ОПТИ­МАЛЬ­НА МО­ДЕЛЬ

або Як ре­ін­ве­сти­ції у вла­сні еле­ва­то­ри за­без­пе­чи­ли при­бу­тко­вість і роз­ви­ток бі­зне­су з акти­ва­ми в рі­зних обла­стях Укра­ї­ни

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксандр ГОР­ДА, Ма­ри­на ТУРОВСЬКА (ін­фо­гра­фі­ка)

Як ре­ін­ве­сти­ції у вла­сні еле­ва­то­ри за­без­пе­чи­ли при­бу­тко­вість та роз­ви­ток бі­зне­су з акти­ва­ми у рі­зних обла­стях Укра­ї­ни. Но­ва­тор­ським до­сві­дом ді­ли­ться гру­па ком­па­ній «Про­ме­тей»

Хто з нас не чув ар­гу­мен­ти про те, що бе­тон­ні еле­ва­то­ри — ру­ди­мент, і що так сьо­го­дні вже ні­хто не бу­дує? Утім, ви­яв­ля­є­ться, «до­бре за­бу­те ста­ре» — це один із мо­жли­вих чин­ни­ків рен­та­бель­но­сті бі­зне­су.

По­ка­зо­вим і у чо­мусь на­віть но­ва­тор­ським є пра­кти­чний до­свід гру­пи ком­па­ній «Про­ме­тей», що пра­цює у кіль­кох обла­стях Укра­ї­ни. Ро­зви­ва­ю­чи еле­ва­тор­ний бі­знес, за вла­сною те­хно­ло­гі­єю тут ре­кон­стру­ю­ють ста­рі бе­тон­ні зер­но­схо­ви­ща за вар­ті­стю ро­біт ма­ло не втри­чі де­шев­ше, ніж ни­ні прав­лять за бу­дів­ни­цтво но­ві­тніх ме­та­ле­вих. Що­прав­да, еко­но­мія у ви­бра­ній стра­те­гії — да­ле­ко не основ­ний ар­гу­мент: збу­до­ва­ні по­пе­ре­дні­ми по­ко­лі­н­ня­ми еле­ва­то­ри, як за­пев­ня­ють фа­хів­ці, так са­мо ефе­ктив­ні та до­сить рен­та­бель­ні в су­ча­сних умо­вах.

Гео­гра­фія мар­ке­тин­гу

Пер­ший еле­ва­тор ГК «Про­ме­тей» від­крив там, де вже мав на­пра­цьо­ва­ні кон­та­кти з по­ста­чаль­ни­ка­ми збіж­жя. При­дба­не на­пів­зруй­но­ва­не го­спо­дар­ство у Ми­ко­ла­є­ві яв­ля­ло со­бою кіль­ка ске­ле­тів бе­тон­них скла­дів. Но­вий вла­сник ві­дре­мон­ту­вав зер­но­схо­ви­ща, вста­но­вив зер­но­су­шиль­не й очи­сне обла­дна­н­ня, си­сте­му ме­ха­ні­за­ції. По­сту­по­во об­сяг ма­кси­маль­но­го одно­ра­зо­во­го за­ван­та­же­н­ня схо­вищ до­сяг 10 тис. тонн. Тим ча­сом ба­за кон­та­ктів з ви­ро­бни­ка­ми роз­ши­ри­ла­ся, ви­ни­кла по­тре­ба біль­ших по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на. Ни­ні еле­ва­то­ри ком­па­нії є в Ми­ко­ла­їв­ській, Кі­ро­во­град­ській та Ки­їв­ській обла­стях. За­галь­на по­тен­ці­аль­на на­ко­пи­чу­валь­на по­ту­жність ці­єї ме­ре­жі — 230 тис. тонн. Оскіль­ки роз­ши­ри­ла­ся гео­гра­фія ро­бо­ти з по­ста­чаль­ни­ка­ми, по­біль­ша­ло й сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, з яки­ми пра­цю­ють: окрім со­ня­шни­ку (на ньо­го ро­блять основ­ну став­ку), до­да­ли­ся ячмінь, ку­ку­ру­дза, пше­ни­ця, соя, рі­пак…

На Ми­ко­ла­їв­щи­ні роз­та­шо­ва­но 4 з 6 еле­ва­то­рів ком­па­нії. За не­зна­чних ви­трат на ло­гі­сти­ку до при­ймаль­них пун­ктів ком­па­нії ма­ють змо­гу ді­ста­ти­ся ви­ро­бни­ки Ми­ко­ла­їв­ської, Хер­сон­ської, Кі­ро­во­град­ської, Дні­про­пе­тров­ської обла­стей, ко­трі, як ві­до­мо, є лі­де­ра­ми в Укра­ї­ні з ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку (на йо­го збе­рі­га­н­ня й орі­єн­то­ва­ні фор­мат та осна­ще­н­ня біль­шо­сті там­те­шніх еле­ва­то­рів). Близь­кість до мор­ських пор­тів за­без­пе­чує рен­та­бель­ність і по зер­но­вих куль­ту­рах, до­зво­ля­ю­чи фор­му­ва­ти опто­ві пар­тії ячме­ню й пше­ни­ці для екс­пор­те­рів.

