В епі­цен­трі три­во­ги

AgroMarket - - НОВИНИ - Іри­на ЗАДОРОЖНЯ

Смер­тель­ний ві­рус АЧС уже ді­став­ся про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва. На­слід­ком мо­же ста­ти за­бо­ро­на екс­пор­ту про­ду­кції сви­нар­ства. І не тіль­ки

На агро­ком­бі­на­ті «Ка­ли­та», що вхо­дить до де­ся­тки най­біль­ших ви­ро­бни­ків сви­ни­ни в Укра­ї­ні, сьо­го­дні ці­ло­до­бо­во го­рять ба­га­т­тя — спа­лю­ють усе по­го­лів’я, а це по­над 60 тис. тва­рин, бо се­ред них ви­яви­ли­ся хво­рі на АЧС.

Як смер­тель­ний ві­рус по­тра­пив на під­при­єм­ство — пи­та­н­ня ще те. «Ми за­сто­со­ву­ва­ли не ли­ше ре­гла­мен­то­ва­ні за­хо­ди біо­без­пе­ки, у нас бу­ла ще й ці­ла низ­ка до­да­тко­вих за­хо­дів, які не ре­гла­мен­то­ва­ні на­шим за­ко­но­дав­ством. Однак, як з’ясу­ва­ло­ся, й це не до­по­мо­гло», — в роз­па­чі ка­же го­ло­ва прав­лі­н­ня акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства Юрій Жи­ха­рєв. Утім, за йо­го сло­ва­ми, де­таль­но роз­би­ра­ти­ся з імо­вір­ни­ми при­чи­на­ми ли­ха на під­при­єм­стві бу­дуть пі­сля то­го, як ви­ко­на­ють усі по­трі­бні за­хо­ди для ло­ка­лі­за­ції АЧС. Про не­без­пе­ку ймо­вір­но­го за­ра­же­н­ня ке­рів­ни­цтво «Ка­ли­ти» до­да­тко­во по­ві­до­ми­ло всіх по­ста­чаль­ни­ків, по­ку­пців і пе­ре­ві­зни­ків їхньої про­ду­кції, а дер­жав­ним ор­га­нам пе­ре­да­ло спи­ски всіх кон­тр­аген­тів, із ко­три­ми пра­цю­ва­ло під­при­єм­ство про­тя­гом ми­ну­лих двох ти­жнів. Ни­ні сви­ней зни­щу­ють не ли­ше в епі­зоо­ти­чно­му во­гни­щі, ай у три­кі­ло­ме­тро­вій зо­ні нав­ко­ло ньо­го. На при­ле­глих до­ро­гах уста­нов­ле­но ве­те­ри­нар­ні ка­ран­тин­но-мі­лі­цей­ські по­сти. Те­пер усе за­ле­жить від то­го, як швид­ко та про­фе­сій­но ді­я­ти­ме ко­жен із тих, хто пе­ре­бу­ває в зо­ні ли­ха.

Зби­тки, що їх за­знає «Ка­ли­та», мо­жуть ся­гну­ти близь­ко 200 млн грн. До то­го ж, — яка іро­нія до­лі! — агро­ком­бі­нат був за­стра­хо­ва­ний від усіх мо­жли­вих лих, окрім… АЧС. Чо­му?

