва­ти­ме зер­но­вий клин уро­жаю 2016 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.