ОЛІЙ­НА КОН­КУ­РЕН­ЦІЯ

За­ку­пі­вель­ні ці­ни на со­ня­шник уже на по­ча­тку но­во­го се­зо­ну ком­пен­су­ють агра­рі­ям ви­тра­ти на ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на ПИРОЖОК

У ли­пні вве­де­но в екс­плу­а­та­цію но­вий за­вод із ви­ро­бни­цтва олії. Від­кри­т­тя ще одно­го очі­ку­є­ться до кін­ця ро­ку. Про пер­спе­кти­ви рин­ку в умо­вах де­фі­ци­ту си­ро­ви­ни й зро­ста­н­ня об­ся­гів пе­ре­роб­ки

Де­хто з ана­лі­ти­ків вва­жає, що з уве­де­н­ням в дію но­вих пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей мо­же по­жва­ви­ти­ся кон­ку­рен­ція на рин­ку. Ро­би­ти ви­снов­ки мо­жна бу­де тіль­ки пі­сля за­кін­че­н­ня жнив. «Пе­ре­роз­по­діл ча­сток рин­ку мо­же від­бу­ти­ся не че­рез но­во­го кон­ку­рен­та, а че­рез за­галь­ну си­ту­а­цію на рин­ку. Це сто­су­є­ться на­сам­пе­ред пе­ре­ро­бни­ків, що пра­цю­ють на схо­ді Укра­ї­ни (на­при­клад, Cargill), час­тка яких ста­но­вить по­над 10% у за­галь­но­му об­ся­зі пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку», — по­яснює ана­лі­тик кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії ProConsulting Ва­ле­рія Фе­дор­чук.

Як роз­ви­ва­ти­ме­ться ри­нок олій­них в умо­вах де­фі­ци­ту си­ро­ви­ни й ро­сту пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей, ми спро­бу­ва­ли з’ясу­ва­ти в екс­пер­тів. За рі­зни­ми оцін­ка­ми ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня со­ня­шни­ку по­то­чно­го ро­ку ся­га­ти­ме 10–11 млн тонн. За­галь­ні ж по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки вже сьо­го­дні оці­ню­ють у близь­ко 13 млн тонн. ІА «АПК-Ін­форм» вва­жає, що в но­во­му се­зо­ні мо­жна го­во­ри­ти про ци­фру в 16 млн тонн. Во­се­ни очі­ку­є­ться вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію за­во­ду транс­на­ціо­наль­ної ком­па­нії Bunge на 2400 тонн пе­ре­роб­ки на­сі­н­ня на до­бу. Цей за­вод ви­пе­ре­дить пер­шу чер­гу під­при­єм­ства Allseeds. До трав­ня 2016-го про­ми­сло­ва гру­па ViOil збіль­шить по­ту­жно­сті Він­ни­цько­го олій­но­жи­ро­во­го ком­бі­на­ту з пе­ре­роб­ки на 600 тонн, до 2800 т/до­бу.

Уже ни­ні ри­нок олії в Укра­ї­ні ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ве­ли­кою кон­цен­тра­ці­єю. За да­ни­ми асо­ці­а­ції «Укро­лі­я­пром», на 25 най­біль­ших олі­є­пе­ре­ро­бних під­при­ємств при­па­дає по­над 80% усьо­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії. «Кон­цен­тра­ція три­ва­ти­ме. І, за мо­ї­ми про­гно­за­ми, за 5–6 ро­ків ста­но­ви­ти­ме 90%. А дрі­бні ви­ро­бни­ки пра­цю­ва­ти­муть фа­кти­чно до но­во­го ро­ку, бо до цьо­го ча­су є більш-менш низь­ка ці­на на на­сі­н­ня в пе­рі­од ма­со­во­го збо­ру уро­жаю», — ко­мен­тує «Агро­Мар­ке­ту» про­від­ний екс­перт олій­но­го рин­ку кон­сал­тин­го­во­го агент­ства «Укра­гро­кон­салт» Юлія Гар­ка­вен­ко. На дум­ку ана­лі­ти­ка олій­но­го рин­ку ІА «АПК-Ін­форм» Ан­ни Бур­ки, з уве­де­н­ням в екс­плу­а­та­цію но­вих ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей ві­ро­гі­дне зни­же­н­ня за­ван­та­же­н­ня на ін­ших. При­мі­ром, на Оде­щи­ні ду­же ве­ли­ке зо­се­ре­дже­н­ня за­во­дів із пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку, а сам ре­гіон не зов­сім спри­я­тли­вий для ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри. То­му мо­жуть ви­ни­кну­ти тру­дно­щі з фор­му­ва­н­ням си­ро­вин­ної ба­зи. Отож по­ту­жні пе­ре­ро­бни­ки ви­бу­до­ву­ють вла­сні кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги, про­по­ну­ю­чи ви­ро­бни­кам до­да­тко­ві по­слу­ги, на­при­клад ви­ве­зе­н­ня со­ня­шни­ку зі скла­ду агро­го­спо­дар­ства, фор­вар­дні за­ку­пів­лі, вла­сну еле­ва­тор­ну ін­фра­стру­кту­ру для збе­рі­га­н­ня та су­ші­н­ня на­сі­н­ня. «Олій­но-жи­ро­ві під­при­єм­ства ду­же ка­пі­та­ло­міс­ткі з по­гля­ду обо­ро­тних ко­штів, адже си­ро­ви­ну для пе­ре­роб­ки по­трі­бно за­ку­пи­ти про­тя­гом 4–5 мі­ся­ців пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю олій­них», — по­яснює го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди про­ми­сло­вої гру­пи «Кре­а­тив» Ма­ксим Бе­рез­кін. За йо­го сло­ва­ми, ни­ні з ком­па­ні­єю спів­пра­цює близь­ко 1500 фер­мер­ських го­спо­дарств у всіх ре­гіо­нах кра­ї­ни.