Як по­яснює Юрій Жи­ха­рєв, із 2014-го жо­дна укра­їн­ська стра­хо­ва ком­па­нія не укла­дає та­ких угод. І на­віть у Лон­до­ні з та­ки­ми ри­зи­ка­ми не хо­чуть ма­ти спра­ви. Чи є шанс отри­ма­ти ком­пен­са­цію зби­тків із держ­бю­дже­ту й у яко­му роз­мі­рі? Ві­до­мо, що 29 ли­пня Ка­бмін під­три­мав іні­ці­а­ти­ву Мі­нАПіП що­до пе­ре­да­чі 45 млн грн із дер­жав­ної ка­зни Дер­жве­тфі­то­слу­жбі на де­зін­фе­кцій­ні за­со­би, за­со­би ді­а­гно­сти­ки, спе­ц­одяг, ко­шти на опла­ту від­ря­джень фа­хів­ців, які пра­цю­ють у зо­ні за­ра­же­н­ня. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви Дер­жве­тфі­то­слу­жби Оле­ксан­дра Вер­жи­хов­сько­го, на йо­го пам’яті із за­галь­но­го фон­ду держ­бю­дже­ту на­се­лен­ню ком­пен­су­ва­ли втра­ти ли­ше у 2012 ро­ці (у За­по­різь­кій обл.), в усіх ін­ших ви­пад­ках — шу­ка­ли гро­ші в мі­сце­вих бю­дже­тах…

До­ки ке­рів­ни­цтво агро­ком­пле­ксу ра­зом із Дер­жав­ною над­зви­чай­ною про­ти­е­пі­зоо­ти­чною ко­мі­сі­єю здій­снює не­об­хі­дні за­хо­ди з ути­лі­за­ції тва­рин, екс­пер­ти на­ма­га­ю­ться про­ана­лі­зу­ва­ти, як ця си­ту­а­ція по­зна­чи­ться на рин­ку. Так, за про­гно­за­ми го­ло­ви про­філь­ної асо­ці­а­ції Ар­ту­ра Ло­зи, ви­яв­ле­н­ня АЧС на та­ко­му по­ту­жно­му під­при­єм­стві не­се сут­тє­ві ри­зи­ки для всі­єї га­лу­зі. Зокре­ма, кра­ї­ни, що ку­пу­ють у нас сви­ни­ну, ма­ють пра­во за­кри­ти кор­до­ни на її вве­зе­н­ня з на­шої те­ри­то­рії. На­га­да­є­мо, основ­ні спо­жи­ва­чі цьо­го укра­їн­сько­го то­ва­ру — Ро­сія, Мол­до­ва та Вір­ме­нія (во­на ли­ше кіль­ка ти­жнів то­му від­кри­ла свій ри­нок для ви­ро­бни­ків тва­рин­ни­цької про­ду­кції). На­то­мість пі­сля за­кри­т­тя екс­порт­но­го рин­ку ці­ни на вну­трі­шньо­му про­ся­дуть, бо про­по­зи­ція сут­тє­во ви­ро­сте. Си­ту­а­ція мо­же по­зна­чи­ти­ся й на за­ку­пі­вель­них ці­нах на зер­но­ві в ре­гіо­нах з АЧС. Те­о­ре­ти­чно, мо­жли­ві на­віть обме­же­н­ня на екс­порт фу­ра­жу. «На­справ­ді це мо­жли­во. Та­ка ві­ро­гі­дність існує, бо це за­ле­жить не від нас, це за­ле­жить від мі­жна­ро­дної спіль­но­ти й тих кон­троль­них єв­ро­пей­ських під­при­ємств, які ухва­лю­ють від­по­від­ні рі­ше­н­ня», — ци­тує «Укрінформ» пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра агар­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Яро­сла­ва Кра­сно­поль­сько­го. Утім, за сло­ва­ми по­са­дов­ця, жо­дних офі­цій­них ли­стів що­до яки­хось імо­вір­них екс­порт­них заборон не над­хо­ди­ло. Тим ча­сом 31 ли­пня на за­сі­дан­ні Дер­жав­ної над­зви­чай­ної про­ти­е­пі­зоо­ти­чної ко­мі­сії бу­ли ско­ор­ди­но­ва­ні дії мі­ні­стерств і ві­домств, зокре­ма й пра­во­охо­рон­них, щоб за­по­біг­ти роз­по­всю­джен­ню ві­ру­су.

1 сер­пня 2015 ро­ку. Ки­їв­ська область. Зби­тки агро­ком­бі­на­ту «Ка­ли­та», де бу­ло ви­яв­ле­но АЧС, мо­жуть ся­гну­ти близь­ко 200 млн грн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.