Як спи­ни­ти АЧС? Смер­тель­ний ві­рус в Укра­ї­ні уже ді­став­ся про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва. Екс­пер­ти да­ють нев­ті­шні про­гно­зи. Про ймо­вір­ні наслідки і план дій з по­до­ла­н­ня не­без­пе­ки

32 ви­пад­ки афри­кан­ської чу­ми сви­ней ви­яв­ле­но в Укра­ї­ні за три ро­ки. ФАО дає нев­ті­шні про­гно­зи. Дер­жве­тфі­то­слу­жба Укра­ї­ни про­по­нує До­ро­жню кар­ту, ді­ю­чи за якою, ма­є­мо шанс да­ти від­січ не­без­пе­ці

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Мар’ян КУПЧИНСЬКИЙ

Про­до­воль­ча та сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція ООН (ФАО) дає свої про­гно­зи що­до роз­ви­тку си­ту­а­ції. Зокре­ма, за ко­ро­тко­стро­ко­вим про­гно­зом, від­бу­ва­ти­ме­ться ди­фу­зне по­ши­ре­н­ня АЧС за ме­жі ен­де­мі­чної зо­ни з епі­цен­тром на пів­но­чі Чер­ні­гів­ської обла­сті на південь і су­сі­дні обла­сті (Сум­щи­ну, Ки­їв­щи­ну, а зго­дом і Пол­тав­щи­ну). Та­ким чи­ном, на пів­ні­чно­му Лі­в­обе­реж­жі мо­же сфор­му­ва­ти­ся єди­на зо­на змі­ша­ної цир­ку­ля­ції АЧС се­ред ди­ких і до­ма­шніх сви­ней, яка охо­плю­ва­ти­ме та­кож су­сі­дні обла­сті Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції (Брян­щи­ну та Кур­щи­ну). По­сту­по­во, у про­це­сі по­ши­ре­н­ня за­хво­рю­ва­н­ня, про­від­ну роль на­бу­ва­ти­ме се­ктор екс­тен­сив­но­го сви­нар­ства (го­спо­дар­ства на­се­ле­н­ня та не­ве­ли­кі фер­ми) за епі­зоо­ти­чною мо­де­л­лю, яка ре­а­лі­зу­ва­ла­ся в Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції у 2007–2015 рр. Ди­на­мі­ка цьо­го про­це­су за­зви­чай се­зон­на, й по­ши­ре­н­ня за­хво­рю­ва­н­ня від­бу­ва­ти­ме­ться най­ін­тен­сив­ні­ше влі­тку. Та­кож у най­ближ­чий час мо­жли­ве ди­фу­зне по­ши­ре­н­ня АЧС в по­пу­ля­ції ди­ко­го ка­ба­на на По­ліс­сі з ду­же ймо­вір­ним по­сту­по­вим ло­каль­ним про­ни­кне­н­ням в го­спо­дар­ства на­се­ле­н­ня та фор­му­ва­н­ням спо­ча­тку змі­ша­но­го, а зго­дом і ха­ра­ктер­но­го до­ма­шньо­го (че­рез зго­до­ву­ва­н­ня сви­ням кон­та­мі­но­ва­ної ві­ру­сом АЧС про­ду­кції сви­нар­ства) ци­клів. Зо­на цир­ку­ля­ції АЧС се­ред ди­ких ка­ба­нів у Поль­щі має тен­ден­цію до по­сту­по­во­го по­віль­но­го роз­ши­ре­н­ня на південь, у на­прям­ку кор­до­ну з Укра­ї­ною, що че­рез пев­ний час мо­же при­зве­сти до фор­му­ва­н­ня на пів­но­чі кра­ї­ни ве­ли­кої зо­ни, ен­зоо­ти­чної що­до АЧС, на кшталт си­ту­а­ції, яка спо­сте­рі­га­є­ться в остан­ні два ро­ки в кра­ї­нах Бал­тії та Поль­щі.

У дов­го­стро­ко­во­му про­гно­зі йде­ться про те, що подаль­ше по­ши­ре­н­ня АЧС в Укра­ї­ні не обов’яз­ко­во від­бу­ва­ти­ме­ться ди­фу­зно. Транс­пор­ту­ва­н­ня кон­та­мі­но­ва­ної про­ду­кції з осе­ред­ків хво­ро­би (під час ка­ран­тин­них обме­жень, а та­кож пі­сля їх зня­т­тя) на­ра­зі мо­же від­бу­ва­ти­ся в кра­ї­ні пра­кти­чно без­пе­ре­шко­дно че­рез мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки. Пі­сля на­ко­пи­че­н­ня в на­се­ле­н­ня на ура­же­них АЧС те­ри­то­рі­ях пев­ної кри­ти­чної ма­си не­ви­лу­че­ної за­ра­же­ної ві­ру­сом АЧС про­ду­кції сви­нар­ства за­хво­рю­ва­н­ня мо­же ви­ни­кну­ти в будь-яко­му ре­гіо­ні кра­ї­ни аб­со­лю­тно не­спо­ді­ва­но — на­віть че­рез де­кіль­ка мі­ся­ців пі­сля остан­ніх за­кри­тих спа­ла­хів.