Ке­рів­ник ана­лі­ти­чно­го де­пар­та­мен­ту ком­па­нії «ААА» Ма­рія Ко­ле­сник кон­ста­тує, що за­ку­пі­вель­ні ці­ни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку фор­му­ю­ться пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм­ства­ми ви­хо­дя­чи з рів­ня цін на со­ня­шни­ко­ву олію на сві­то­вих рин­ках і кур­су грив­ні до до­ла­ра. Від­по­від­но до оці­нок Pro-Consulting, ці­на на со­ня­шник но­во­го вро­жаю мо­же ско­ро­ти­ти­ся в се­ре­дньо­му на 5–7%. Це на­сам­пе­ред зу­мов­ле­но сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми у зни­жен­ні вар­то­сті аграр­ної про­ду­кції, та­ки­ми як зде­шев­ле­н­ня на­фти, зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва, а та­кож збіль­шен- ням про­по­зи­ції по ін­ших ви­дах ро­слин­них олій. Ста­ном на кі­нець ли­пня вар­тість си­рої со­ня­шни­ко­вої олії ста­но­вить у се­ре­дньо­му 850 дол./т. «До гру­дня 2015 ро­ку слід очі­ку­ва­ти ско­ро­че­н­ня вар­то­сті в се­ре­дньо­му до 780 дол./т», — про­гно­зує Ва­ле­рія Фе­дор­чук.

На­при­кін­ці ли­пня по­чи­на­є­ться так зва­ний мер­твий се­зон: пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства в сер­пні за­зви­чай не пра­цю­ють, бо на пла­но­во­му ре­мон­ті пе­ред но­вим се­зо­ном. «Га­даю, стар­ту­ва­ти­муть із 7500–8000 грн/т, але це вже за­ле­жа­ти­ме від то­го, які бу­дуть про­гно­зи на вро­жай ближ­че до ве­ре­сня, а та­кож від яко­сті на­сі­н­ня», — вва­жає Ма­рія Ко­ле­сник. За да­ни­ми «Дер­жзов­ні­ш­ін­фор­му», орі­єн­тов­ний рі­вень за­ку­пі­вель­них цін на­при­кін­ці се­зо­ну 2014/15 бу­де в ді­а­па­зо­ні 9600– 10 000 грн/т СРТ за­вод, за умо­ви від­су­тно­сті зна­чних ко­ли­вань кур­су грив­ні до до­ла­ра. Ще одним ці­но­утво­рю­валь­ним фа­кто­ром є те, що на­ра­зі в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться змен­ше­н­ня за­па­сів на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, зу­мов­ле­не змен­ше­н­ням уро­жай­но­сті ці­єї куль­ту­ри та втра­тою по­сів­них площ у До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях. За да­ни­ми Держ­ста­ту, ста­ном на 1 ли­пня за­па­си на­сі­н­ня со­ня­шни­ку оці­ню­ва­ли­ся в 1 млн тонн, що на 33,5% мен­ше, ніж на ана­ло­гі­чну да­ту ми­ну­ло­го ро­ку. «Це мо­же зу­мо­ви­ти дефіцит си­ро­ви­ни для пе­ре­ро­бних під­при­ємств і спо­ну­ка­ти їх до під­ви­ще­н­ня за­ку­пі­вель­них цін для ви­ро­бни­ків», — вва­жає екс­перт аграр­них рин­ків УКАБ Ві­та­лій Кор­диш. На­ра­зі, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, ві­тчи­зня­ні ОЕЗ пра­цю­ють на 60–70% сво­єї по­ту­жно­сті. Це зу­мо­ви­ло си­ту­а­цію, ко­ли на фо­ні за­галь­но­го обва­лу цін на олій­ні со­ня­шник упер­ше за остан­ні два ро­ки на вну­трі­шньо­му рин­ку став до­рож­чим, ніж соя та рі­пак. Так, до­ла­ро­ві ці­ни на со­ня­шник в Укра­ї­ні на умо­вах EXW в се­ре­дньо­му ста­нов­лять 414 дол., на сою — 378 дол., на рі­пак — 382 дол.

Для сіль­го­спви­ро­бни­ків за­пуск но­вих по­ту­жно­стей від­кри­ває но­ві пер­спе­кти­ви що­до фор­му­ва­н­ня ці­ни на со­ня­шник че­рез по­си­ле­н­ня кон­ку­рен­ції з бо­ку ве­ли­ких пе­ре­ро­бни­ків. Як по­ка­зує пра­кти­ка, пев­ні до­мов­ле­но­сті з агра­рі­я­ми не зав­жди є чин­ни­ми, ко­ли курс до­ла­ра зро­стає. В умо­вах ви­со­кої во­ла­тиль­но­сті на ва­лю­тно­му рин­ку ду­же ба­га­то ком­па­ній від­мов­ля­ю­ться від фор­вар­дних за­ку­пі­вель, на­ма­га­ю­чись уни­кну­ти фі­нан­со­вих ри­зи­ків. Отож у більш ви­гра­шно­му ста­но­ви­щі бу­дуть ті, хто має під со­ня­шни­ком вла­сні пло­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.