По­бу­тує дум­ка, що в ни­ні­шніх умо­вах ма­ло не ко­жне дру­ге го­спо­дар­ство, що ви­ро­щує зер­но­ві, про­сто зо­бов’яза­не обла­шту­ва­ти со­бі вла­сний бо­дай не­ве­ли­чкий, еле­ва­тор для збе­рі­га­н­ня вро­жаю. Утім, чи ма­ють еко­но­мі­чний зиск та­кі зу­си­л­ля в сьо­го­дні­шніх укра­їн­ських ре­а­лі­ях? При­бу­ток в се­гмен­ті еле­ва­тор­но­го бі­зне­су «Про­ме­тея» пря­мо за­ле­жить від за­ван­та­же­но­сті, обо­ро­тів еле­ва­то­рів. Біль­ший від­со­ток то­ва­ро­обі­гу на них, сво­єю чер­гою, за­без­пе­чує мар­ке­тин­го­ва стра­те­гія тор­гі­вель­ної ком­па­нії-пар­тне­ра. Від­так, ко­жен уча­сник зер­но­во­го лан­цюж­ка ро­бить свою спра­ву — ви­ро­щує/до­пра­цьо­вує, збе­рі­гає, транс­пор­тує/про­дає — за чі­ткої спе­ці­а­лі­за­ції, як свід­чить пра­кти­ка, вда­є­ться сут­тє­во по­лі­пши­ти ефе­ктив­ність бі­знес-про­це­сів. А щоб ви­зна­ча­ти чі­тку й об’єктив­ну мо­ти­ва­цію для подаль­шо­го ін­ве­сту­ва­н­ня і роз­ви­тку, до­хі­дність за ко­жним із се­гмен­тів ана­лі­зу­є­ться окре­мо.

У фор­ма­ті пар­тнер­ства

У цьо­му бі­зне­сі на ба­зі мо­дер­ні­зо­ва­них ста­рих зер­но­схо­вищ, як за­пев­ня­ють у гру­пі ком­па­ній, усе про­ра­хо­ва­но до дрі­бниць. Для по­рів­ня­н­ня: щоб оку­пи­ти ін­ве­сти­ції у спо­ру­дже­н­ня, аналогічний за об­ся­га­ми ме­та­ле­вий си­лос має пра­цю­ва­ти на 300%. У бе­тон­них ре­кон­стру­йо­ва­них еле­ва­то­рах не­ма по­тре­би ке­ру­ва­ти­ся та­ки­ми ам­бі­ці­я­ми. Зру­чне роз­та­шу­ва­н­ня й опти­маль­на єм­кість еле­ва­то­рів до­зво­ля­ють на­ро­щу­ва­ти кіль­кі­сні по­ка­зни­ки по­сту­по­во. За не­о­фі­цій­ною ін­фор­ма­ці­єю, у по­ту­жних еле­ва­то­рів на 100, 200, 300 тис. тонн у пев­ні пе­рі­о­ди за­ван­та­же­н­ня не до­тя­гує і до по­ло­ви­ни мо­жли­во­го. І це пря­мо свід­чить про «вузь­кі мі­сця» у мар­ке­тин­го­вій стра­те­гії, ка­жуть екс­пер­ти. Ві­до­мо ж бо, що при­бу­тко­вість ви­зна­ча­є­ться спів­від­но­ше­н­ням ін­ве­сти­цій і ви­ру­чки від обо­ро­ту, яка, сво­єю чер­гою, за­ле­жить від кіль­ко­сті за­лу­че­них по­ста­чаль­ни­ків си­ро­ви­ни.