По­ши­ре­н­ня кон­та­мі­но­ва­ної про­ду­кції най­ін­тен­сив­ні­ше від­бу­ва­є­ться під кі­нець се­зо­ну від­го­до­ву­ва­н­ня сви­ней і взим­ку. З огля­ду на це вар­то за­ува­жи­ти, що по­ки що спа­ла­хи АЧС се­ред до­ма­шніх сви­ней спо­сте­рі­га­ю­ться в зо­ні з від­но­сно не­ви­со­кою щіль­ні­стю по­го­лів’я сви­ней і в ре­гіо­нах, де до­мі­нує екс­тен­сив­не сви­нар­ство. По­ява хво­ро­би в ре­гіо­нах з біль­шою кіль­кі­стю сви­но­ферм і щіль­ні­стю сви­ней, утри­му­ва­них на­се­ле­н­ням, не­ми­ну­че при­зве­де до за­не­се­н­ня АЧС на фер­ми. Як по­ка­зує ре­тро­спе­ктив­ний ана­ліз, у ре­гіо­нах, ен­де­мі­чних що­до АЧС, від­со­ток по­ві­дом­лень із ферм ся­гає 28%. То­му мо­жна очі­ку­ва­ти, що ко­жен тре­тій або че­твер­тий ура­же­ний сви­нар­ський об’єкт швид­ше за все бу­де сви­но­фер­мою. З огля­ду на це осо­бли­во не­без­пе­чним бу­де про­ни­кне­н­ня АЧС в за­хі­дні обла­сті Укра­ї­ни, де щіль­ність по­го­лів’я в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня ся­гає мі­сця­ми 16– 30 го­лів на кі­ло­метр квадратний.

Зва­жа­ю­чи на стрім­ке по­ши­ре­н­ня АЧС в Укра­ї­ні та нев­ті­шні про­гно­зи ФАО, Дер­жве­тфі­то­слу­жба Укра­ї­ни роз­ро­би­ла До­ро­жню кар­ту, ді­ю­чи за якою, дер­жа­ва змо­же да­ти від­січ не­без­пе­ці.

Най­го­лов­ні­ше, вва­жа­ють фа­хів­ці, — до­три­ма­н­ня за­хо­дів біо­без­пе­ки, зокре­ма що­до фун­кціо­ну­ва­н­ня сан­про­пу­скни­ків, де­збар’єрів, кон­тро­лю без­пе­чно­сті кор­мів (за­бо­ро­на зго­до­ву­ва­н­ня кор­мів без тер­мо­об­роб­ки). Усе це, до ре­чі, пе­ред­ба­че­но Ве­те­ри­нар­но­са­ні­тар­ни­ми ви­мо­га­ми до спе­ці­а­лі­зо­ва­них сви­нар­ських під­при­ємств й ін­ши­ми нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми що­до «за­кри­то­го» ре­жи­му ро­бо­ти. Отри­мав­ши до­звіл на про­ве­де­н­ня по­за­пла­но­вих за­хо­дів дер­жав­но­го ве­тсан­кон­тро­лю, фа­хів­ці від­по­від­них служб по­вин­ні не ли­ше не­гай­но їх здій­сни­ти, а й по­ра­ди­ти го­спо­дар­ствам, як усу­ну­ти ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки. У ви­ня­тко­вих ви­пад­ках (якщо окре­мі під­при­єм­ства не­спро­мо­жні бу­дуть за­без­пе­чи­ти «за­кри­тий» ре­жим ро­бо­ти) їх ді­яль­ність має бу­ти при­пи­не­на. Вла­сни­кам тва­рин на те­ри­то­рії за­гроз­ли­вої зо­ни що­до АЧС до­ве­де­ться тим­ча­со­во утри­ма­ти­ся від ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней, а на­яв­не на сьо­го­дні вирощене по­го­лів’я зда­ти на за­бій. А ме­шкан­ців на­се­ле­них пун­ктів нав­ко­ло спе­ці­а­лі­зо­ва­них го­спо­дарств фа­хів­ці Дер­жве­тфі­то­слу­жби ра­дять за­охо­чу­ва­ти до та­ких кро­ків, обмі­ню­ю­чи сви­но­по­го­лів’я на тва­рин, що не сприйня­тли­ві до АЧС. А про роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту до­ве­де­ться по­дба­ти мі­сце­вим ор­га­нам са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

