Ін­ве­сти­ція ро­ку

AgroMarket - - НОВИНИ - Окса­на ПИРОЖОК

По­ту­жно­сті но­во­го за­во­ду до­зво­ля­ють пе­ре­ро­бля­ти за до­бу близь­ко 2400 т со­ня­шни­ку або 1500 т сої чи 1800 тонн рі­па­ку

Цей про­ект уже на­зва­ли одні­єю з най­біль­ших ін­ве­сти­цій – 200 млн дол. – у ві­тчи­зня­ний АПК. Ска­за­ти, що мас­шта­би та­ко­го стра­те­гі­чно­го ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня вра­жа­ють — не ска­за­ти ні­чо­го. За­вод бу­ду­вав­ся гру­пою ком­па­ній Allseeds у пар­тнер­стві з між­на­ро­дни­ми ком­па­ні­я­ми AndreottiImpianti (Іта­лія), Buhler (Швей­ца­рія), Bosch, HarburgFreudenberger (Ні­меч­чи­на) за до­во­лі ко­ро­ткий тер­мін — 17 мі­ся­ців. Час­тко­во про­ект про­фі­нан­су­вав «Оща­дбанк», про­те основ­ну ча­сти­ну ко­штів на­да­ли при­ва­тні ін­ве­сто­ри.

Пред­став­ни­ки ком­па­ній-кон­ку­рен­тів, що бу­ли при­су­тні на офі­цій­ній це­ре­мо­нії від­кри­т­тя олій­но­е­стра­кцій­но­го під­при­єм­ства, з пе­ре­сто­ро­гою та ці­ка­ві­стю огля­да­ли но­вий об’єкт: еле­ва­тор на 60 000 т, під’їзні за­лі­зни­чні ко­лії, пункт для оперативного від­ван­та­же­н­ня ав­то­транс­пор­ту. По­ту­жно­сті з при­йма­н­ня си­ро­ви­ни ма­ють по­тен­ці­ал до 4000 т/до­бу. Але на стар­ті но­во­му під­при­єм­ству не вда­сться ви­пе­ре­ди­ти лі­де­ра за по­ту­жні­стю у сво­їй ка­те­го­рії — За­по­різь­кий МХК. Гла­ва прав­лі­н­ня ком­па­нії В’яче­слав Пе­три­ще не при­хо­вує, що по­ки що йо­го про­ект пе­ре­бу­ває ли­ше на пер­шо­му ета­пі роз­бу­до­ви. Утім, уже ни­ні по­ту­жно­сті до­зво­ля­ють пе­ре­ро­бля­ти близь­ко 2400 т со­ня­шни­ку за до­бу або 1500 т сої чи 1800 тонн рі­па­ку, у 2021 ро­ці за­пу­стять дру­гу й тре­тю чер­ги. Для цьо­го до­ве­де­ться за­лу­чи­ти ще близь­ко 400 млн дол.

На­ра­зі ком­па­нія тіль­ки го­тує свій за­вод пе­ред стар­том но­во­го 2015/16 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, про­те вже че­рез 5–6 ро­ків має на­мір пе­ре­ро­бля­ти 10 000 т олій­них на до­бу. За умо­ви, що най­ближ­чим ча­сом Allseeds виділять до­звіл на бу­дів­ни­цтво при­ча­лів у пор­ту, бу­де на­ла­го­дже­но пов­ний цикл ви­ро­бни­цтва: від збе­рі­га­н­ня на­сі­н­ня со­ня­шни­ку до від­ван­та­же­н­ня кін­це­во­го про­ду­кту пе­ре­роб­ки на ко­ра­бель. Зро­зумі­ло, що вла­сна пе­ре­вал­ка ван­та­жів від­кри­ває сут­тє­ві пе­ре­ва­ги над кон­ку­рен­та­ми, ко­трі та­ких мо­жли­во­стей не ма­ють. По­ки що Allseeds пра­цює че­рез ком­па­нію «ТіС». Вла­ди­слав Пе­три­ще ка­же, що за умо­ви ви­ді­ле­н­ня мі­сця для бу­дів­ни­цтва при­ча­лів мо­жна бу­де пе­ре­ва­лю­ва­ти сою, бо жо­дно­го пун­кту, за­то­че­но­го тіль­ки під цю куль­ту­ру, в Укра­ї­ні не­має. На­ра­зі її від­ван­та­жу­ють че­рез зер­но­ві тер­мі­на­ли. Крім то­го, гли­бо­ко­во­дність пор­ту «Южний» до­зво­ля­ти­ме при­йма­ти ве­ли­ко­тон­на­жні кораблі для подаль­шо­го екс­пор­ту олії та шро­ту на та­кі пер­спе­ктив­ні рин­ки збу­ту, як Ін­дія та Ки­тай, де по­пит по­стій­но зро­стає.

Основ­ну ча­сти­ну ко­штів на цей про­ект на­да­ли при­ва­тні ін­ве­сто­ри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.