Основ­ний по­тік зер­на на еле­ва­то­ри «Про­ме­тея» ве­де­ться за стат­тею за­ку­пів­лі вро­жаю у ви­ро­бни­ків, до то­го ж по­слу­ги із су­то збе­рі­га­н­ня сьо­го­дні ста­нов­лять не­зна­чний від­со­ток обо­ро­ту — мен­ше за 10%. Ра­зом із ро­бо­тою ме­не­дже­рів із за­ку­пів­лі зер­но­вих й олій­них куль­тур, ди­ре­кто­ри еле­ва­то­рів «Про­ме­тея» ві­ді­гра­ють не менш ва­жли­ву фун­кцію — на мі­сцях. Як по­ясню­ють у ком­па­нії, лю­ди на цих по­са­дах на­сам­пе­ред від­по­від­аль­ні за ре­а­лі­за­цію по­лі­ти­ки ло­яль­но­сті до клі­єн­тів. Во­ни на­ла­го­джу­ють пар­тнер­ські кон­та­кти з най­ближ­чи­ми су­сі­да­ми-агро­ви­ро­бни­ка­ми, дба­ють про те, аби пред­став­ни­ки го­спо­дарств ма­ли віль­ний до­ступ до ла­бо­ра­то­рії еле­ва­то­ра (щоб за­по­біг­ти ви­ни­кнен­ню ймо­вір­них кон­флі­ктів під час про­ве­де­н­ня ана­лі­зу пар­тій зер­на), три­ма­ють на кон­тро­лі опе­ра­тив­не ін­фор­му­ва­н­ня пар­тне­рів про всі ці­но­ві ко­ли­ва­н­ня.

За під­сум­ка­ми 2014/15 МР че­рез еле­ва­то­ри гру­пи про­йшло 136 тис. тонн зер­но­вих й олій­них куль­тур. На сьо­го­дні рен­та­бель­ність трьох із них — у м. Ми­ко­ла­є­ві («Дні­пров­ська»), с. Ло­цки­не Ба­штан­сько­го р-ну, с. Шев­чен­ко­ве («Но­во­пол­тав­ка») пе­ре­ви­щує за­галь­но­прийня­тий рі­вень у 20%. Ці еле­ва­то­ри на­ле­жать «Про­ме­тею» від 10 до 20 ро­ків. У ли­пні 2015 р. ме­ре­жа еле­ва­тор­них го­спо­дарств гру­пи «Про­ме­тей» по­пов­ни­ла­ся ще дво­ма еле­ва­то­ра­ми — в се­лах Ка­зан­ка та Во­ло­ди­ми­рів­ка Ми­ко­ла­їв­скої обла­сті. При­дба­ні ж у 2013—2014 рр. еле­ва­то­ри у смт Гре­бін­ки Ки­їв­ської обла­сті, м. Во­зне­сен­ську у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті та м. До­лин­сько­му на Кі­ро­во­град­щи­ні, на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють на ета­пі ін­тен­сив­но­го ін­ве­сту­ва­н­ня та ре­кон­стру­кції, їх роз­ви­ток пла­ну­є­ться за схе­мою, що від­пра­цьо­ва­на ро­ка­ми на ба­зі «стар­ших бра­тів» — еле­ва­то­рів ком­па­нії.

Без­умов­но, роз­ра­ху­нок еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті еле­ва­то­ра не є уні­каль­ним зав­да­н­ням по­рів­ня­но з будь-яким ін­шим го­спо­дар­ським об’єктом. Утім, у ві­тчи­зня­ній пра­кти­ці еле­ва­тор­но­го бі­зне­су, як ка­жуть екс­пер­ти, та­ка пу­блі­чна спро­ба — сво­го ро­ду но­ва­тор­ство. Мо­жли­во, че­рез те, що еле­ва­тор­на спра­ва, як і чи­ма­ло ін­ших се­гмен­тів ві­тчи­зня­но­го агро­про­му, ли­ше пе­ре­хо­дить із пла­но­вих ре­йок на рин­ко­ві за­са­ди. Втім, успіх жо­дно­го на­віть най­про­гре­сив­ні­шо­го бі­зне­су не­мо­жли­вий без аде­ква­тної оцін­ки йо­го мо­жли­во­стей. І са­ме си­стем­ний ана­ліз має бу­ти ба­зи­сом будь-яко­го стра­те­гі­чно­го рі­ше­н­ня. До ре­чі, у «Про­ме­теї», топ-ме­не­джмент яко­го люб’язно по­ді­лив­ся з «Агро­Мар­ке­том» цим екс­клю­зив­ним кей­сом, бі­знес роз­ви­ва­є­ться ви­клю­чно за вла­сні ко­шти. Про ефе­ктив­ність та­ко­го ре­ін­ве­сту­ва­н­ня свід­чать ре­зуль­та­ти обо­ро­ту еле­ва­то­рів і чі­тка схе­ма ро­ка­ми від­пра­цьо­ва­них бі­знес-про­це­сів, які за­про­ва­дже­ні на ко­жній ланці ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.