У тих обла­стях, які ме­жу­ють з РФ та Бі­ло­ру­сі­єю, слід про­ве­сти де­по­пу­ля­цію ди­ких ка­ба­нів. Аби за­без­пе­чи­ти опе­ра­тив­не ре­а­гу­ва­н­ня та здій­сне­н­ня го­спо­дар­ства­ми за­хо­дів із лі­кві­да­ції АЧС, мо­ні­то­ринг має бу­ти по­кла­де­но на пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. А від­по­від­ні рі­ше­н­ня дер­жав­них над­зви­чай­них про­ти­е­пі­зоо­ти­чних ко­мі­сій ма­ють не­у­хиль­но ви­ко­ну­ва­ти­ся. Слід по­дба­ти про кон­троль за не­д­опу­ще­н­ням пе­ре­мі­ще­н­ня жи­вих тва­рин, си­ро­ви­ни, про­ду­кції тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, кор­мів й ін­ших об’єктів, що не­суть за­гро­зу роз­по­всю­дже­н­ня хво­ро­би з не­бла­го­по­лу­чних що­до АЧС пун­ктів. Окре­мий пункт — на­ле­жне ма­те­рі­аль­но­те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня ДСНС (те­хні­чні за­со­би, па­лив­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли, ін­ди­ві­ду­аль­ні за­со­би за­хи­сту то­що) і Дер­жве­тфі­то­слу­жби (дез­за­со­би та де­зін­фе­кцій­ні уста­нов­ки, за­со­би ла­бо­ра­тор­ної ді­а­гно­сти­ки, ін­ди­ві­ду­аль­ні за­со­би за­хи­сту, обла­дна­н­ня та за­со­би для без­кров­но­го умер­тві­н­ня тва­рин, па­ли­во-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли то­що). Ко­шти для ком­пен­са­ції ви­трат, пов’яза­них із лі­кві­да­ці­єю АЧС, ма­ють бу­ти пе­ред­ба­че­ні в ре­зерв­но­му фон­ді держ­бю­дже­ту, від­по­від­но до по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 29.03.2002 №415. На ча­сі про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків сум, по­трі­бних для від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків вла­сни­кам ви­лу­че­них під час лі­кві­да­ції АЧС тва­рин (з ура­ху­ва­н­ням най­кри­ти­чні­ших про­гно­зів). Уста­но­ви­ти фі­ксо­ва­ну на­дбав­ку, щоб уни­кну­ти при­хо­ву­ва­н­ня фа­ктів утри­ма­н­ня сви­ней.

Крім то­го, фа­хів­ці Дер­жве­тфі­то­слу­жби на­по­ля­га­ють на то­му, щоб по­си­ли­ти від­по­від­аль­ність за не­ви­ко­на­н­ня рі­шень дер­жав­них над­зви­чай­них про­ти­е­пі­зоо­ти­чних ко­мі­сій рі­зних рів­нів, а та­кож за по­ру­ше­н­ня вла­сни­ка­ми тва­рин ви­мог ве­те­ри­нар­но­го за­ко­но­дав­ства та за дії, що спри­чи­ня­ють за­не­се­н­ня та по­ши­ре­н­ня осо­бли­во не­без­пе­чних за­хво­рю­вань, зокре­ма й АЧС. Для цьо­го по­трі­бні змі­ни до Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня та кри­мі­наль­ний ко­декс Укра­ї­ни.

Аби да­ти від­січ смер­тель­но­му ві­ру­су АЧС, у Бро­вар­сько­му ра­йо­ні на Ки­їв­щи­ні ого­ло­ше­но ка­ран­тин. Ни­ні сви­ней зни­щу­ють не ли­ше в епі­зоо­ти­чно­му во­гни­щі, а й у три­кі­ло­ме­тро­вій зо­ні нав­ко­ло ньо­го. Оскіль­ки пе­ре­ве­зе­н­ня тва­рин і м’яса за­бо­ро­не­но, на при­ле­глих до­ро­гах уста­нов­ле­но ве­те­ри­нар­ні ка­ран­тин­но­мі­лі­цей­ські по­сти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.